Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dózsa György tér
Dózsa György tér
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Római Kőtár
Római Kőtár
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Duna-part
Duna-part
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Szoborpark
Szoborpark
Pentele híd
Pentele híd
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Festői Duna-part
Festői Duna-part
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Petőfi liget
Petőfi liget
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
previous következő

Jogi és Szervezési Igazgatóság

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 401. iroda
Igazgató: Dr. László Borbála
Telefon: 06-25/ 544-306
E-mail: laszlobori@pmh.dunanet.hu

A Jogi és Szervezési Igazgatóság feladatai

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

a) A jegyző tevékenységéhez kapcsolódó feladatok körében:

1. Elősegíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi felügyeleti, hatósági, pénzügyi-gazdálkodási feladatainak gyakorlását,

2. Ellátja a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzését,

3. Előzetesen véleményezi törvényességi felügyeleti jogkörében az önkormányzat által kötendő szerződéseket.

4. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére, jogi képviseletet lát el a polgármester által meghatározott ügyekben

5. Ellátja a szervezeti egységek előterjesztéseinek törvényességi ellenőrzését,

6. Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében,

7. Részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban,

8. Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó szabályzatokat és

9. Közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének koordinálásában.

b) Nemzetiségek tevékenységéhez kapcsolódó feladatkörben:

Biztosítja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tevékenysége törvényességi ellenőrzését.

c) A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök választásának, európai parlamenti képviselők választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében.

d) Oktatási feladatkörben:

1. Közreműködik az önkormányzati fenntartású óvoda irányításában,

2. Nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről,

3. Előkészíti a törvényességi kérelemmel, az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelmek másodfokú elbírálását,

4. Előkészíti az önkormányzati fenntartású óvoda pedagógiai programjának jóváhagyását,

5. Javaslatot dolgoz ki az óvodaszékben tevékenykedő képviselők megbízására, amennyiben működik óvodaszék,

6. Javaslatot tesz az óvoda nyitva tartás rendjének meghatározására, az óvodai intézményegységek működési körzetének meghatározására,

7. Előkészíti az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, tevékenységi körének módosításával, nevének megállapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

8. Előkészíti az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó előterjesztéseket,

9. Előkészíti közoktatási megállapodás megkötését nem önkormányzati fenntartású nevelési intézménnyel önkormányzati feladat megvalósítására, óvoda esetén,

10. Előkészíti a nevelési-oktatási intézmény magasabb vezetőjének megbízása  véleményezésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztést, önkormányzati fenntartású intézmény esetén lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályázati eljárást,

11. Előkészíti az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározására vonatkozó polgármesteri határozatot,

12. Előkészíti a címzetes óvodavezetői, címzetes igazgatói cím adományozását,

13. Előkészíti a pedagógus díjak adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

e) Kulturális feladatkörben:

1.  Előkészíti a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet tervezetét, a későbbiek folyamán folyamatosan gondoskodik a rendelet szükséges módosításainak előkészítéséről,

2.  Előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi feladatokat ellátó szervezetekkel kötendő együttműködési és közművelődési megállapodásokat,

3.  Előkészíti a közművelődési, a kulturális egyesületek és alapítványok, valamint a képzőművészek számára kiírt pályázatokat, valamint az egyedi céltámogatási kérelemmel kapcsolatos döntéseket, valamint előkészíti a céltámogatási szerződéseket,

4.  Figyelemmel kíséri a városban működő művészeti, kulturális alapítványok, egyesületek működését, segíti azok tevékenységét,

5.  Koordinálja az önkormányzati érdekeltségű kulturális célú közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítését és a hozott döntések végrehajtását,

6.  Segíti a város amatőr együttesei munkáját,

7. Gondoskodik az új és restaurálásra szoruló köztéri műalkotások szakvéleményeztetéséről, előkészíti a szoborállítással és restaurálással kapcsolatos döntéseket, szerződéseket és figyelemmel kíséri a munkafolyamatokat,

8. Kapcsolatot tart a városban dolgozó művészekkel, kisebbségi szervezetekkel, egyházakkal,

9. Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdont üzemeltetési szerződés alapján működtető szervezetek tevékenységét (Uitz-terem, Dózsa Mozicentrum),

10. Előkészíti a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, és ezen intézmények alapdokumentumairól szóló közgyűlési döntéseket,

11. Előkészíti a dunaújvárosi televízió szakmai tevékenységével kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

12. Figyelemmel kíséri a Munkásművelődési Központ Nonprofit Kft. munkáját, előkészíti az N.Kft szakmai tevékenységével kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

13. Előkészíti a PRO CULTURA INTERCISA Díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

14. Az evangélikus egyházzal kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezi az evangélikus templomban tartott koncerteket,

15. Előkészíti az önkormányzati kiadványok kiadásával, értékesítésével kapcsolatos döntéseket,

16. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, polgármesteri határozatokat.

f) Egészségügyi feladatkörben:

1.  Közreműködik a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátás megszervezésében, az ellátások ellenőrzésében, irányításában,

2.  Közreműködik a jegyző hatáskörébe tartozó egészségügyi feladatok ellátásában, a kapcsolódó döntések előkészítésében,

3.  Kapcsolatot tart a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel,

4.  Figyelemmel kíséri a városban működő egészségüggyel kapcsolatos alapítványok működését, segíti azok tevékenységét,

5.  Egészségügyi igazgatási kérdésekben szakvéleményt nyilvánít a közgyűlés, a polgármester, a jegyző részére,

6.  Koordinálja az önkormányzat egészségügyi igazgatási feladatait,

7.  Elkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket,

8.  Előkészíti az Egészségmegőrzési Központ vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket,

9.  Előkészíti az egészségügyi alapellátással kapcsolatban felmerülő feladatellátással kapcsolatos döntéseket (helyettesítés feladatellátással kapcsolatos intézkedések, rendelési idők nyilvántartásba vétele, közzétételével kapcsolatos intézkedések),

10. Előkészíti az alapellátási szolgáltatási szerződéseket,

11.Előkészíti az alapellátási körzetek kialakításával kapcsolatos döntéseket, adatszolgáltatásokat,

12. Szervezi és működteti a fogorvosi ügyeleti ellátást,

13. Előkészíti a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjjal kapcsolatos közgyűlési döntést.

g) Szociális és gyermekvédelmi feladatkörben:

1. Előkészíti a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által benyújtott pályázatok és a helyi önkormányzati ösztöndíj rész mértékéről szóló javaslatot,

2. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,

3. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat,

4. Előkészíti a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket,

5. Előkészíti a gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket,

6. Előkészíti az 1993. évi III. törvény, annak végrehajtási rendeletein, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeleten alapuló döntéseket,

7. Előkészíti az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, az Útkeresés Segítő Szolgálat és a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, valamint a jogszabályok által a fenntartó feladatkörébe utalt feladatokat,

8. Egyedi ügyekben előkészíti a II. fokú elbírálás céljából a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

h) Ügykezelői feladatkörben:

1. Ellátja a központi iktató útján a polgármesteri hivatal ügykezelési feladatait, az elektronikus iktatórendszer segítségével,

2. Irányítja és felügyeli a hivatal központi postázóját, a központi fénymásolót, telefonközpontot,

i) Egyéb feladatkörben:

1. Ellátja a közbiztonsági referens közbiztonsági feladatköréhez kapcsolódó hivatali előkészítő feladatokat,

2. Előkészíti a közbiztonsági tárgyú döntéseket,

3. Gondozza az osztályhoz kapcsolt önkormányzati alapítású alapítványokat,

4. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

5. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

Közgyűlési és Informatikai Osztály

a) A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

1. Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében,

2. Közreműködik a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,

3. Gondoskodik a közgyűlési előterjesztések közgyűlésre való előkészítéséről; a közgyűlés és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről,

4. Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek, határozatok kihirdetéséről, nyilvántartásáról, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről,

5. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről,

6. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről,

7. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe,

8. Szervezi a közmeghallgatásokat és a közgyűlési képviselők fogadóóráit.

b) Az informatikai tevékenység feladatkörében:

1. Szervezi és irányítja az egész szervezetre vonatkozóan az informatikai feladatokat,

2. Kapcsolatot tart az osztályokkal a számítógépes programok beszerzéséhez szükséges adatgyűjtés érdekében,

3. Kezdeményezi és szervezi az ügyintézést, nyilvántartást segítő gépi feldolgozási rendszerek kidolgozását, bevezetését,

4. Gondoskodik a hivatalban működő számítógépes hálózat üzemeltetéséről,

5. Ellátja a hivatalban működő szerverek üzemeltetését, a szerverekhez kapcsolódó rendszergazdai feladatokat,

6. Gondoskodik a hivatalban működő számítógéppark üzemeltetéséről, javításáról, beszerzéséről,

7. Gondoskodik a hivatalban működő fénymásolók karbantartásáról, javításáról, beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó alkatrész beszerzésről.

c) A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében

d) Egyéb feladatkörben:

1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

2. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2015. szeptember 22.