Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Római Kőtár
Római Kőtár
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Petőfi liget
Petőfi liget
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Szoborpark
Szoborpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Duna-part
Duna-part
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Pentele híd
Pentele híd
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
previous következő

Városfejlesztési Igazgatóság

 

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület I. emelet 101. iroda
Igazgató: Szabó Imre
Telefon:  
E-mail: szaboimre@pmh.dunanet.hu

A Városfejlesztési Igazgatóság feladatai

1. Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály

1. Ellátja a pályázati koordináció, pályázati figyelés feladatokat, tájékoztató anyagot készít a megjelent pályázati felhívásokról, kiírásokról, a pályázatokkal kapcsolatos felkészítő rendezvényekről,

2.  Közreműködik a pályázatokon való részvételre irányuló közgyűlési döntések előkészítésében,

3. Önkormányzati szervezetek vonatkozásában közreműködik a partnerségi együttműködési megállapodások, a pályázati konzorcionális szerződések, a finanszírozó szervezetekkel kötendő támogatási szerződések, a pénzeszköz átadására vonatkozó céltámogatási szerződések, a projekttagok megbízási-, vállalkozási- és munkaszerződései előkészítésében,

4. Közreműködik a döntéshozók pályázati tevékenységekről történő tájékoztatásában és

5. Ellátja az önkormányzati részvétellel vagy önrésszel végrehajtott pályázati projektek esetében a projektértékelési és projektkövetési tevékenységet,

6. Ellátja a közbeszerzések lebonyolításával megbízott szolgáltató tevékenységére irányuló szerződés előkészítését és nyilvántartását,

7.  Ellátja az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal közbeszerzési eljárásai dokumentálását,

8. Ellátja a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat,

9. Ellátja az ITP pályázatokkal kapcsolatban felmerülő feladatokat.

2. Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

a) Városüzemeltetési feladatkörben:

1. Ellátja a közlekedésre, közterületi fakivágásra, mezőgazdasági, növényvédelmi tevékenységre, állattartásra, köztemető működtetésére, közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hatósági ügyek intézését,

2. Ellátja a közvilágítás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat,

3. Gondoskodik a felszíni vízrendezéssel, vízkár elhárítással, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

4. Közreműködik a köztemető működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok megszervezésében,

5. Gondoskodik a parkok, erdők fenntartásáról, a zöldfelület gazdálkodásról, előkészíti a parkok, erdők fenntartásával kapcsolatosan megkötendő szerződéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását,

6. Gondoskodik a köztéri játszóterek, utcabútorok biztonságos üzemeltetéséről,

7. Szervezi a közterületi szúnyog- és rágcsálóirtást,

8. Koordinálja a közterületi növényvédelmi munkák elvégzését,

9. Szervezi a köztéri szobrok fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

10. Biztosítja a kifolyók, szökőkutak üzemeltetését,

11. Ellátja a köztisztasággal, téli hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a köztisztasággal kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, és ellenőrzi annak végrehajtását,

12. Ellátja a helyi utak és azok tartozékainak, hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat,

13. Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában,

14. Gondoskodik a piacok és vásárok működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti az ezzel kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, ellenőrzi annak végrehajtását, és

15. Gondoskodik a városi közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

b) Mezőgazdasági és állat egészségügyi feladatkörben:

1. Ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre alkalmas haszonbérbe adott földek művelését,

2. Együttműködik az állat egészségügyi hatósággal ebtartási ügyekben

3. Gondoskodik a közutakon elhullott állatok eltávolításáról, üzemelteti az állati hullák elhelyezésére szolgáló telepet,

4. Előkészíti a vadkárigénnyel kapcsolatos döntéseket,

5. Elkészíti a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák vezetését,

c) Beruházási feladatkörben:

1. Közreműködik a beruházási, illetve a felújítási célok meghatározásában,

2. Közreműködik az éves költségvetési és a távlati fejlesztési tervek előkészítésében,

3. Ellátja a terület- és településfejlesztés szakágak közötti koordinációt, ezen belül elvégzi az egyes ágazatok (művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, kommunális ágazat) fejlesztési, felújítási terveinek összehangolását, műszaki, gazdasági elemzését,

4. Közreműködik a város rövid- és hosszú távú fejlesztési programjának és az éves költségvetésének előkészítésében,

5. Biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések és az egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében,

6. Elkészítteti a költségvetési rendeletben jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges tanulmányokat, valamint az engedélyezési és kiviteli terveket,

7. Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, és teljes körű lebonyolításában,

8. A költségvetési rendeletben szereplő fejlesztések végrehajtása érdekében kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál az engedélyezési eljárások lefolytatását, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges valamennyi engedélyt beszerzi az általa lebonyolításra, ellenőrzésre kerülő fejlesztési, felújítási feladatokkal kapcsolatban,

9. Közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtására vonatkozóan a kivitelezők kiválasztásának, valamint a vállalkozási szerződések aláírásának előkészítésében,

10. Az egyes fejlesztési feladatok végrehajtása után kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalombahelyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyek birtokában gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembehelyezési okmányok elkészítéséről, és

11. Gondoskodik a fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, illetve a hatáskörébe tartozó gazdasági, beruházási statisztikai jelentések elkészítéséről.

d) Egyéb feladatkörben:

1. Ellátja a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat

2. Ellenőrzi a közterületeket, az ezekre vonatkozó országos és helyi rendeletek (köztisztasági, közterület-használati, ebtartási, szemétszállítási, parkolást stb.) végrehajtását, kezdeményezi a szabálysértési eljárások lefolytatását,

3. Döntésre előkészíti és ellátja az ellenőrzési feladatokat a közterület-használat feladatkörében,

4. Ellátja a közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos feladatokat,

5. Műszaki nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat az utakról, járdákról, a közvilágítási hálózatról, a parkokról, erdőkről, közterületekről, és

6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

3. Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

a.) A területrendezési és településrendezési tervek összhangját biztosító feladatkörben:

1. Részt vesz a településrendezési tervek települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében,

2. Gondoskodik a településszerkezeti terv szomszédos önkormányzatokkal való egyeztetéséről,

3. Részt vesz a szomszédos önkormányzatok településszerkezeti terveinek települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.

b) A településkép és a helyi építészeti örökség védelme feladatkörben:

1. Koordinálja a helyi építészeti örökség feltárását, számbavételét,

2. Együttműködik az építészeti értékek védelme érdekében a civil és társadalmi szervezetekkel,

3. Koordinálja a helyi építészeti értékek védetté nyilvánításának kezdeményezését, megszüntetését,

4.  Koordinálja a településkép és a helyi építészeti értékek védelméről szóló helyi rendeletek előkészítését,

5. Koordinálja a településképi eljárásokat és intézkedéseket.

c) A településrendezés feladatkörben:

1. Koordinálja a településfejlesztési koncepcióról szóló helyi önkormányzati határozat előkészítését,

2. Döntésre előkészíti a területrendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatokat,

3. Koordinálja a terület-felhasználás és az építés rendjét megállapító önkormányzati határozatok és rendeletek előkészítését,

4. Ellátja a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek elkészíttetésével kapcsolatos feladatokat,

5. Előzetesen és jóváhagyás előtt a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket véleményezteti a jogszabályokban meghatározott szervekkel és a lakossággal,

6. Elvégzi a rendezési terv digitális állományának változásvezetését.

d) Környezetvédelmi feladatkörben:

1. Közreműködik a korszerű helyi hulladékgazdálkodás  feladatainak szakszerű megoldásában, valamint a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítésében,

2. Elvégzi az önkormányzat környezetvédelmi igazgatás feladatainak előkészítését, közreműködik a város településrendezési terve környezetvédelmi fejezete kidolgozásában és végrehajtásában,

3. Közreműködik a helyi közlekedésszervezésben a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása szempontjából,

4. Közreműködik a helyi energiagazdálkodásban, környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében,

5. Közreműködik a települési zöldterület gazdálkodásban (védőerdők, parkerdők, közparkok fejlesztése, használata és parlagterületek gondozása során), a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása és az önkormányzati feladatok ellátása terén, valamint a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek és faegyedek vonatkozásában,

6. Javaslatot tesz az önkormányzatnak a rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentésének a településre vonatkozó feladatai és előírásai megtételére,

7. Összeállítja, elvégzi az előírt egyeztetéseket, és közgyűlés elé terjeszti a települési környezetvédelmi programot, közreműködik a végrehajtásában,

8. Figyelemmel kíséri az önkormányzat feladatkörében a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, az így szerzett adatokat nyilvántartja,

9. Elemzi, értékeli a környezet állapotát az önkormányzat illetékességi területén és arról szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatót készít a lakosság részére,

10. Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében az óvodai, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás útján,

11. Közreműködik az önkormányzat fejlesztési feladatai összeállításában, ezen keresztül gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról,

12. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az önkormányzat környezetvédelmi alapja létrehozására, bevételei előteremtésére és környezetvédelmi célú felhasználására,

13. Figyelemmel kíséri a környezethasználat feltételeinek teljesülését a hatósági engedélyezés szükségességét,

14. Együttműködik a településen működő szennyező forrás tulajdonosokkal a kibocsátások és azok környezethatásainak csökkentését célzó fejlesztések megvalósításában,

15. Ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatokat,

16. Ellátja a környezetvédelmi célú pénzeszközök felhasználásával és pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat,

17. Döntésre előkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos bizottsági és közgyűlési hatáskört érintő feladatokat,

18. Tartja a kapcsolatot az állampolgárok által a környezetvédelmi érdekeik képviseletére létrehozott egyesületekkel,

19. Az allergiakeltő növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá az általuk okozott megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a lakosság körében történő felvilágosításról gondoskodik,

20. Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos  hatósági feladatokat,

21. Ellátja a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó közterületi rendezvények zaj elleni védelemmel kapcsolatos hatósági feladatait, a közterületi rendezvények zajkibocsátásának engedélyezését és ellenőrzését,

22. Hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél,

23. A hatáskörébe tartozó légszennyezők levegőterheléséről kérésre adatokat szolgáltat a környezetvédelmi felügyelőségnek,

24. Környezetvédelmi hatósággal együttműködve rendszeresen értékeli illetékességi területének levegőminőségi állapotát, arról a lakosságot tájékoztatja,

25. Hatóságként eljár az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban (az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosa nem ismert),

26. Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó hulladékgazdálkodási hatósági feladatokat,

27. Ellátja a helyi vízjogi engedélyeztetéssel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat,

28. Előkészíti a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítást,

29. Ellátja a helyi természetvédelem jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatait.

e) Egyéb feladatkörben:

1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket,

2. Helyi önkormányzati tervtanácsot működtet,

3. Javaslatot tesz az építésügyi bírság települési önkormányzatot megillető részének az épített környezet alakítása és védelme céljára történő felhasználására,

4. Koordinálja a feladatkörébe tartozó városrendezési és építészeti tervpályázatok lebonyolítását, illetve bírálóbizottsági tagként részt vesz az önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési és építészeti pályázatok elbírálásában,

5. Véleményezi az önkormányzat tulajdonában álló, beépített vagy beépítetlen ingatlan elidegenítését, illetve egyéb hasznosítását célzó eljárásban az előterjesztés-tervezeteket,

6. Véleményezi a közösségi közlekedéssel kapcsolatos menetrendeket és menetrendi tervezeteket,

7. Megteremti és üzemelteti a műszaki szakági térinformatikai rendszer alapjait és biztosítja az ehhez szükséges aktualizált alaptérképi állományokat,

8. Ellátja az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer működtetésével, koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

9. Koordinálja az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésével, módosításával kapcsolatos önkormányzati határozatokat,

10. Koordinálja az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében zajló önkormányzati pályázatokat és projekteket,

11. Ellátja az Integrált Területi Programmal kapcsolatos feladatokat.

f) Építésügyi feladatkörben:

1. Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építésügyi hatósági engedélyezési és szakhatósági  feladatokat,

2. Közreműködik az építésrendészeti ügyek ellátásában,

3. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jegyző megbízásából köteles meggyőződni arról, hogy a telepengedély iránti kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

  • Frissítve: 2016. január 13.