Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület I. emelet 101. iroda

Osztályvezető: Szabó Imre
Telefon:

06-25/544-335

E-mail: szabo.imre@dunaujvaros.hu
Építési hatóság 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület VIII. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Koós Károly +36-25/544-127 A/VIII/809
Horváthné Bankó Diána +36-25/544-134 A/VIII/810
Főépítészet 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület I. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Szabó Imre osztályvezető +36-25/544-335 A/I/101
Kárgli Rita +36-25/544-317 A/I/101
Nagyidai Napsugár +36-25/544-182 A/I/101
Hévízi Andrea +36-25/544-132 A/I/101
Szabóné Grabecz Andrea +36-25/544-199 A/I/101
Fax: +36-25/544-219   
Környezetvédelem 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IX. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó +36-25/544-301 A/IX/912
Szántó Krisztina +36-25/544-139 A/IX/910
Tóth László (környezetvédelem) +36-25/544-146 A/IX/911
Tóth Tamás +36-25/544-198 A/IX/911
Fax: +36-25/544-187  
Pályázati koordináció 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
A” épület V. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Borka Ildikó +36-25/544-160 A/V/503
Héring Regina +36-25/544-366 A/V/502
Sipos Réka +36-25/544-192 A/V/501

A Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály feladatai

4.1. A területrendezési tervek összhangját biztosító feladatkörben:

4.1.1. Részt vesz a településrendezési tervek települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.

4.1.2. Gondoskodik a településszerkezeti terv szomszédos önkormányzatokkal való egyeztetéséről.

4.1.3. Részt vesz a szomszédos önkormányzatok településszerkezeti terveinek települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.

4.2. A településkép és a helyi építészeti örökség védelme feladatkörben:

4.2.1. Koordinálja a helyi építészeti örökség feltárását, számbavételét.

4.2.2. Együttműködik az építészeti értékek védelme érdekében a civil és társadalmi szervezetekkel.

4.2.3. Koordinálja a helyi építészeti értékek védetté nyilvánításának kezdeményezését, megszüntetését.

4.2.4. Koordinálja a településkép és a helyi építészeti értékek védelméről szóló helyi rendeletek előkészítését.

4.2.5. Koordinálja a településképi eljárásokat és intézkedéseket.

4.2.6. Koordinálja a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos egyeztetéseket.”

4.3. A településrendezés feladatkörben:

4.3.1. Koordinálja a településfejlesztési koncepcióról szóló helyi önkormányzati határozat előkészítését.

4.3.2.Döntésre előkészíti a településrendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatokat.

4.3.3. Koordinálja a terület-felhasználás és az építés rendjét megállapító önkormányzati határozatok és rendeletek előkészítését.

4.3.4. Ellátja a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek elkészíttetésével kapcsolatos feladatokat.

4.3.5. Előzetesen és jóváhagyás előtt a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket véleményezteti a jogszabályokban meghatározott szervekkel és a lakossággal.

4.3.6. Elvégzi a rendezési terv digitális állományának változásvezetését.

4.4. Környezetvédelmi feladatkörben:

4.4.1. Közreműködik a korszerű helyi hulladékgazdálkodás feladatainak szakszerű megoldásában, valamint a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet előkészítésében.

4.4.2. Elvégzi az Önkormányzat környezetvédelmi igazgatás feladatainak előkészítését, közreműködik a város településrendezési terve környezetvédelmi fejezete kidolgozásában és végrehajtásában.

4.4.3. Közreműködik a helyi közlekedésszervezésben a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása szempontjából.

4.4.4. Közreműködik a helyi energiagazdálkodásban, környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében.

4.4.5. Közreműködik a települési zöldterület gazdálkodásban a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása terén, valamint a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek és faegyedek vonatkozásában.

4.4.6. Javaslatot tesz az Önkormányzatnak a rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentésének a településre vonatkozó feladatai és előírásai megtételére.

4.4.7. Összeállítja, elvégzi az előírt egyeztetéseket, és közgyűlés elé terjeszti a települési környezetvédelmi programot, közreműködik a végrehajtásában.

4.4.8. Figyelemmel kíséri az Önkormányzat feladatkörében a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, az így szerzett adatokat nyilvántartja,

4.4.9. Elemzi, értékeli a környezet állapotát az Önkormányzat illetékességi területén és arról szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatót készít a lakosság részére.

4.4.10. Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében az óvodai, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás útján.

4.4.11. Közreműködik az Önkormányzat fejlesztési feladatai összeállításában, ezen keresztül gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról.

4.4.12.Javaslatot tesz a közgyűlésnek az Önkormányzat környezetvédelmi alapja létrehozására, annak bevételi forrásaira és az éves költségvetés elkészítésével egyidejűleg a környezetvédelmi célú felhasználására.

4.4.13. Figyelemmel kíséri a környezethasználat feltételeinek teljesülését a hatósági engedélyezés szükségességét.

4.4.14. Együttműködik a településen működő szennyező forrás tulajdonosokkal a kibocsátások és azok környezethatásainak csökkentését célzó fejlesztések megvalósításában.

4.4.15. Ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatokat.

4.4.16. Ellátja a környezetvédelmi célú pénzeszközök felhasználásával és pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat.

4.4.17. Döntésre előkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos bizottsági és közgyűlési hatáskört érintő feladatokat.

4.4.18. Tartja a kapcsolatot az állampolgárok által a környezetvédelmi érdekeik képviseletére létrehozott egyesületekkel.

4.4.19. Az allergiakeltő növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá az általuk okozott megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a lakosság körében történő felvilágosításról gondoskodik.

4.4.20. Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.

4.4.21. Ellátja a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó közterületi rendezvények zaj elleni védelemmel kapcsolatos hatósági feladatait, a közterületi rendezvények zajkibocsátásának engedélyezését és ellenőrzését.

4.4.22. Hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél.

4.4.23. A hatáskörébe tartozó környezetvédelmi ügyekben adatokat szolgáltat a környezetvédelmi hatóságnak.

4.4.24. Környezetvédelmi hatósággal együttműködve rendszeresen értékeli illetékességi területének levegőminőségi állapotát, arról a lakosságot tájékoztatja.

4.4.25. Hatóságként eljár az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban (az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosa nem ismert).

4.4.26. Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó hulladékgazdálkodási hatósági feladatokat.

4.4.27. Ellátja a helyi vízjogi engedélyeztetéssel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat.

4.4.28. Előkészíti a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítást.

4.4.29. Ellátja a helyi természetvédelem jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatait.

4.5. Építésügyi feladatkörben:

4.5.1. Ellátja a jegyző és polgármester hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat.

4.5.2. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jegyző megbízásából köteles meggyőződni arról, hogy a telepengedély iránti kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

4.6. Pályázatokkal kapcsolatos feladatkörben:

4.6.1. Ellátja a pályázati koordináció, pályázati figyelés feladatokat, tájékoztató anyagot készít a megjelent pályázati felhívásokról, kiírásokról, a pályázatokkal kapcsolatos felkészítő rendezvényekről.

4.6.2. Közreműködik a pályázatokon való részvételre irányuló közgyűlési döntések előkészítésében.

4.6.3. Önkormányzati szervezetek vonatkozásában közreműködik a partnerségi együttműködési megállapodások, a pályázati konzorcionális szerződések, a finanszírozó szervezetekkel kötendő támogatási szerződések, a pénzeszköz átadására vonatkozó céltámogatási szerződések, a projekttagok megbízási-, vállalkozási- és munkaszerződései előkészítésében.

4.6.4. Közreműködik a döntéshozók pályázati tevékenységekről történő tájékoztatásában.

4.6.5. Ellátja az önkormányzati részvétellel vagy önrésszel végrehajtott pályázati projektek esetében a projektértékelési és projektkövetési tevékenységet.

4.7. Egyéb feladatkörben:

4.7.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket.

4.7.2. Helyi önkormányzati tervtanácsot működtet.

4.7.3. Koordinálja a feladatkörébe tartozó városrendezési és építészeti tervpályázatok lebonyolítását, illetve bírálóbizottsági tagként részt vesz az Önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési és építészeti pályázatok elbírálásában.

4.7.4. Véleményezi az Önkormányzat tulajdonában álló, beépített vagy beépítetlen ingatlan elidegenítését, illetve egyéb hasznosítását célzó eljárásban az előterjesztés-tervezeteket.

4.7.5. Megteremti és üzemelteti a műszaki szakági térinformatikai rendszer alapjait és biztosítja az ehhez szükséges aktualizált alaptérképi állományokat.

4.7.6. Ellátja az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer működtetésével, koordinálásával kapcsolatos feladatokat.

4.7.7. Koordinálja az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésével, módosításával kapcsolatos önkormányzati határozatokat.

4.7.8. Koordinálja az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében zajló önkormányzati pályázatokat és projekteket.

4.7.9. Ellátja az Integrált Területi Programmal kapcsolatos feladatokat.

4.7.10. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2021. január 18.