Humán Szolgáltatási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület IV. emelet, 401. iroda
Vezető: Molnár-Osztrocska Diána
Telefon: 06-25/544-306
E-mail: molnar.osztrocska.diana@dunaujvaros.hu

A Humán Szolgáltatási Osztály feladatai

5.1. A jegyző tevékenységéhez kapcsolódó feladatok körében:

5.1.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeleteket

5.1.2. Részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban.

5.1.3. Előkészíti a feladatkörébe tartozó hivatali szabályzatokat.

5.1.4. Ellátja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatait.

5.2. Oktatási feladatkörben:

5.2.1. Közreműködik az önkormányzati fenntartású óvoda irányításában.

5.2.2. Előkészíti az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban, érdeksérelemre hivatkozással, benyújtott kérelem tekintetében a másodfokú döntéseket.

5.2.3. Előkészíti az önkormányzati fenntartású óvoda pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását.

5.2.4. Javaslatot dolgoz ki az óvodaszékben tevékenykedő képviselők megbízására, amennyiben működik óvodaszék.

5.2.5. Javaslatot tesz az óvoda nyitva tartás rendjének meghatározására, az óvodai intézményegységek működési körzetének meghatározására.

5.2.6. Előkészíti az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, tevékenységi körének módosításával, nevének megállapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

26.2.7. Előkészíti az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó előterjesztéseket.

5.2.8. Előkészíti közoktatási megállapodás megkötését nem önkormányzati fenntartású nevelési intézménnyel önkormányzati feladat megvalósítására, óvoda esetén.

5.2.9. Előkészíti a nevelési-oktatási intézmény magasabb vezetőjének megbízása véleményezésével kapcsolatos eljárási cselekményeket, önkormányzati fenntartású intézmény esetén lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályázati eljárást.

5.2.10. Előkészíti az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározására vonatkozó polgármesteri határozatot.

5.2.11. Előkészíti a címzetes óvodavezetői, címzetes igazgatói cím adományozását.

5.2.12. Előkészíti a „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” a „Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” és a „Dunaújváros Oktatásügyéért” díjak adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

5.3. Kulturális feladatkörben:

5.3.1. Előkészíti a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet tervezetét, a későbbiek folyamán folyamatosan gondoskodik a rendelet szükséges módosításainak előkészítéséről.

5.3.2. Előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi feladatokat ellátó szervezetekkel kötendő együttműködési és közművelődési megállapodásokat.

5.3.3. Előkészíti a közművelődési, valamint egyházi ifjúsági táborok támogatására vonatkozó pályázatokat, valamint az egyedi céltámogatási kérelemmel kapcsolatos döntéseket, valamint előkészíti a céltámogatási szerződéseket.

5.3.4. Figyelemmel kíséri a városban működő művészeti, kulturális alapítványok, egyesületek működését, segíti azok tevékenységét.

5.3.5. Koordinálja az önkormányzati érdekeltségű kulturális célú közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítését és a hozott döntések végrehajtását.

5.3.6. Előkészíti a könyvtári állományból való törléssel kapcsolatos előterjesztéseket.

5.3.7. Gondoskodik az új és restaurálásra szoruló köztéri műalkotások szakvéleményeztetéséről, előkészíti a szoborállítással és restaurálással kapcsolatos döntéseket, szerződéseket és figyelemmel kíséri a munkafolyamatokat.

5.3.8. Kapcsolatot tart a városban dolgozó művészekkel, kisebbségi szervezetekkel, egyházakkal.

5.3.9. Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdont üzemeltetési szerződés alapján működtető szervezetek tevékenységét (Uitz-terem).

5.3.10. Előkészíti a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, és ezen intézmények alapdokumentumairól szóló közgyűlési döntéseket.

5.3.11. Előkészíti a dunaújvárosi média tevékenységgel kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

5.3.12. Figyelemmel kíséri a Munkásművelődési Központ Nonprofit Kft. munkáját, előkészíti a szakmai tevékenységével kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

5.3.13. Előkészíti a „PRO CULTURA INTERCISA” Díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

5.3.14. Az evangélikus egyházzal kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezi az evangélikus templomban tartott koncerteket.

5.3.15. Előkészíti az egyházközségekkel kapcsolatos döntéseket.

5.3.16. Előkészíti az önkormányzati kiadványok kiadásával, értékesítésével kapcsolatos döntéseket.

5.3.17. Előkészíti a nagy rendezvényekkel (pl. DUDIK, Rockmaraton, Pentelei rendezvények) kapcsolatos döntéseket (szerződéskötés, előterjesztések stb.)

5.3.18. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, polgármesteri határozatokat.

5.3.19. Előkészíti a települési értéktárral kapcsolatos döntéseket, elvégzi az Értéktár Bizottság munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

5.3.20. Előkészíti a közterületek elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket, elvégzi az Utcanév Munkacsoport munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

5.3.21. Közreműködik az ágazathoz tartozó szakmai és pénzügyi jelentések elkészítésében, megküldésében (színházi beszámolók, könyvtár-közművelődési normatíva, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás stb.)

5.4. Egészségügyi feladatkörben:

5.4.1. Koordinálja az Önkormányzat egészségügyi igazgatási feladatait.

5.4.2. Kapcsolatot tart a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel.

5.4.3. Figyelemmel kíséri a városban működő egészségüggyel kapcsolatos alapítványok működését, segíti azok tevékenységét.

5.4.4. Elkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket.

5.4.5. Előkészíti az Egészségmegőrzési Központ vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket.

5.4.6. Előkészíti az egészségügyi alapellátással kapcsolatban felmerülő feladatellátással kapcsolatos döntéseket (helyettesítés feladatellátással kapcsolatos intézkedések, rendelési idők nyilvántartásba vétele, közzétételével kapcsolatos intézkedések).

5.4.7. Előkészíti az alapellátási szolgáltatási szerződéseket.

5.4.8. Előkészíti az alapellátási körzetek kialakításával kapcsolatos döntéseket, adatszolgáltatásokat.

5.4.9. Szervezi és működteti a fogorvosi ügyeleti ellátást.

5.4.10. Előkészíti a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjjal kapcsolatos közgyűlési döntést.

5.5. Szociális és gyermekvédelmi feladatkörben:

5.5.1. Előkészíti a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által benyújtott pályázatok és a helyi önkormányzati ösztöndíj rész mértékéről szóló javaslatot.

5.5.2. Kezeli az önkormányzati feladatkörökhöz kapcsolódó jelentéseket.

5.5.3. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat.

5.5.4. Előkészíti a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket.

5.5.5. Előkészíti a gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket.

5.5.6. Előkészíti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint annak végrehajtási rendeleteiben a fenntartó feladatkörébe tartozó, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeleten alapuló döntéseket.

5.5.7. Előkészíti az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, az Útkeresés Segítő Szolgálat és a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, valamint a jogszabályok által a fenntartó feladatkörébe utalt feladatokat.

5.5.8. Egyedi ügyekben előkészíti a II. fokú elbírálás céljából a szakbizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

5.5.9. Előkészíti a „Szociális munkáért - Dunaújváros” díjak adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

5.6. Ügykezelői feladatkörben:

5.6.1. Központi szervezetként ellátja a Hivatal iratkezelésével kapcsolatos jogszabályokban, valamint az egyedi iratkezelési szabályzatban foglalt feladatokat.

5.6.2. Irányítja és felügyeli a Hivatal központi postázóját.

5.7. Egyéb feladatkörben:

5.7.1. Előkészíti a közbiztonsági (rendőrség, polgárőrség) tárgyú döntéseket.

5.7.2.Gondozza az osztályhoz kapcsolt önkormányzati alapítású alapítványokat.

5.7.3. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

5.7.4. Előkészíti a „Dunaújváros Közbiztonságáért” és a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

5.7.5. Vezeti a dunaújvárosi székhelyű civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvántartást, s továbbítja számukra a működésüket segítő, és az Önkormányzat tudomására jutott információkat.

5.7.6. Előkészíti a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjével kapcsolatos munkáltató jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, valamint a jogszabályok által a fenntartó feladatkörébe utalt feladatokat.

5.7.7. Ellátja az osztály szerződéseinek rögzítését a kötelezettségek vállalásának nyilvántartásában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló hatályos jegyzői szabályzat alapján.

5.7.8. Előkészíti az egyházközségekkel kapcsolatos döntéseket.

6.7.9. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2021. január 5.