Személyügyi Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, II. emelet 205. iroda
Osztályvezető: Dr. Kaja Edit
Telefon: 06-25/ 544-104
E-mail: kaja.edit@dunaujvaros.hu

A Személyügyi Osztály feladatai:

10.1. Személyi feladatok körében:

10.1.1. Közreműködik a tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek) jegyző, aljegyző munkafeltételeinek biztosításában, szervezi, koordinálja munkájukat közvetlenül segítő feladatokat.

10.1.2. Gondoskodik a nemzeti és állami ünnepek méltó megünnepléséről, valamint az önkormányzat által alapított díjak átadásáról.

10.1.3. Szervezi a város és az Önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvényeket, előkészíti a személyes találkozásokat.

10.1.4. Előkészíti az előzetesen egyeztetett megbeszélések meghívottainak fogadását.

10.1.5. Összeállítja a tisztségviselők, jegyző, aljegyző által meghatározott szervezési protokolláris feladatokat.

10.1.6. Ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, az önkormányzati testület hivatali kommunikációját.

10.1.7. Dunaújváros Megyei Jogú Város hivatalos honlapjának (www.dunaujvaros.hu) közzétételi felelőse.

10.1.8. Szervezi a dunaújvárosi állandó lakcímmel rendelkező „Szépkorúak” köszöntését.

10.2. Nemzetközi feladatok körében:

10.2.1. Ellátja az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos szervezési, előkészítő tevékenységet.

10.2.2. Végzi a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos idegen nyelvű levelezéseket.

10.2.3. Koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat.

10.2.4. Szervezi az Önkormányzatot érintő nemzetközi konferenciákat.

10.2.5. Szervezi a tolmács és fordítói munkát.

10.2.6. Előkészíti az Önkormányzathoz érkező külföldi vendégek fogadását, szervezi programjukat a nemzetközi protokoll szabályai szerint.

10.2.7. Ellátja az Önkormányzat delegációinak külföldi utazásával kapcsolatos előkészítő tevékenységet.

10.3. Személyügyi feladatok körében:

10.3.1. Ellátja a közgyűlés, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítését az alábbi tárgykörökben:

 • a) kinevezés, annak módosítása, átsorolás, illetményváltozás, munkaszerződés kötése, módosítása,
 • b) jubileumi jutalom,
 • c) jogviszony megszűnése, megszüntetése,
 • d) rendkívüli munkavégzés, helyettesítés,
 • e) összeférhetetlenség,
 • f) fegyelmi eljárás megindítása,
 • g) egyéb munkáltatói juttatások,
 • h) tanulmányi szerződés.

10.3.2. Személyi ügyekben előkészíti közgyűlési előterjesztéseket, egyeztetések folytat le.

10.3.3. Közszolgálati és egyéb, az osztály feladatkörébe tartozó szabályzatokat készít elő, javaslatot tesz a módosításukra.

10.3.4. Kezeli a személyi anyagokat, nyilvántartásokat.

10.3.5. Előkészíti és lebonyolítja a pályázatokat, álláshirdetéseket.

10.3.6.Közreműködik a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában, a munkáltatói intézkedések előkészítésében, nyilatkozatok átvételében.

10.3.7. Kezeli a közszolgálati teljesítményértékelési rendszert (TÉR).

10.3.8. Elkészíti és továbbítja a KÖZSTAT jelentéseket.

10.3.9. Nyilvántartja a vizsgakötelezettségeket és szervezi a Kormányhivatal értesítése alapján.

10.3.10. Kezeli az Elektronikus Képzési és Vizsgarendszert (PROBONO).

10.3.11. Ellátja a kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokat.

10.3.12. Kezeli a TARTINFO rendszert.

10.3.13. Kezeli a központosított illetmény-számfejtési rendszert.

10.3.14. Ellátja a Hivatal alkalmazottai cafetéria juttatásának igénylésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, összegezi az igényelt juttatásokat és a kifizetés érdekében továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztályra.

10.3.15. Végzi a kedvezményes utazási utalvány biztosításával kapcsolatos ügyintézést.

10.3.16. Vezeti a Hivatal alkalmazottai esetében szabadság, egyéb távollétek nyilvántartását, elkészíti a jelentéseket, továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.

10.3.17. Együttműködik a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más szervezeti egységeivel, a Magyar Államkincstárral.

10.3.18. Elkészíti az ágazati statisztikákat, a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat, jelentéseket .

10.3.19. Közreműködik a munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges helyi rendeletek, szabályzatok és utasítások előkészítésében.

10.4. Munkaerő-gazdálkodás körében:

10.4.1. Elősegíti és támogatja a Hivatal, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézményrendszer fenntartása és alakítása (intézmény-létrehozás, – fejlesztés, – összevonás, – megszüntetés) során felmerülő munkaerő-gazdálkodási, koordinációs feladatok ellátását.

10.4.2. Közreműködik a különböző szervezetek által meghirdetett humánerőforrás gazdálkodási, foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú pályázatok figyelésében és azokra való pályázati előkészületekben.

10.4.3. Operatív módon együttműködik a munkanélküliség megelőzését, kezelését megcélzó helyi nonprofit szervezetekkel, illetve a helyi, kistérségi szintű szociális párbeszédre törekvő munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletekkel.

10.4.4. Elvégzi az intézményi jellegű foglalkoztatási ellenőrzést.

10.5. Esélyegyenlőségi feladat körében:

10.5.1. Előkészíti a Hivatal esélyegyenlőségi tervét és vizsgálja annak teljesülését, elősegíti és támogatja a megvalósulását.

10.5.2. Közreműködik a hátrányos megkülönböztetés kapcsán jelzett problémák kivizsgálásában és az intézkedések meghozatalában.

10.5.3. A munkaerő-felvételi eljárás során észlelt hátrányos megkülönböztetés esetén intézkedést kezdeményez.

10.6. Az éves költségvetés előkészítése és végrehajtása feladatkörében:

10.6.1. Javaslatot készít a tárgyévi költségvetési rendelet előkészítése során a hivatali és az önkormányzati költséghely személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatáról.

10.6.2. Elvégzi a kapott számlák fedezetének vizsgálatát – rendezvény stb. – és azt rögzíti a nyilvántartásban.

10.6.3. Gondoskodik az osztályhoz tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartásáról.

10.6.4. Végzi az osztályhoz tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzését, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály bevonásával pénzügyi ellenőrzését.”

  10.7. Egyéb feladat körében:

  10.7.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

  10.7.2. Közreműködik az osztály hatáskörbe tartozó közérdekű adatok közzétételében.

  10.7.3. Kinyomtatja és postázza a havi bérjegyzékeket.”

  10.7.4. Kiadja, összegyűjti és továbbítja az Államkincstár Számfejtési-Irodájának a tárgyi év januárjában a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat.”

  10.7.5. Előkészíti a „Dunaújvárosért Díj, a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”, valamint a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntetői cím adományozásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, és az abban foglaltakat végrehajtja.

  10.7.6. Nyilvántartja a közgyűlés által alapított kitüntetésekben részesülteket.

  1.7.7. Figyelemmel kíséri az osztály tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségeket, közreműködik a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában.

  10.7.8. Ellátja a KIÉT üléseinek titkári feladatait.

  10.7.9. Előkészíti a foglalkoztatási jellegű alapítványokkal kapcsolatos feladatokat.

  10.7.10. Ellátja a hivatali közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó koordinációs és szervezési feladatokat.

  10.7.11. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  10.7.12. Ellátja a Hivatal személyszállítási feladatait, biztosítja a gépjárművek üzemeltetési és üzemviteli feltételeit.

  10.7.13. Ellátja azokkal a szövetségekkel kapcsolatos feladatokat, amelyeknek az Önkormányzata a tagja.

  • Frissítve: 2021. január 5.