Szociális támogatási formák

E tájékoztatóban a szociális osztály ügyfelei által leggyakrabban igényelt támogatási formákat nevesítettük. A teljesség igénye nélkül az egy-egy támogatási formához kötődő legjellemzőbb jogosultsági feltételeket és az adható támogatás összegét is feltüntettük. A fentieken kívül önkormányzatunk egyéb rendszeres és eseti támogatásokkal is segíti a városlakókat, ezért javasoljuk, hogy súlyos anyagi problémájukkal közvetlenül forduljanak a szociális osztály dolgozóihoz.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

(A támogatások feltételeként közölt jövedelemhatárok és a támogatások összegei 2015. 03. 01-től érvényesek)

Helyi lakásfenntartási támogatás

Helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakóingatlan fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás. Helyi lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy, aki Dunaújváros közigazgatási területén lakóingatlanban tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként, társbérlőként, illetőleg albérlőként él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő esetében a 79.800,- Ft-ot nem haladja meg.

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a megelőző havi jövedelem igazolásán túl mellékelni kell a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés, illetve egyéb hitelt érdemlő okirat), vagy bérleti, albérleti szerződést, és a közüzemi szolgáltató által kiállított igazolást vagy a közüzemi számlát. A támogatást, melynek havi összege 4.000,- Ft 6 hónapra lehet megállapítani. A jogosult részére megállapított támogatást az általa meghatározott közüzemi szolgáltatónak kell átutalni; bérlő, albérlő esetén a támogatás folyósítása postai úton lakcímre is történhet.

Gyógyszerköltség támogatás

A gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához nyújtott hozzájárulás. A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelemhez a megelőző havi jövedelem igazolásán túl mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az igénylő rendszeres gyógyszer szedése indokolt. Gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő esetében a 79.800,- Ft-ot nem haladja meg és betegsége vagy tartós betegsége miatt, a rendszeres gyógyszer-szedést háziorvosa igazolta. A pénzbeli támogatást, melynek havi összege 4.000,- Ft 6 hónapra lehet megállapítani.

Hátralékkezelési támogatás

A hátralékkezelési támogatás kizárólag a kérelmező Dunaújváros közigazgatási területén található saját tulajdonú, és általa életvitelszerűen lakott lakóingatlan fenntartásához, a lakhatás megőrzéséhez - a kérelmezőt vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóját váratlanul érő átmeneti anyagi nehézségek leküzdéséhez - nyújtott természetbeni támogatás. Hátralékkezelési támogatásban részesíthető az a természetes személy akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 71.250,- Ft-ot, egyedül élő esetében a 79.800,- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója munkanélkülivé vált, vagy a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója betegsége miatt 30 napot meghaladó időtartamban táppénzre volt jogosult, vagy baleset miatt beállt keresőképtelenség, vagy haláleset miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. A támogatás maximális összege 50.000,- Ft, ennél kisebb összegű hátralék esetében a támogatás legfeljebb a hátralék összegéig terjedhet. A hátralékkezelési támogatásra irányuló kérelmet naptári évenként egy alkalommal lehet megállapítani.

Átmeneti segély

E támogatási forma keretében nagykorú lakosok igényelhetnek krízissegélyt, étkezési- ruházati támogatás, illetve alkalmankénti gyógyszertámogatást. A krízissegély kivételével feltétel, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 48.450 Ft-ot, egyedül élő esetében az 57.000 Ft-ot. Az étkezési- ruházati támogatás és az eseti gyógyszertámogatás együttes éves keretösszege 10.000 Ft/fő. Krízissegély keretében esetenként legfeljebb 10.000 Ft állapítható meg.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Erre a támogatási formára az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot. A támogatás éves összege 13.000 Ft, mely étkezési, ruházati, illetőleg utazási támogatásként igényelhető. Gyógyszertámogatásra jogosult az a gyermek, akinek családja a gyermek eseti megbetegedésből adódó gyógyszerköltségeit megfizetni nem tudja. A támogatás éves összege nem haladhatja meg a 13.000 Ft-ot. A támogatás alkalmanként legfeljebb a gyógyszerköltség ezresekre kerekített összege lehet, melyhez be kell mutatni az orvosi vényen a gyógyszertár által beárazott orvosság vagy orvosságok bekerülési költségét.

Iskolakezdési támogatás

Először első osztályos gyermekek részére a szülő iskolakezdési támogatást kérhet. A támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 99.750,- Ft-ot. A támogatást tárgyév július, augusztus és szeptember hónapban lehet benyújtani, a támogatás összege 10.000 Ft.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az a gyermek jogosult a támogatásra, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 37.050 Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 39.900 Ft-ot. A kedvezmény a megállapítástól számított egy évre szól, mely -többek között- kedvezményes gyermekétkeztetésre, tankönyv vásárlására jogosít.

  • Frissítve: 2015. július 21.