Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület III. 314.
Vezető: Beéry Réka
Telefon: 06-25/544-125
E-mail: beery.reka@dunaujvaros.hu

Összevont jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

Hótakarítási kisokos

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály feladatai

2.1. Városüzemeltetési feladatkörében:

12.1.1. Ellátja a közlekedésre, közterületi fakivágásra, mezőgazdasági, növényvédelmi tevékenységre, állattartásra, köztemető működtetésére, közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hatósági ügyek intézését.

12.2.2. Ellátja a közvilágítás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat.

12.1.3. Gondoskodik a felszíni vízrendezéssel, vízkár elhárítással, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

12.1.4. Közreműködik a köztemető működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok megszervezésében.

12.1.5. Gondoskodik a parkok, erdők fenntartásáról, a zöldfelület gazdálkodásról, előkészíti a parkok, erdők fenntartásával kapcsolatosan megkötendő szerződéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását.

12.1.6. Gondoskodik a köztéri játszóterek, utcabútorok biztonságos üzemeltetéséről.

12.1.7. Szervezi a közterületi szúnyog- és rágcsálóirtást.

12.1.8. Koordinálja a közterületi növényvédelmi munkák elvégzését.

12.1.9. Szervezi a köztéri szobrok fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

12.1.10. Biztosítja a kifolyók, szökőkutak üzemeltetését.

12.1.11. Ellátja a köztisztasággal, téli hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a köztisztasággal kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, és ellenőrzi annak végrehajtását.

12.1.12. Ellátja a helyi utak és azok tartozékainak, hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.

12.1.13. Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában.

12.1.14. Gondoskodik a piacok és vásárok működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti az ezzel kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, ellenőrzi annak végrehajtását.

12.1.15.Gondoskodik a városi közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

12.2. Mezőgazdasági és állat egészségügyi feladatkörében:

12.2.1. Ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre alkalmas haszonbérbe adott földek művelését.

12.2.2. Együttműködik az állat egészségügyi hatósággal ebtartási ügyekben.

12.2.3.Gondoskodik a közutakon elhullott állatok eltávolításáról, üzemelteti az állati hullák elhelyezésére szolgáló telepet.

12.2.4. Előkészíti a vadkárigénnyel kapcsolatos döntéseket.

12.2.5. Elkészíti a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák vezetését.

12.3. Beruházási feladatkörében:

12.3.1. Közreműködik a beruházási, illetve a felújítási célok meghatározásában.

12.3.2. Közreműködik az éves költségvetési és a távlati fejlesztési tervek előkészítésében.

12.3.3. Ellátja a terület- és településfejlesztés szakágak közötti koordinációt, ezen belül elvégzi az egyes ágazatok (művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, kommunális ágazat) fejlesztési, felújítási terveinek összehangolását, műszaki, gazdasági elemzését.

12.3.4. Közreműködik a város rövid- és hosszú távú fejlesztési programjának és az éves költségvetésének előkészítésében.

12.3.5. Biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések és az egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében.

12.3.6. Elkészítteti a költségvetési rendeletben jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges tanulmányokat, valamint az engedélyezési és kiviteli terveket.

12.3.7. Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, és teljes körű lebonyolításában.

12.3.8. A költségvetési rendeletben szereplő fejlesztések végrehajtása érdekében kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál az engedélyezési eljárások lefolytatását, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges valamennyi engedélyt beszerzi az általa lebonyolításra, ellenőrzésre kerülő fejlesztési, felújítási feladatokkal kapcsolatban.

12.3.9. Közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtására vonatkozóan a kivitelezők kiválasztásának, valamint a vállalkozási szerződések aláírásának előkészítésében.

12.3.10. Az egyes fejlesztési feladatok végrehajtása után kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalomba helyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyek birtokában gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembe helyezési okmányok elkészítéséről.

12.3.11. Gondoskodik a fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, illetve a hatáskörébe tartozó gazdasági, beruházási statisztikai jelentések elkészítéséről.

12.4. Egyéb feladatkörben:

12.4.1. Ellátja a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

12.4.2. Ellenőrzi a közterületeket, az ezekre vonatkozó országos és helyi rendeletek (köztisztasági, közterület-használati, ebtartási, szemétszállítási, parkolást stb.) végrehajtását, kezdeményezi a szabálysértési eljárások lefolytatását.

12.4.3. Döntésre előkészíti és ellátja az ellenőrzési feladatokat a közterület-használat feladatkörében.

12.4.4. Ellátja a közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos feladatokat.

12.4.5. Műszaki nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat az utakról, járdákról, a közvilágítási hálózatról, a parkokról, erdőkről, közterületekről.

12.4.6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket,

  • Frissítve: 2021. január 5.