Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Szoborpark
Szoborpark
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
Pentele híd
Pentele híd
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-part
Duna-part
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Petőfi liget
Petőfi liget
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Római Kőtár
Római Kőtár
previous következő

Jogi, Szervezési és Intézmény Igazgatási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 401. iroda
Osztályvezető: Dr. László Borbála (aki a Jogi és Szervezési Igazgató is egyben)
Telefon: 06-25/ 544-306
E-mail: laszlobori@pmh.dunanet.hu

A Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály feladatai

a) A jegyző tevékenységéhez kapcsolódó feladatok körében:

1. Elősegíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi felügyeleti, hatósági, pénzügyi-gazdálkodási feladatainak gyakorlását,

2. Ellátja a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzését,

3. Előzetesen véleményezi törvényességi felügyeleti jogkörében az önkormányzat által kötendő szerződéseket.

4. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére, jogi képviseletet lát el a polgármester által meghatározott ügyekben

5. Ellátja a szervezeti egységek előterjesztéseinek törvényességi ellenőrzését,

6. Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében,

7. Részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban,

8. Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó szabályzatokat és

9. Közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének koordinálásában.

b) Nemzetiségek tevékenységéhez kapcsolódó feladatkörben:

Biztosítja és felügyeli a városban működő nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tevékenysége törvényességi ellenőrzését.

c) A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörben:

Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, kisebbségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök választásának, európai parlamenti képviselők választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében.

d) Oktatási feladatkörben:

1. Közreműködik az önkormányzati fenntartású óvoda irányításában,

2. Nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről,

3. Előkészíti a törvényességi kérelemmel, az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelmek másodfokú elbírálását,

4. Előkészíti az önkormányzati fenntartású óvoda pedagógiai programjának jóváhagyását,

5. Javaslatot dolgoz ki az óvodaszékben tevékenykedő képviselők megbízására, amennyiben működik óvodaszék,

6. Javaslatot tesz az óvoda nyitva tartás rendjének meghatározására, az óvodai intézményegységek működési körzetének meghatározására,

7. Előkészíti az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, tevékenységi körének módosításával, nevének megállapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

8. Előkészíti az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó előterjesztéseket,

9. Előkészíti közoktatási megállapodás megkötését nem önkormányzati fenntartású nevelési intézménnyel önkormányzati feladat megvalósítására, óvoda esetén,

10. Előkészíti a nevelési-oktatási intézmény magasabb vezetőjének megbízása  véleményezésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztést, önkormányzati fenntartású intézmény esetén lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályázati eljárást,

11. Előkészíti az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározására vonatkozó polgármesteri határozatot,

12. Előkészíti a címzetes óvodavezetői, címzetes igazgatói cím adományozását,

13. Előkészíti a pedagógus díjak adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

e) Kulturális feladatkörben:

1.  Előkészíti a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet tervezetét, a későbbiek folyamán folyamatosan gondoskodik a rendelet szükséges módosításainak előkészítéséről,

2.  Előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi feladatokat ellátó szervezetekkel kötendő együttműködési és közművelődési megállapodásokat,

3.  Előkészíti a közművelődési, a kulturális egyesületek és alapítványok, valamint a képzőművészek számára kiírt pályázatokat, valamint az egyedi céltámogatási kérelemmel kapcsolatos döntéseket, valamint előkészíti a céltámogatási szerződéseket,

4.  Figyelemmel kíséri a városban működő művészeti, kulturális alapítványok, egyesületek működését, segíti azok tevékenységét,

5.  Koordinálja az önkormányzati érdekeltségű kulturális célú közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítését és a hozott döntések végrehajtását,

6.  Segíti a város amatőr együttesei munkáját,

7. Gondoskodik az új és restaurálásra szoruló köztéri műalkotások szakvéleményeztetéséről, előkészíti a szoborállítással és restaurálással kapcsolatos döntéseket, szerződéseket és figyelemmel kíséri a munkafolyamatokat,

8. Kapcsolatot tart a városban dolgozó művészekkel, kisebbségi szervezetekkel, egyházakkal,

9. Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdont üzemeltetési szerződés alapján működtető szervezetek tevékenységét (Uitz-terem, Dózsa Mozicentrum),

10. Előkészíti a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, és ezen intézmények alapdokumentumairól szóló közgyűlési döntéseket,

11. Előkészíti a dunaújvárosi televízió szakmai tevékenységével kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

12. Figyelemmel kíséri a Munkásművelődési Központ Nonprofit Kft. munkáját, előkészíti az N.Kft szakmai tevékenységével kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

13. Előkészíti a PRO CULTURA INTERCISA Díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

14. Az evangélikus egyházzal kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezi az evangélikus templomban tartott koncerteket,

15. Előkészíti az önkormányzati kiadványok kiadásával, értékesítésével kapcsolatos döntéseket,

16. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, polgármesteri határozatokat.

f) Egészségügyi feladatkörben:

1.  Közreműködik a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátás megszervezésében, az ellátások ellenőrzésében, irányításában,

2.  Közreműködik a jegyző hatáskörébe tartozó egészségügyi feladatok ellátásában, a kapcsolódó döntések előkészítésében,

3.  Kapcsolatot tart a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel,

4.  Figyelemmel kíséri a városban működő egészségüggyel kapcsolatos alapítványok működését, segíti azok tevékenységét,

5.  Egészségügyi igazgatási kérdésekben szakvéleményt nyilvánít a közgyűlés, a polgármester, a jegyző részére,

6.  Koordinálja az önkormányzat egészségügyi igazgatási feladatait,

7.  Elkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket,

8.  Előkészíti az Egészségmegőrzési Központ vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket,

9.  Előkészíti az egészségügyi alapellátással kapcsolatban felmerülő feladatellátással kapcsolatos döntéseket (helyettesítés feladatellátással kapcsolatos intézkedések, rendelési idők nyilvántartásba vétele, közzétételével kapcsolatos intézkedések),

10. Előkészíti az alapellátási szolgáltatási szerződéseket,

11.Előkészíti az alapellátási körzetek kialakításával kapcsolatos döntéseket, adatszolgáltatásokat,

12. Szervezi és működteti a fogorvosi ügyeleti ellátást,

13. Előkészíti a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjjal kapcsolatos közgyűlési döntést.

g) Szociális és gyermekvédelmi feladatkörben:

1. Előkészíti a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által benyújtott pályázatok és a helyi önkormányzati ösztöndíj rész mértékéről szóló javaslatot,

2. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,

3. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat,

4. Előkészíti a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket,

5. Előkészíti a gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket,

6. Előkészíti az 1993. évi III. törvény, annak végrehajtási rendeletein, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeleten alapuló döntéseket,

7. Előkészíti az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, az Útkeresés Segítő Szolgálat és a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, valamint a jogszabályok által a fenntartó feladatkörébe utalt feladatokat,

8. Egyedi ügyekben előkészíti a II. fokú elbírálás céljából a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

h) Ügykezelői feladatkörben:

1. Ellátja a központi iktató útján a polgármesteri hivatal ügykezelési feladatait, az elektronikus iktatórendszer segítségével,

2. Irányítja és felügyeli a hivatal központi postázóját, a központi fénymásolót, telefonközpontot,

i) Egyéb feladatkörben:

1. Ellátja a közbiztonsági referens közbiztonsági feladatköréhez kapcsolódó hivatali előkészítő feladatokat,

2. Előkészíti a közbiztonsági tárgyú döntéseket,

3. Gondozza az osztályhoz kapcsolt önkormányzati alapítású alapítványokat,

4. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket és

5. Ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait.

  • Frissítve: 2015. szeptember 22.