fő tartalom

Építéssel és településképpel kapcsolatos helyi előírások

Tisztelt Olvasó!

Dunaújvárosban az építésekkel és a településképet érintő változásokkal (pl. homlokzatot érintő beavatkozások, klímaelhelyezés, erkélyek beépítése, épület színezés stb.) kapcsolatos előírásokat helyi szabályozások egészítik ki.

Az építési előírásokat a településrendezési eszközök, a településképpel kapcsolatos előírásokat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet tartalmazza.

A településrendezési eszközök közé a településszerkezeti terv, (melynek része a településszerkezeti tervlap és a védelmi és korlátozási tervlap) valamint a helyi építési szabályzatról szóló rendelet tartozik, melynek része a szabályozási terv.

A helyi építési szabályzatról szóló rendelet hamarosan módosul. A 2023. március 17-tól hatályos rendeletet és a hozzá tartozó szabályozási tervet is elérhetővé tettük.

övezeti besorolás A településszerkezeti terv egy általános tájékoztatást ad a város beépíthetőségével kapcsolatban.

A konkrét telkekre vonatkozó szabályozást az építési szabályzat szövege és a szabályozási terv rajzi része adja.

Az építési szabályzatot és a szabályozási tervet együtt kell használni: a szabályozási terv a város minden egyes telkére lebontva mutatja meg az övezeti besorolást, melyeket betűk és egy szám kombinációja mutat (pl.: Lke-5, Vt-2).

Az építési szabályzat szövege és a szabályzat végén található táblázat megmutatja:

 • a telek beépíthető-e,
 • ha beépíthető, akkor az övezetben milyen célú épületeket/építményeket lehet elhelyezni,
 • a táblázatból kiolvasható, hogy a telek hány százaléka beépíthető, hány százalékának kell zöldfelületnek maradnia, milyen magas épület helyezhető el és egyéb fontos információk.

geológiai zónák A város nagy része a lösz altalaj miatt geológiailag veszélyeztetett területen található, melyeket a szabályozási terv is jelöl. A geológiai veszélyeztetett területek több zónára oszthatók, melyek a szabályozási terven is különböző jelölést kaptak:

 1. Az életvédelmi zóna: a szabályozási terven piros rácsozással jelölve; a terület emberi tartózkodásra alkalmatlan, ezért semmilyen építmény nem helyezhető el, tartózkodásra és tárolásra sem használható.
 2. Teljes védelmi zóna: a szabályozási terven piros sraffozással jelölve: a területen épület nem helyezhető el.
 3. Korlátozottan beépíthető védelmi zóna és geotechnikai szempontból érzékeny terület: a szabályozási terven zöld sraffozással jelölve; minden építéskor szakvélemény alapján kell meggyőződni arról,hogy a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a lösz talaj tulajdonságaiból következő különös követelményeknek.
 4. Egyéb, az építési szabályzatban előírt esetben is szükséges a geotechnikai szakvélemény elkészítése.

A településképpel kapcsolatos előírásokat a Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban TAK) és a Településkép védelméről szóló rendelet (továbbiakban TKR) tartalmazza.

A TAK bemutatja a város településképi jellegzetességeit és javaslatokat, ajánlatokat fogalmaz meg az épületek, építmények kialakításával kapcsolatban.

A TKR a településkép védelmével összefüggő előírásokat és a helyi védelem alá került területeket, épületek, épületrészek felsorolását tartalmazza.

A helyi védelem alatt lévő területek az Újváros szocreál beépítései és az Óváros hagyományos polgári és paraszti beépítési módú területei, melyek lehatárolása a TKR 1. sz. mellékletében találhatóak meg.

A védelem alatt lévő épületeket, épületrészeket a TKR 2. sz. melléklete tartalmazza.

A védelem alatt álló épületeket tartalmazó értéktár a TKR 1. sz. függelék tartalmazza. A védelem alól kikerült épületek felsorolását és a védelem alól történő kikerülést megalapozó tanulmányokat a TKR 2. sz. függeléke tartalmazza.

A helyi védelem alá helyezésről és a helyi védelem megszüntetéséről szóló előírások a TKR II. fejezetében találhatóak.

A TKR előírásai a helyi egyedi védelem alatt lévő épületekre és a helyi védett területen található épületekre részletes szabályozást írt elő.

A helyi védett épületek helyreállítását az önkormányzat támogathatja, amellyel kapcsolatos előírásokat a TKR VI. fejezete részletezi. A támogatási kérelem nyomtatványa a TKR 10. melléklete.

A város nem védett, de településképi szempontból meghatározó területeire vonatkozó előírásokat is tartalmazza a rendelet. A településképi szempontból meghatározó területek:

 • nagyvárosias területek
 • sorházas területek
 • Búzavirág utca zártsorú beépítésű területe
 • tradicionális családi házas beépítés területe
 • tervezett lakópark
 • átalakuló kertvárosias lakóterület
 • Duna-part és szigetek, valamint az arborétum területe
 • kertes mezőgazdasági területek és a hétvégi házas területek
 • a városközpont átalakuló része, az egyetem környéke
 • Pálhalma és Sándorháza
 • érzékeny helyen fekvő, átalakuló gazdasági területek.

A területek térképen a TKR 4. sz. mellékletén megtekinthetők.

A fentiekben felsorolt helyi védett területeken és a településképi szempontból meghatározó területeken minden olyan lakóépület, amelynek megépítéséhez egyszerű bejelentési eljárást kell lefolytatni, kötelező a településképi tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása. Az eljárás lefolytatásához építési tervdokumentáció szükséges. Az eljárás illetékmentes.

A TKR szabályozza az üzletfeliratok, reklámok elhelyezésével kapcsolatos településképi követelményeket is a város teljes területére.

A településkép védelme érdekében a településkép módosításával járó építéseket vagy akár csak kisebb változásokat is be kell jelenteni. A településkép kisebb változásaival pl. klíma elhelyezés, épületszínezés stb. kapcsolatban elég településképi bejelentési eljárást indítani, amelynek díja 3000 Ft. A településképi bejelentési eljárás alá eső tevékenységek felsorolását a TKR 6. melléklete tartalmazza, az eljáráshoz szükséges nyomtatvány a TKR. 8. sz. melléklete. A településképi bejelentési eljárás díja befizethető csekken vagy átutalással az alábbi számlaszámra:
Dunaújváros MJV Önkormányzata Örökségvédelmi Alap alszámlaszám 10400463-00033550-00000000.

Településképi bejelentési eljárás kérése esetében benyújtandó a kitöltött kérelem nyomtatvány, az illeték befizetésének igazolása, fénykép a homlokzat jelenlegi kinézetéről és kép, vagy ha szükséges egyéb dokumentáció a homlokzat tervezett megjelenéséről.

A településképi véleményezési az építési engedélyhez kötött a TKR 5. sz. mellékletében felsoroltak esetében kötelező eljárás. Az eljárás díjtalan, az eljáráshoz szükséges nyomtatvány a TKR 7. sz. melléklete. A kérelemhez a kitöltött nyomtatványt és az építési tervdokumentációt kell benyújtani.

A településképi előírások be nem tartása esetén településképi kötelezés bocsátható ki.

Végül a leggyakoribb problémákat kiemelve:

 • A város védett tömbházas területein lévő épületek homlokzatán az árkádok, loggiák, erkélyek nem építhetők be, nem üvegezhetők be és nem fedhetők le semmilyen szerkezettel. A város nem védett nagyvárosias területeken árkád, erkély nem építhető be, nem üvegezhető be, és nem fedhető le semmilyen szerkezettel, loggia beüvegezhető, de nem építhető be.
 • A klímaberendezések elhelyezési településképi bejelentési eljárás köteles. A klímák kültéri egysége a homlokzat erkéllyel vagy loggiával tarakart részén helyezendő el, vagy ha nincs, akkor ablaksoronként az ablak ugyanazon oldalán.
 • Az tömbépületek színezése, vagy szigetelése is településképi bejelentési eljárás köteles. A végleges színt a dunaújvárosi önkormányzat határozza meg a TKR figyelembe vételével és amennyiben lehetséges a lakóközösség javaslatát figyelembe véve.
 • A helyi védett területen vagy a településképi szempontból meghatározó területen történő tetőtérbeépítés településképi véleményezési eljárás köteles.
 • A védett épületek és a védett területeken található épületek homlokzatain található bármilyen módosítással, akár nyílászáró csere, vagy előtető csere/kialakítás stb. kapcsolatos változtatás településképi bejelentési eljárás köteles.

A fentiekkel kapcsolatban észrevételeiket, véleményüket emailben a foep@dunaujvaros.hu címre, levélben a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Pályázati Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. címre kérjük elküldeni.

Szabó Imre
városi főépítész

 • Frissítve: 2023. április 3.
 • Létrehozva: 2018. szeptember 9.