fő tartalom

Szociális szféra

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális szolgáltatások és ellátások, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások nyújtásával kapcsolatos feladatait egyrészt az általa fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményein, másrészt pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásán keresztül látja el.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási  Főosztály Szociális Osztálya végzi. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogosultak részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel anyagi segítséget biztosít. Az anyagi támogatások jogosultsági feltételeit és a támogatási összegek nagyságát törvények és az önkormányzat által alkotott helyi rendeletek határozzák meg.

Humán Szolgáltatási Főosztály - Szociális Osztály

Főosztályvezető: Molnár-Osztrocska Diána
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) II. emelet 207. iroda
Telefon: 06-25/ 544-306
E-mail: molnar.osztrocska.diana@dunaujvaros.hu
Osztályvezető: Lévay Katalin
Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) Fsz. 2. iroda

Telefon: 06-25/ 544-248
E-mail: levay.katalin@dunaujvaros.hu

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), mely a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a jogosultak részére az alábbi támogatási formákat:

A rendelet hatálya kiterjed a Dunaújváros közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán kell benyújtani.

Helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület, földszint
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Szerda

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Péntek

8:00 - 12:00

A Rendeletben szabályozott valamennyi települési, illetve rendkívüli települési támogatás tekintetében a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője dönt.

*A települési és a rendkívüli települési támogatások igényléséhez benyújtott kérelmekhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Rendszeres jövedelmekről szóló mellékletek

 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolást,
 • a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását megelőző havi nyudíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot,    
 • egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást - ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásának tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem részesül -, valamint amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén:
  • a kérelem beadását megelőző 12 hónap 1 havi átlagjövedelem számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást,
  • a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot,
  • amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartamára vonatkozó 1 havi átlagjövedelemről szóló igazolást,
 • az ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt.

Gyermekek ellátásához kapcsolódó jövedelmek

 • gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás igazolásáról szóló határozatot, vagy jövedelemigazolást, valamint az ellátás összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családtámogatási ellátások igazolására a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családi pótlék szüneteltetése esetén az illetékes hatóság döntését a szüneteltetés okáról és időtartamáról,
 • a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet, végzést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozatot,
 • a kérelem beadását megelőző havi gyermektartás folyósítását igazoló postai szelvényt, vagy banki átutalást, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozatát a tartásdíj mértékéről két tanú igazolásával,
 • a fizetett tartásdíjat megállapító végzést, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvényt, vagy banki átutalást,

Egyéb mellékletek

 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 16. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt tanulói, vagy hallgató jogviszonyáról,
 • gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő határozatot és a bírósági ítéletet.

Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, aki a gyermektartásdíj megállapítását nem kéri, arról lemond, vagy a meg nem fizetett gyermektartásdíj végrehajtását nem kezdeményezi.

Helyi lakásfenntartási támogatás

Helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló nagykorú természetes személyek részére a lakóingatlan fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a csatolt helyi lakásfenntartási kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

A helyi lakásfenntartási támogatás

- pénzbeli támogatásként vagy természetbeni támogatásként,

 • áramdíj,
 • vezetékes gázdíj,

- kizárólag pénzbeli támogatásként

 • társasházi közös költség,
 • bérleti díj,
 • víz- és csatornahasználati díj

- kizárólag természetbeni támogatásként

 • önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj,
 • távhő-szolgáltatási díj

nyújtható.

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl az alábbiakat:

- Lakástulajdonos, haszonélvező esetén

 • a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés),
 • természetbeni támogatás esetén a közüzemi szolgáltató által kiállított a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.

- Bérlő, albérlő esetén

 • a bérleti, albérleti szerződést és
 • önkormányzati bérlakás bérlője esetén a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kiállított igazolást vagy számlát, vagy a közüzemi szolgáltató által a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén helyi lakásfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a nagykorú természetes személyt, aki lakcímbejelentéssel tulajdonosként, kiskorú természetes személy, mint lakástulajdonos törvényes képviselőjeként, haszonélvezőként, bérlőként, albérlőként életvitelszerűen lakik.

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek:

 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, jelenleg 76.950,-Ft-ot vagy
 • egyedül élő esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot nem haladja meg.

Amennyiben a kérelmező lakcímére életvitelszerűen ott nem lakó személy(ek)is be van(nak) jelentve, úgy a  csatolt „nyilatkozat helyi lakásfenntartási támogatáshoz” formanyomtatványon  nyilatkozni köteles arról, hogy a lakóingatlanban csak a kérelmen szereplő személyek élnek életvitelszerűen. A nyilatkozatot a kérelemhez csatolni kell.

A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani. Bérlő, albérlő esetén a szerződés lejárta hónapjának utolsó napjáig, de legfeljebb 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

Amennyiben a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, azzal, hogy a támogatást a változást követő hónap első napjától kell megszüntetni.

A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megszüntetni a támogatását annak:

 • aki azt kérelmezi,
 • aki a támogatással érintett lakóingatlant értékesíti,
 • aki a támogatással érintett lakóingatlanból elköltözik, vagy
 • akire nézve olyan adat vagy körülmény merül fel, amely alapján támogatásban nem lett volna
 • részesíthető.

A támogatás bármely komfortfokozatú lakóingatlanra megállapítható. A támogatást ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak lehet megállapítani, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától, azzal, hogy külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.

A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult támogatása lejártát követő hónap első napjától nyújthat be új kérelmet.

A támogatás összege 6.000,- Ft/hó.

 • A jogosult lakástulajdonos, haszonélvező részére megállapított támogatást
  • természetbeni támogatás esetén a kérelmező által meghatározott közüzemi szolgáltatónak kell átutalni a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig,
  • pénzbeli támogatás esetén a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig postai úton lakcímre történik.
  • Önkormányzati bérlakás bérlője esetén a kérelmező részére a megállapított támogatást a kérelemben megjelöltek szerint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek, vagy a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatónak kell átutalni a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig.
 • Amennyiben az egyes közüzemi számlák havi összege nem éri el a 6.000,- Ft-ot, a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig postai úton lakcímre történik.
 • Bérlő, albérlő esetében a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig postai úton lakcímre történik.

Gyógyszerköltség támogatás

A gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához nyújtott hozzájárulás.

A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl a háziorvos igazolását arról, hogy az igénylő betegsége vagy tartós betegsége miatt gyógyszer rendszeres szedése indokolt.

A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelmet a csatolt gyógyszerköltség támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.  A kérelemnyomtatványon kell a háziorvos igazolását beszerezni.

Gyógyszerköltség támogatásra az a nagykorú személy jogosult aki:

 • betegsége vagy tartós betegsége miatt a rendszeres gyógyszerszedést háziorvosa igazolta, és  
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, jelenleg 76.950,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot.

Gyógyszerköltség támogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kiskorú gyermeknek is, aki megfelel a fenti bekezdés első három pontjában előírt feltételeknek.

A támogatásban részesülő személy halála esetén a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, azzal, hogy a támogatást a változást követő hónap első napjától kell megszüntetni.

A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megszüntetni a támogatását annak:

 • aki azt kérelmezi,
 • aki más településre költözik, vagy
 • akire nézve olyan adat vagy körülmény merül fel, amely alapján támogatásban nem lett volna
 • részesíthető.

A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

A gyógyszerköltség támogatásra jogosult támogatása lejártát követő hónap első napjától nyújthat be új kérelmet.

 • A gyógyszerköltség támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 4.000,- Ft/hó abban az esetben, ha a tartós betegség miatti gyógyszerszedés tényét a háziorvos a gyógyszerköltség támogatás formanyomtatvány mellékletén igazolja.
 • Amennyiben a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a 6.000,- Ft-ot meghaladja, úgy ezt háziorvosa által a gyógyszerköltség támogatás formanyomtatvány mellékletén kell igazolni. Ebben az esetben a gyógyszerköltség támogatás összege: 6.000,- Ft/hó.

A jogosult részére megállapított támogatást lakcímére történő kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig.

Időskorúak támogatása

A Közgyűlés támogatást nyújt annak a nagykorú természetes személynek, aki részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét, jelenleg 199.500. forintot.

A Közgyűlés a mindenkori költségvetési rendelet elfogadását követően dönt az adott évben a támogatás nyújtásának időpontjáról.

Az időskorúak támogatása pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege

 • 8.000,- Ft, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, jelenleg 57.000. forintot vagy
 • 5.000,- Ft, ha az ellátott ellátásának havi összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, jelenleg 57.000. forintot és nem haladja meg annak hétszeresét, jelenleg 199.500. forintot.

A támogatási összeget – a Közgyűlés döntésében meghatározott időpontig – postai úton kell folyósítani annak a személynek, akinek jogosultságát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével, ennek hiányában tartózkodási helyével.

A támogatás megállapítása a fenti bekezdésben foglalt személy esetében hivatalból történik.

Annak az első bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől, a támogatás ismételt megküldését kérelmeznie kell a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályon. A támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkártyája bemutatásával kell igazolnia.

Az első bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a támogatást a szociális osztályon kell kérelmeznie az csatolt időskorúak támogatása kérelemnyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell

 • a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt vagy a banki kivonatot és
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

Ebben az esetben a kérelem benyújtásának határidejéről a közgyűlés dönt.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Születési támogatás

A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek otthoni gondozásához nyújtott egyösszegű támogatás.

A születési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő amennyiben

 • legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a gyermek dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és
 • a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, jelenleg 142.500,-Ft-ot.

A születési támogatást a születést követően - ugyanazon gyermek után - kizárólag egy alkalommal lehet igényelni.

A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A születési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

A születési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege gyermekenként 25.000,- Ft.

A születési támogatás iránti kérelmet a csatolt születési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Gondozási támogatás

Gondozási támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő amennyiben:

 • legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a gyermek dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot.

A gondozási támogatást a születést követően - ugyanazon gyermek után - kizárólag egy alkalommal lehet igényelni.

A gondozási támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A gondozási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl:

A gondozási támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

Meg kell szüntetni a gondozási támogatás folyósítását annak a szülőnek, törvényes képviselőnek:

 • aki azt kérelmezi,
 • aki a gyermekkel más településre költözik,
 • akinek gyermekét a gyámhatóság véglegessé vált határozattal családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesítette

A gondozási támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft/hó.

A szülő, törvényes képviselő részére a megállapított támogatást lakcímére történő kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig.

A gondozási támogatás iránti kérelmet csatolt gondozási támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Étkezési-ruházati támogatás

Étkezési-ruházati támogatás címén az a szociálisan rászorult nagykorú természetes személy jogosult támogatásra, akinek

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, jelenleg 48.450,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetén 200 %-át, jelenleg 57.000,-Ft-ot nem haladja meg.

Az étkezési-ruházati támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege egy naptári évre vonatkozóan kérelmezőnként 10.000,- Ft.

Az étkezési-ruházati támogatás iránti kérelmet a csatolt étkezési-ruházati támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírt dokumentumokat.

Gyermeknevelési támogatás

Gyermeknevelési támogatás címén az a gyermek, fiatal felnőtt jogosult támogatásra, akinek szülője, törvényes képviselője

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, jelenleg 48.450,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló szülő, törvényes képviselő esetén 200 %-át, jelenleg 57.000,-Ft-ot nem haladja meg.

A gyermeknevelési támogatást a gyermek nagykorúvá válása után is meg lehet állapítani amíg a jogosult nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be vagy ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A nagykorúvá vált gyermek részére megállapított gyermeknevelési támogatás esetén a jogosult részére nem állapítható meg étkezési-ruházati támogatás.

A gyermeknevelési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege egy naptári évre vonatkozóan gyermekenként 15.000,- Ft.

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a csatolt gyermeknevelési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírt dokumentumokat.

Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő, akinek gyermeke

 • nappali rendszerű oktatásban az általános iskola első, a középiskola kilencedik évfolyamát először kezdi meg vagy
 • az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban tanul és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokon túl a köznevelési intézmény igazolását a gyermek felvételéről vagy a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója (a kérelemhez csatolt tájékoztató a csatolandó mellékletek listáját tartalmazza).

Az iskolakezdési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege

 • azon gyermek esetében, aki az általános iskola első, a középiskola kilencedik évfolyamát kezdi meg, gyermekenként 15.000,- Ft,
 • azon gyermekek esetében, akik az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban vesznek részt, gyermekenként 6.000,- Ft.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet az iskolakezdési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Kórházi ápolás utáni támogatás

Kórházi ápolás utáni támogatás címén támogatásra jogosult az a nagykorú természetes személy,

 • aki a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül legalább 6 nap folyamatos kórházi fekvőbeteg szakellátásban részesült és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

Kórházi ápolás utáni támogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kiskorú gyermeknek is, aki megfelel a fenti pontokban előírt feltételeknek.

A kórházi ápolás utáni támogatás iránti kérelmet a kórházi ellátást befejező időpontjától számított 60 napon belül kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl a kórházi ellátás időtartamát tartalmazó igazolást vagy a kórházi zárójelentést. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kórházi ápolás utáni támogatás pénzbeli szociális ellátás, amely egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg ugyanazon jogosultnak, alkalmanként 10.000,- Ft összegben.

Az kórházi ápolás utáni támogatás iránti kérelmet a csatolt kórházi ápolás utáni támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Hátralékkezelési támogatás

A hátralékkezelési támogatás kizárólag a kérelmező saját tulajdonú, és általa életvitelszerűen lakott lakóingatlan fenntartásához, a lakhatás megőrzéséhez - a kérelmezőt vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóját váratlanul érő átmeneti anyagi nehézségek leküzdéséhez nyújtott természetbeni támogatás. A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak kell megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet a csatolt hátralékkezelési kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Hátralékkezelési támogatásban kell részesíteni azt a nagykorú természetes személyt, akinek:

 • a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, jelenleg 79.800,-Ft-ot vagy
 • egyedül élő esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot nem haladja meg, és
 • a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója munkanélkülivé vált, vagy
 • a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója
  • betegsége miatt 30 napot meghaladó időtartamban táppénzre volt jogosult, vagy
  • baleset miatt beállt keresőképtelenség, vagy
  • haláleset miatt a mindennapi megélhetését kedvezőtlenül érinti.

Hátralékkezelési támogatásba bevonható az a személy, akinek:

 • vezetékes gázdíjtartozása,
 • áramdíjtartozása,
 • távhőszolgáltatási díjtartozása,
 • víz- és csatornahasználati díjtartozása,
 • szemétszállítási díjtartozása, vagy
 • társasházi közösköltség-hátraléka keletkezett.

A fenti bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtására fennálló határidő elmulasztása jogvesztő.

Hátralékkezelési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl az alábbiakat:

 • a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés),
 • a közüzemi szolgáltató által kiállított, a hátralék összegét igazoló dokumentumot,
 • a közüzemi számlát,
 • a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolásokat,
 • a munkanélküli ellátást folyósító szerv által hozott ellátást megállapító határozatot és
 • a mindennapi megélhetését kedvezőtlenül érintő körülményekről szóló igazolást.

Nem jogosult hátralékkelési támogatásra az a kérelmező:

 • aki nem abban a saját tulajdonú lakóingatlanában lakik életvitelszerűen, amelyikben a fenti bekezdésekben leírt hátraléka keletkezett,
 • akinek a közüzemi díjhátralékainak teljes összege meghaladja a 200.000,- Ft-ot, vagy
 • aki önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjeként, a kérelem benyújtása napján lakbérhátralékkal rendelkezik.

A hátralékkezelési támogatás természetbeni szociális ellátás, amelyet egyidejűleg többféle adósságtípus kezelésére is meg lehet állapítani. A támogatás legmagasabb összege 50.000,- Ft, ennél kisebb összegű hátralék esetében a támogatás legfeljebb a hátralék összegéig terjed.

A hátralékkezelési támogatásra irányuló kérelmet naptári évenként egy alkalommal lehet benyújtani.

A hátralékkezelési támogatásban részesülő köteles a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 15 napon belül a hátralékkezelési támogatásba bevont adóssága 15 %-ának megfelelő összegnek a közüzemi szolgáltató vagy a társasház részére történő befizetését igazoló dokumentumot bemutatni a szociális osztályon. Ezt követően 15 napon belül kerül sor a támogatás folyósítására.

Amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségét a fenti bekezdésben foglalt határidőig nem teljesíti, úgy a támogatás megszüntetésre kerül.

A jogosult részére megállapított hátralékkezelési támogatást az általa meghatározott szolgáltatónak vagy társasháznak egy összegben kell átutalni.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatást a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy részére kell megállapítani az alábbi jogcímeken

 • elemi kár utáni krízissegély,
 • baleseti krízissegély vagy
 • rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély.

ELEMI KÁR UTÁNI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy,

 • aki saját tulajdonú és általa életvitelszerűen lakott lakóingatlanát olyan mértékű elemi kár sújtotta, amely miatt lakóingatlana életvitelszerű használatra alkalmatlanná vált és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

Az elemi kár utáni krízissegély iránti kérelmet a káresemény bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az elemi kár utáni krízissegély iránti kérelmet a csatolt rendkívüli települési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

 • a káreseménnyel érintett lakóingatlan tulajdoni lapját és
 • a káresemény megtörténtét igazoló jegyzőkönyvet vagy közokiratot.

Az elemi kár utáni krízissegély pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 100.000,- Ft.

BALESETI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy,

 • aki olyan közúti balesetben sérült meg, amely miatt a kórházi igazolás alapján legalább 30 napot meghaladó megszakítás nélküli kórházi fekvőbeteg szakellátásra szorult és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

A baleseti krízissegély iránti kérelmet a kórházi ellátást befejező időpontjától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A baleseti krízissegély iránti kérelmet a csatolt rendkívüli települési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

 • a kórházi igazolást a fekvőbeteg ellátás időtartamáról és
 • a közúti baleset megtörténtét rögzítő igazolást vagy jegyzőkönyvet.

A baleseti krízissegély pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 100.000,- Ft.

A baleseti krízissegély megállapítása nem érinti - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kórházi ápolás utáni támogatásra való jogosultságot.

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy,

 1. aki háztartásában egy vagy több vérszerinti, örökbefogadott vagy családba fogadó gyámként kiskorú gyermeket nevel és
 2. a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, jelenleg 79.800,-Ft-ot vagy
 3. egyedülálló esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot  nem haladja meg és
 4. a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa munkaviszonya a munkáltató által történő felmondással megszűnt és a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső vagy
 5. a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa legalább 30 napot meghaladó megszakítás nélküli kórházi fekvőbeteg szakellátásra szorult.

Rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély iránti kérelmet a d) pontban megjelölt események bekövetkeztétől számított 30 napon belül, az e) pontban megjelölt események bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély iránti kérelmet a megjelölt események bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély iránti kérelmet a csatolt rendkívüli települési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

 • a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolásokat és a regisztrált álláskereső részére a Járási Hivatal   által kiállított - 30 napnál nem régebbi - igazolást vagy
 • a kórházi igazolást vagy zárójelentést a fekvőbeteg ellátás időtartamáról.

A rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 20.000,- Ft.

A rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély megállapítása nem érinti - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kórházi ápolás utáni támogatásra való jogosultságot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi feladatait a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán keresztül látja el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogosultak részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel anyagi segítséget biztosít. Az anyagi támogatások jogosultsági feltételeit és a támogatási összegek nagyságát törvények és az önkormányzat által alkotott helyi rendeletek határozzák meg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján adható rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő, jelen esetben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályán, ügyfélfogadási időben, a csatolt kérelemnyomtatványon, és az alább leírt feltételek fennállása esetén.

Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály:
2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület földszint

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, jelenleg 41.325,-Ft
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
Nagykorúvá vált gyermek:
- középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be; és
a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át, jelenleg 38.475,-Ft az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.

A mellékelt kérelemhez csatolandó mellékletek:
Rendszeres jövedelmekről szóló mellékletek

 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolást,
 • a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását megelőző havi nyudíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot,    
 • egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást - ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásának tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem részesül -, valamint amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén:
  • a kérelem beadását megelőző 12 hónap 1 havi átlagjövedelem számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást,
  • a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot,
  • amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartamára vonatkozó 1 havi átlagjövedelemről szóló igazolást,
 • az ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt.

Gyermekek ellátásához kapcsolódó jövedelmek

 • gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás igazolásáról szóló határozatot, vagy jövedelemigazolást, valamint az ellátás összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családtámogatási ellátások igazolására a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családi pótlék szüneteltetése esetén az illetékes hatóság döntését a szüneteltetés okáról és időtartamáról,
 • a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet, végzést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozatot,
 • a kérelem beadását megelőző havi gyermektartás folyósítását igazoló postai szelvényt, vagy banki átutalást, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozatát a tartásdíj mértékéről két tanú igazolásával,
 • a fizetett tartásdíjat megállapító végzést, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvényt, vagy banki átutalást,

Egyéb mellékletek

 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 16. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt tanulói, vagy hallgató jogviszonyáról,
 • gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő határozatot és a bírósági ítéletet.

Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, aki a gyermektartásdíj megállapítását nem kéri, arról lemond, vagy a meg nem fizetett gyermektartásdíj végrehajtását nem kezdeményezi.

 • Frissítve: 2022. augusztus 30.
 • Létrehozva: 2011. május 10.