fő tartalom

Szociális szféra

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális szolgáltatások és ellátások, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások nyújtásával kapcsolatos feladatait egyrészt az általa fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményein, másrészt pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásán keresztül látja el.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási  Főosztály Szociális Osztálya végzi. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogosultak részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel anyagi segítséget biztosít. Az anyagi támogatások jogosultsági feltételeit és a támogatási összegek nagyságát törvények és az önkormányzat által alkotott helyi rendeletek határozzák meg.

Humán Szolgáltatási Főosztály - Szociális Osztály

Főosztályvezető:

Molnár-Osztrocska Diána

Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) II. emelet 207. iroda

Telefon:

06-25/ 544-306

E-mail:

molnar.osztrocska.diana@dunaujvaros.hu

Osztályvezető:

Lévay Katalin

Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) Fsz. 2. iroda

Telefon:

06-25/ 544-248

E-mail:

levay.katalin@dunaujvaros.hu

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), mely a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a jogosultak részére az alábbi támogatási formákat:

A rendelet hatálya kiterjed a Dunaújváros közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályán kell benyújtani.

Helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület, földszint
Ügyfélfogadás rendje:

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő

08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Szerda

08:00 - 12:00
13:00 - 18:00

Péntek

08:00 - 12:00

A Rendeletben szabályozott valamennyi települési, illetve rendkívüli települési támogatás tekintetében a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője dönt.

*A települési és a rendkívüli települési támogatások igényléséhez benyújtott kérelmekhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Rendszeres jövedelmekről szóló mellékletek

 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolást,
 • a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását megelőző havi nyudíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot,    
 • egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást - ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásának tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem részesül -, valamint amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén:
  • a kérelem beadását megelőző 12 hónap 1 havi átlagjövedelem számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást,
  • a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot,
  • amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartamára vonatkozó 1 havi átlagjövedelemről szóló igazolást,
 • az ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt.

Gyermekek ellátásához kapcsolódó jövedelmek

 • gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás igazolásáról szóló határozatot, vagy jövedelemigazolást, valamint az ellátás összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családtámogatási ellátások igazolására a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családi pótlék szüneteltetése esetén az illetékes hatóság döntését a szüneteltetés okáról és időtartamáról,
 • a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet, végzést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozatot,
 • a kérelem beadását megelőző havi gyermektartás folyósítását igazoló postai szelvényt, vagy banki átutalást, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozatát a tartásdíj mértékéről két tanú igazolásával,
 • a fizetett tartásdíjat megállapító végzést, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvényt, vagy banki átutalást,

Egyéb mellékletek

 • a tanulói jogviszony igazolása céljából tizenhatodik életév betöltését követő tanévtől az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő határozatot és a bírósági ítéletet.

Helyi lakásfenntartási támogatás

Helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló nagykorú természetes személyek részére a lakóingatlan fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a csatolt helyi lakásfenntartási támogatás kérelemnyomtatványon  kell benyújtani.

A helyi lakásfenntartási támogatás

pénzbeli támogatásként vagy természetbeni támogatásként nyújtható

- kizárólag természetbeni támogatásként

 • villamos energia díj
 • vezetékes földgázdíj
 • viziközmű-szolgáltatás díj
 • távhő-szolgáltatási díj
 • önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj,

- kizárólag pénzbeli támogatásként

 • társasházi közös költség,
 • bérleti díj,

nyújtható.

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl az alábbiakat:

- Lakástulajdonos, haszonélvező esetén

 • a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés),
 • természetbeni támogatás esetén a közüzemi szolgáltató által kiállított a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.

- Bérlő esetén

 • a bérleti szerződést és
 • önkormányzati bérlakás bérlője esetén a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kiállított igazolást vagy számlát, vagy a közüzemi szolgáltató által a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén helyi lakásfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a nagykorú természetes személyt, aki lakcímbejelentéssel tulajdonosként, kiskorú természetes személy, mint lakástulajdonos törvényes képviselőjeként, haszonélvezőként, bérlőként életvitelszerűen lakik.

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek

 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének négyszeresét, jelenleg 114.000,-Ft-ot vagy
 • egyedül élő személy esetében ötszörösét, jelenleg 142.500,-Ft-ot,
 • vagy az a személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekét egyedül neveli, és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének ötszörösét, jelenleg 142.500,-Ft-ot.

A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani. Bérlő esetén a szerződés lejárta hónapjának utolsó napjáig, de legfeljebb 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

Amennyiben a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, azzal, hogy a támogatást a változást követő hónap első napjától kell megszüntetni.

A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megszüntetni a támogatását annak:

 • aki azt kérelmezi,
 • aki a támogatással érintett lakóingatlant értékesíti,
 • aki a támogatással érintett lakóingatlanból elköltözik, vagy
 • akire nézve olyan adat vagy körülmény merül fel, amely alapján támogatásban nem lett volna
 • részesíthető.

A támogatás bármely komfortfokozatú lakóingatlanra megállapítható. A támogatást ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak lehet megállapítani, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától, azzal, hogy külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.

A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult támogatása lejártát követő hónap első napjától nyújthat be új kérelmet.

A támogatás összege 8.000,- Ft/hó.

 • A jogosult lakástulajdonos, haszonélvező részére megállapított támogatást
  • természetbeni támogatás esetén a kérelmező által meghatározott közüzemi szolgáltatónak kell átutalni a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig,
  • pénzbeli támogatás esetén a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig postai úton lakcímre történik.
  • Önkormányzati bérlakás bérlője esetén a kérelmező részére a megállapított támogatást a kérelemben megjelöltek szerint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek, vagy a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatónak kell átutalni a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig.
 • Amennyiben az egyes közüzemi szolgáltató által kiállított közüzemi számla havi összege nem éri el a 8.000,- Ft-ot, a kizárólag természetbeni támogatásként folyósítható támogatási formák közül a jogosult választása szerint kell a támogatás összegét felosztani és megosztva megállapítani.
 • Bérlő esetében a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig postai úton lakcímre történik.

Gyógyszerköltség támogatás

A gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához nyújtott hozzájárulás.

A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl a háziorvos igazolását arról, hogy az igénylő betegsége vagy tartós betegsége miatt gyógyszer rendszeres szedése indokolt.

A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelmet a csatolt gyógyszerköltség támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.  A kérelemnyomtatványon kell a háziorvos igazolását beszerezni.

Gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy

 • akinek háziorvosa a rendszeres gyógyszerszedést betegsége, vagy tartós betegsége miatt igazolta, és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének négyszeresét, jelenleg 114.000,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló személy esetében az ötszörösét, jelenleg 142.500,-Ft-ot.

Gyógyszerköltség támogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kiskorú személynek is, aki megfelel a fenti bekezdésben előírt feltételeknek.

A támogatásban részesülő személy halála esetén a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, azzal, hogy a támogatást a változást követő hónap első napjától kell megszüntetni.

A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megszüntetni a támogatását annak:

 • aki azt kérelmezi,
 • aki más településre költözik, vagy
 • akire nézve olyan adat vagy körülmény merül fel, amely alapján támogatásban nem lett volna
 • részesíthető.

A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

A gyógyszerköltség támogatásra jogosult támogatása lejártát követő hónap első napjától nyújthat be új kérelmet.

 • A gyógyszerköltség támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 4.000,- Ft/hó abban az esetben, ha a tartós betegség miatti gyógyszerszedés tényét a háziorvos a gyógyszerköltség támogatás formanyomtatvány mellékletén igazolja.
 • Amennyiben a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a 6.000,- Ft-ot meghaladja, úgy ezt háziorvosa által a gyógyszerköltség támogatás formanyomtatvány mellékletén kell igazolni. Ebben az esetben a gyógyszerköltség támogatás összege: 6.000,- Ft/hó.

A jogosult részére megállapított támogatást lakcímére történő kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig.


Időskorúak támogatása

A Közgyűlés támogatást nyújt annak a személynek, akinek részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét, jelenleg 285.000. forintot.

A Közgyűlés a mindenkori költségvetési rendelet elfogadását követően dönt az adott évben a támogatás nyújtásának időpontjáról.

Az időskorúak támogatása pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege

 • 8.000,- Ft, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét, jelenleg 99.750,-Ft-ot vagy
 • 5.000,- Ft, ha az ellátott ellátásának havi összege meghaladja a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét, jelenleg 99.750,-Ft-ot és nem haladja meg annak tízszeresét, jelenleg 285.000. forintot.

A támogatási összeget – a Közgyűlés döntésében meghatározott időpontig – postai úton kell folyósítani annak a személynek, akinek jogosultságát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével, ennek hiányában tartózkodási helyével.

A támogatás megállapítása a fenti bekezdésben foglalt személy esetében hivatalból történik.

Annak az első bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől, a támogatás ismételt megküldését kérelmeznie kell a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályon. A támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkártyája bemutatásával kell igazolnia.

Az első bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a támogatást a szociális osztályon kell kérelmeznie a csatolt időskorúak támogatása kérelemnyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell

 • a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt vagy a banki kivonatot és
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

Ebben az esetben a kérelem benyújtásának határidejéről a közgyűlés dönt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Időskorúak rezsitámogatása

A Közgyűlés évente egyszer támogatást nyújt távhő-szolgáltatási díj, ennek hiányában vízikömű-szolgáltatási díj csökkentése érdekében, annak a személynek, akinek részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít, amennyiben megfelel a Rendelet 24/B. §-ban foglalt feltételeknek.

A támogatás a jogosult részére minden évben az április hónapban esedékes távhő-szolgáltatási díj számlában kerül jóváírásra. Amennyiben a jogosult a távhőszolgáltatónál nem rendelkezik fogyasztási hellyel, de rendelkezik a víziközmű-szolgáltatónál fogyasztási hellyel, úgy részére a támogatást az április hónapban esedékes víziközmű-szolgáltatási díj számlában kell jóváírni.  

Az időskorúak rezsitámogatása természetbeni szociális támogatás, amelynek összege 5000,- Ft, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét, jelenleg 285.000,- Ft-ot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik a támogatási összeg a távhő-szolgáltatás díj számlában, ennek hiányában a víziközmű- szolgáltatás díj számlában történő jóváírása céljából a szolgáltatók részére történő átutalásáról annak a személynek a részére, akinek jogosultságát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta.

A támogatás megállapítása a fenti bekezdésben foglalt személy esetében hivatalból történik.

Az a fenti ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, de dunaújvárosi bejelentett állandó lakcímmel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és a dunaújvárosi bejelentett állandó lakcímén vagy a bejelentett dunaújvárosi tartózkodási helyén a távhőszolgáltatónál fogyasztási hellyel ennek hiányában a víziközmű-szolgáltatónál fogyasztási hellyel rendelkezik, a támogatást a szociális osztályon kell kérelmeznie a csatolt időskorúak rezsitámogatása kérelemnyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell

 • a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt vagy a banki kivonatot,
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor,
 • a kérelmező nevére szóló – aki dunaújvárosi bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában a dunaújvárosi bejelentett tartózkodási helyén fogyasztási hellyel rendelkezik - a távhőszolgáltató által kiállított közüzemi számlát, ennek hiányában a víziközmű-szolgáltató által kiállított közüzemi számlát.

 

A kérelem egy alkalommal június 1. napjától július 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A továbbiakban a kérelem benyújtásának határidejéről a Közgyűlés dönt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az időskorúak rezsitámogatását pénzbeli szociális támogatásként kell nyújtani azon Dunaújváros Pálhalma városrész területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére, akiknek - a kiskorú árvaellátásban részesülők kivételével - tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátást folyósít, melynek havi összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét, jelenleg 285.000,-Ft-ot.

A támogatás összege 5.000,- Ft, melyet tárgyév április 30. napjáig postai úton kell folyósítani a fent megjelölt személyeknek, akinek jogosultságát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével, ennek hiányában tartózkodási helyével.

A fenti bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, de Dunaújváros Pálhalma városrész területén bejelentett állandó lakcímmel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik a támogatást a szociális osztályon kell kérelmeznie csatolt időskorúak rezsitámogatása kérelemnyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell

 • a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt vagy a banki kivonatot,
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

A fenti esetben a kérelem tárgyév július 1. napjától július 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.


Étkezési-ruházati támogatás

Étkezési-ruházati támogatás címén az a szociálisan rászorult nagykorú természetes személy jogosult támogatásra, akinek

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének háromszorosát, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló személy esetében a három és félszeresét, jelenleg 99.750,-Ft-ot.

Az étkezési-ruházati támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege egy naptári évre vonatkozóan kérelmezőnként 10.000,- Ft.

Az étkezési-ruházati támogatás iránti kérelmet a csatolt étkezési-ruházati támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírt dokumentumokat.


Gyermeknevelési támogatás

Gyermeknevelési támogatás címén az a gyermek, fiatal felnőtt jogosult támogatásra, akinek szülője, törvényes képviselője

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének háromszorosát, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló szülő, törvényes képviselő esetében a három és félszeresét, jelenleg 99.750,-Ft-ot.

A gyermeknevelési támogatást a gyermek nagykorúvá válása után is meg lehet állapítani, amíg a jogosult nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat és

 • 23. életévét még nem töltötte be vagy
 • ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A nagykorúvá vált gyermek részére megállapított gyermeknevelési támogatás esetén a jogosult részére nem állapítható meg étkezési-ruházati támogatás.

A gyermeknevelési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege egy naptári évre vonatkozóan gyermekenként 15.000,- Ft.

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a csatolt gyermeknevelési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírt dokumentumokat.


Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő, akinek gyermeke

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének kilencszeresét, jelenleg 256.500,-Ft-ot és
 • nappali rendszerű oktatásban, általános iskola 1-8. évfolyamán, vagy középfokú iskola 9-12. évfolyamán tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1. napjától október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatást a gyermek nagykorúvá válását követően is meg lehet állapítani, amennyiben a nagykorúvá vált gyermek nappali rendszerű oktatásban a középfokú iskola 9-12. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

Amennyiben a nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermek a tizenhatodik életévét betöltötte, abban az esetben az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez - a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl - mellékelni kell, a tanulói jogviszony igazolása céljából, a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát.

Az iskolakezdési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege gyermekenként 6000,- Ft.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a csatolt iskolakezdési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.


Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatást a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy részére kell megállapítani az alábbi jogcímeken

 • elemi kár utáni krízissegély,
 • baleseti krízissegély vagy
 • rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély.

ELEMI KÁR UTÁNI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy,

 • aki saját tulajdonú és általa életvitelszerűen lakott lakóingatlanát olyan mértékű elemi kár sújtotta, amely miatt lakóingatlana életvitelszerű használatra alkalmatlanná vált és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

Az elemi kár utáni krízissegély iránti kérelmet a káresemény bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az elemi kár utáni krízissegély iránti kérelmet a csatolt rendkívüli települési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

 • a káreseménnyel érintett lakóingatlan tulajdoni lapját és
 • a káresemény megtörténtét igazoló jegyzőkönyvet vagy közokiratot.

Az elemi kár utáni krízissegély pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 100.000,- Ft.

BALESETI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy,

 • aki olyan közúti balesetben sérült meg, amely miatt a kórházi igazolás alapján legalább 30 napot meghaladó megszakítás nélküli kórházi fekvőbeteg szakellátásra szorult és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

 

A baleseti krízissegély iránti kérelmet a kórházi ellátást befejező időpontjától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A baleseti krízissegély iránti kérelmet a csatolt rendkívüli települési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

 • a kórházi igazolást a fekvőbeteg ellátás időtartamáról és
 • a közúti baleset megtörténtét rögzítő igazolást vagy jegyzőkönyvet.

A baleseti krízissegély pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 100.000,- Ft.

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú természetes személy,

 1. aki háztartásában egy vagy több vérszerinti, örökbefogadott vagy családba fogadó gyámként kiskorú gyermeket nevel és
 2. a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, jelenleg 79.800,-Ft-ot vagy
 3. egyedülálló esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot  nem haladja meg és
 4. a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa munkaviszonya a munkáltató által történő felmondással megszűnt és a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső vagy
 5. a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa legalább 30 napot meghaladó megszakítás nélküli kórházi fekvőbeteg szakellátásra szorult.

Rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély iránti kérelmet a d) pontban megjelölt események bekövetkeztétől számított 30 napon belül, az e) pontban megjelölt események bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély iránti kérelmet a megjelölt események bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély iránti kérelmet a csatolt rendkívüli települési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl

 • a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolásokat és a regisztrált álláskereső részére a Járási Hivatal   által kiállított - 30 napnál nem régebbi - igazolást vagy
 • a kórházi igazolást vagy zárójelentést a fekvőbeteg ellátás időtartamáról.

A rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 20.000,- Ft.


Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gyámügyi feladatkörében eljárva, kérelemre rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapíthat meg az alábbi feltételek fennállása esetén:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján adható rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő, jelen esetben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályán, ügyfélfogadási időben, a csatolt kérelemnyomtatványon, és az alább leírt feltételek fennállása esetén.

Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály:
2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület földszint

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének a 180%-át, jelenleg 51.300,-Ft
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nagykorúvá vált gyermek:
- középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be;

és
a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.;

b) a szociális vetítési alap legkisebb összegének 165%-át, jelenleg 47.025,-Ft az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.

A mellékelt kérelemhez csatolandó mellékletek:
Rendszeres jövedelmekről szóló mellékletek

 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolást,
 • a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását megelőző havi nyudíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot,    
 • egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást - ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásának tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem részesül -, valamint amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén:
  • a kérelem beadását megelőző 12 hónap 1 havi átlagjövedelem számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást,
  • a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot,
  • amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor a vállalkozási tevékenység időtartamára vonatkozó 1 havi átlagjövedelemről szóló igazolást,
 • az ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt.

Gyermekek ellátásához kapcsolódó jövedelmek

 • gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás igazolásáról szóló határozatot, vagy jövedelemigazolást, valamint az ellátás összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családtámogatási ellátások igazolására a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családi pótlék szüneteltetése esetén az illetékes hatóság döntését a szüneteltetés okáról és időtartamáról,
 • a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet, végzést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozatot,
 • a kérelem beadását megelőző havi gyermektartás folyósítását igazoló postai szelvényt, vagy banki átutalást, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozatát a tartásdíj mértékéről két tanú igazolásával,
 • a fizetett tartásdíjat megállapító végzést, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvényt, vagy banki átutalást,

Egyéb mellékletek

 • a tanulói jogviszony igazolása céljából tizenhatodik életév betöltését követő tanévtől az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő határozatot és a bírósági ítéletet.
 • Frissítve: 2024. január 5.
 • Létrehozva: 2011. május 10.