Szociális szféra

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi feladatait a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán keresztül látja el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogosultak részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel anyagi segítséget biztosít. Az anyagi támogatások jogosultsági feltételeit és a támogatási összegek nagyságát törvények és az önkormányzat által alkotott helyi rendeletek határozzák meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály

Osztályvezető:

Dr. Deák Mária

Telefon:

06-25/544-248

E-mail:

deak.maria@dunaujvaros.hu

 

2400, Dunaújváros, Városháza tér 2. Polgármesteri Hivatal
„B” épület fsz. 12. iroda

Szociális-igazgatási támogatási
vezető ügyintéző:

Lévay Katalin

Telefon:

06/25/544-268

E-mail:

levay.katalin@dunaujvaros.hu

 

2400, Dunaújváros, Városháza tér 2. Polgármesteri Hivatal
„B” épület Fsz. 2. iroda

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), mely a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a jogosultak részére az alábbi támogatási formákat:

A rendelet hatálya kiterjed a Dunaújváros közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §. (1)-(3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §-ában meghatározott személyekre.

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán kell benyújtani.

Helye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület, földszint
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Szerda

8:00 - 12:00
13:00 - 18:00

Péntek

8:00 - 12:00

A Rendeletben szabályozott valamennyi települési, illetve rendkívüli települési támogatás tekintetében a döntés a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét illeti.

* A települési és a rendkívüli települési támogatások igényléséhez benyújtott kérelmekhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Rendszeres jövedelmekről szóló mellékletek

 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolást,
 • a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított éves nyugdíjösszesítőt, vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor, valamint a kérelem beadását megelőző havi nyudíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot, 
 • egyéb rendszeres, a Járási Hivatal által folyósított, pénzellátásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolást, valamint a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • a kérelem beadása idején regisztrált álláskereső esetén a Járási Hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást - ellátatlan regisztrált álláskereső esetén az igazolásának tartalmaznia kell, hogy ellátásban nem részesül -, valamint amennyiben a regisztrált álláskereső ellátásban részesül, mellékelni kell a kérelem beadását megelőző havi ellátás összegét igazoló postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap 1 havi átlagjövedelem számításához szükséges, a lezárt adóévről szóló, az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő vagy a kérelmező által kiállított jövedelemnyilatkozatot,
 • az ösztöndíj összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt.

Gyermekek ellátásához kapcsolódó jövedelmek

 • gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás igazolásáról szóló határozatot, vagy jövedelemigazolást, valamint az ellátás összegét igazoló, a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családtámogatási ellátások igazolására a kérelem beadását megelőző havi postai szelvényt, vagy bankszámlakivonatot,
 • családi pótlék szüneteltetése esetén az illetékes hatóság döntését a szüneteltetés okáról és időtartamáról,
 • a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet, végzést, vagy gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozatot,
 • a kérelem beadását megelőző havi gyermektartás folyósítását igazoló postai szelvényt, vagy banki átutalást, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozatát a tartásdíj mértékéről két tanú igazolásával,
 • a fizetett tartásdíjat megállapító végzést, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvényt, vagy banki átutalást,

Egyéb mellékletek

 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 16. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt tanulói, vagy hallgató jogviszonyáról,
 •  gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő határozatot és a bírósági ítéletet.

Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, aki a gyermektartásdíj megállapítását nem kéri, arról lemond, vagy a meg nem fizetett gyermektartásdíj végrehajtását nem kezdeményezi.

Helyi lakásfenntartási támogatás

Helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakóingatlan fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a csatolt helyi lakásfenntartási kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl az alábbiakat:

Lakástulajdonos, haszonélvező esetén:

 • a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés, illetve egyéb hitelt érdemlő okirat),
 • a közüzemi szolgáltató által a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát vagy
 • a társasházi igazolást a közös költségekről.

Bérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó esetén:                          

 • a bérleti, albérleti szerződést, szívességi lakáshasználatról szóló szerződést,
 • önkormányzati bérlakás bérlője esetén a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kiállított igazolást, vagy számlát, vagy a közüzemi szolgáltató által a kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén helyi lakásfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a nagykorú természetes személyt, aki Dunaújváros közigazgatási területén lakcímbejelentéssel tulajdonosként, kiskorú gyermek mint lakástulajdonos törvényes képviselőjeként, haszonélvezőként, bérlőként, társbérlőként, albérlőként, szívességi lakáshasználóként életvitelszerűen lakik.

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek:

 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, jelenleg 76.950,-Ft-ot vagy
 • egyedül élő esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot nem haladja meg.

Amennyiben a kérelmező lakcímére életvitelszerűen ott nem lakó személy(ek)is be van(nak) jelentve, úgy a csatolt „nyilatkozat helyi lakásfenntartási támogatáshoz” formanyomtatványon nyilatkozni köteles arról, hogy a lakóingatlanban csak a kérelmen szereplő személyek élnek életvitelszerűen. A nyilatkozatot a kérelemhez csatolni kell.

A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani. Bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó esetén a szerződés lejártának hónapjáig, de legfeljebb 6 hónap időtartamra kell megállapítani a támogatást.

Amennyiben a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, azzal, hogy a támogatást a változást követő hónap első napjától kell megszüntetni.

A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megszüntetni a támogatását annak:

 1. aki azt kérelmezi,
 2. aki a támogatással érintett lakóingatlant értékesíti,
 3. aki a támogatással érintett lakóingatlanból elköltözik, vagy
 4. akire nézve olyan adat vagy körülmény merül fel, amely alapján támogatásban nem lett volna részesíthető.

A támogatás bármely komfortfokozatú lakóingatlanra megállapítható. A támogatást ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak lehet megállapítani, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától, azzal, hogy külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.

A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult támogatása lejártát követő hónap első napjától nyújthat be új kérelmet.

A támogatás összege 6.000,- Ft/hó.

 • A jogosult lakástulajdonos, haszonélvező részére megállapított támogatást az általa meghatározott közüzemi szolgáltatónak, társasháznak kell átutalni a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
 • Önkormányzati bérlakás bérlője esetén a kérelmező részére a megállapított támogatást a kérelemben megjelöltek szerint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nek, vagy a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatónak kell átutalni a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
 • Amennyiben az egyes közüzemi számlák havi összege, illetve a közös költség összege nem éri el a 6.000,- Ft-ot, a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig postai úton lakcímre történik.
 • Bérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó jogosult esetében a támogatás folyósítása a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig postai úton lakcímre történik.

Gyógyszerköltség támogatás

A gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához nyújtott hozzájárulás.

A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl a háziorvos igazolását arról, hogy az igénylő betegsége vagy tartós betegsége miatt rendszeres gyógyszer szedése indokolt.

A gyógyszerköltség támogatás iránti kérelmet a csatolt gyógyszerköltség támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.  A kérelemnyomtatványon kell a háziorvos igazolását beszerezni.

Gyógyszerköltség támogatásra az a nagykorú személy jogosult aki:

 • Dunaújváros közigazgatási területén lakcímbejelentéssel rendelkezik,
 • betegsége vagy tartós betegsége miatt, a rendszeres gyógyszerszedést háziorvosa igazolta, és  
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, jelenleg 76.950,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot.

Gyógyszerköltség támogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kiskorú gyermeknek is, aki megfelel a fenti bekezdés első három pontjában előírt feltételeknek.

Amennyiben a támogatásban részesülő személy meghal, a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, azzal, hogy a támogatást a változást követő hónap első napjától kell megszüntetni.

A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megszüntetni a támogatását annak:

 1. aki azt kérelmezi,
 2. aki más településre költözik, vagy
 3. akire nézve olyan adat vagy körülmény merül fel, amely alapján támogatásban nem lett volna részesíthető.

A támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

A gyógyszerköltség támogatásra jogosult támogatása lejártát követő hónap első napjától nyújthat be új kérelmet.

A gyógyszerköltség támogatás összege: 4.000,- Ft/hó.

Amennyiben a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a 6.000,- Ft-ot meghaladja, ezt háziorvosa által a meghatározott formanyomtatvány mellékletén kell igazolni. Ebben az esetben a gyógyszerköltség támogatás összege: 6.000,- Ft/hó.

A jogosult részére megállapított támogatást lakcímére történő kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő 5. napjáig.

Időskorúak támogatása

A Közgyűlés évente 2 alkalommal támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít (továbbiakban: ellátás), amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, jelenleg 199.500,-Ft-ot.

A támogatás nyújtásának tervezett időpontjai

 • Húsvét ünnepe és
 • Karácsony ünnepe.

A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege

 • 8.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, jelenleg 57.000,-Ft-ot vagy
 • 5.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege meghaladja mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, jelenleg 57.000,-Ft-ot és nem haladja meg annak hétszeresét, jelenleg 199.500,-Ft-ot.

A támogatási összeget – a közgyűlés döntésében meghatározott időpontig – postai úton kell folyósítani annak a személynek, akinek jogosultságát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével, ennek hiányában tartózkodási helyével.

A támogatás megállapítása a fenti bekezdésben foglalt személy esetében hivatalból történik.

Annak a személynek, akinek folyósítási címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől, a támogatás ismételt megküldését kérelmeznie kell a szociális osztályon, a támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkártyája bemutatásával kell igazolnia.

Az az ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a támogatást kérelmeznie kell a szociális osztályon a csatolt időskorúak támogatása kérelemnyomtatványon.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy a banki kivonatot és
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

Ebben az esetben a kérelem benyújtásának határidejéről a közgyűlés dönt. 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Hátralékkezelési támogatás

A hátralékkezelési támogatás kizárólag a kérelmező saját tulajdonú, és általa életvitelszerűen lakott lakóingatlan fenntartásához, a lakhatás megőrzéséhez - a kérelmezőt vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóját váratlanul érő átmeneti anyagi nehézségek leküzdéséhez nyújtott természetbeni támogatás. A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak kell megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet a csatolt hátralékkezelési kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Hátralékkezelési támogatásban kell részesíteni azt a természetes személyt, akinek:

 • a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át, jelenleg 79.800,-Ft-ot vagy
 • egyedül élő esetében 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot nem haladja meg, és
 • a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója munkanélkülivé vált, vagy
 • a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója
  • betegsége miatt 30 napot meghaladó időtartamban táppénzre volt jogosult, vagy
  • baleset miatt beállt keresőképtelenség, vagy
  • haláleset miatt  létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.    

Hátralékkezelési támogatásba bevonható az a személy akinek:

 • vezetékes gázdíjtartozása,
 • áramdíjtartozása,
 • távhőszolgáltatási díjtartozása,
 • víz- és csatornahasználati díjtartozása,
 • szemétszállítási díjtartozása, vagy
 • társasházi közösköltség-hátraléka keletkezett.

A fenti bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtására fennálló határidő elmulasztása jogvesztő.

Hátralékkezelési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben meghatározottakon túl az alábbiakat:

 • a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés, illetve egyéb hitelt érdemlő okirat),
 • a közüzemi szolgáltató által kiállított, a hátralék összegét igazoló dokumentumot, és
 • a közüzemi számlát,
 • a munkahely megszűnéséről szóló igazolásokat, vagy munkanélküli ellátást folyósító szerv által hozott ellátást megállapító határozatot,
 • a létfenntartást veszélyeztető körülményekről szóló igazolást.

Nem jogosult hátralékkelési támogatásra az a kérelmező:

 • aki nem abban a saját tulajdonú lakóingatlanában lakik életvitelszerűen, amelyikben a fenti bekezdésekben leírt hátraléka keletkezett,
 • akinek a közüzemi díjhátralékainak teljes összege meghaladja a 200.000,- Ft-ot, vagy
 • aki önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjeként, a kérelem benyújtása napján lakbérhátralékkal rendelkezik.

A hátralékkezelési támogatást egyidejűleg többféle adósságtípus kezelésére is meg lehet állapítani. A támogatás legmagasabb összege 50.000,- Ft, ennél kisebb összegű hátralék esetében a támogatás legfeljebb a hátralék összegéig terjed.   

A hátralékkezelési támogatásra irányuló kérelmet naptári évenként egy alkalommal lehet benyújtani.

A hátralékkezelési támogatásban részesülő köteles a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 15 napon belül a hátralékkezelési támogatásba bevont adóssága 15 %-ának megfelelő összegnek a közüzemi szolgáltató vagy a társasház részére történő befizetését igazoló dokumentumot bemutatni a szociális osztályon. Ezt követően 15 napon belül kerül sor a támogatás folyósítására.

Amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségét a fenti bekezdésben foglalt határidőig nem teljesíti, úgy a támogatás megszüntetésre kerül.

A jogosult részére megállapított hátralékkezelési támogatást az általa meghatározott szolgáltatónak vagy társasháznak egy összegben kell átutalni.

Gondozási támogatás

Gondozási támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő amennyiben:

 • legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a gyermek dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot.

A gondozási támogatást a születést követően - ugyanazon gyermek után - kizárólag egy alkalommal lehet igényelni.

A gondozási támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A gondozási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl:

A gondozási támogatást - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

Meg kell szüntetni a gondozási támogatás folyósítását annak a szülőnek, törvényes képviselőnek:

 • aki azt kérelmezi,
 • aki a gyermekkel más településre költözik,
 • akinek gyermekét a gyámhatóság véglegessé vált határozattal családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesítette

A gondozási támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft/hó.

A szülő, törvényes képviselő részére a megállapított támogatást lakcímére történő kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő 5. napjáig.

A gondozási támogatás iránti kérelmet csatolt gondozási támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatást - átmeneti segélyként - a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személy részére kell megállapítani az alábbi jogcímeken:

 • krízissegély, melynek formái:
  • kórházi krízissegély,
  • elemi kár utáni krízissegély, vagy
  • baleseti krízissegély,
 • étkezési-ruházati támogatás, vagy eseti gyógyszertámogatás.

Az átmeneti segély iránti kérelmet a csatolt átmeneti segély kérelemnyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírt dokumentumokat.

KÓRHÁZI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a nagykorú személy:

 • aki a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül legalább 6 nap folyamatos kórházi fekvőbeteg szakellátásban részesült, és
 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

A kérelmet a kórházi ellátás befejező időpontjától számított 60 napon belül kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl a kórházi ellátás időtartamát tartalmazó igazolást vagy a kórházi zárójelentést.

A kórházi krízissegély egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg ugyanazon személynek, alkalmanként 10.000,- Ft összegben.

A fenti bekezdésekben meghatározott dokumentumok benyújtására fennálló határidő elmulasztása jogvesztő.

ELEMI KÁR UTÁNI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a személy:

 • akinek saját tulajdonú, és általa életvitelszerűen lakott lakóingatlanát olyan mértékű elemi kár sújtotta, amely miatt lakóingatlana életvitelszerű használatra alkalmatlanná vált, és
 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

Az elemi kár utáni krízissegély iránti kérelmet a káresemény bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl:

 • a káreseménnyel érintett lakóingatlan tulajdoni lapjának másolatát, és
 • a káresemény megtörténtét igazoló jegyzőkönyvet vagy közokiratot.

Az elemi kár utáni krízissegély összege 100.000,- Ft. A támogatást ugyanazon lakóingatlanban bekövetkezett elemi kár után egy naptári évben egy alkalommal lehet megállapítani.

A fenti bekezdésekben meghatározott dokumentumok benyújtására fennálló határidő elmulasztása jogvesztő.

BALESETI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásra jogosult az a személy:

 • aki olyan közúti vagy munkahelyi balesetben sérült meg, amely miatt a kórházi igazolás alapján legalább 30 napot meghaladó megszakítás nélküli kórházi fekvőbeteg szakellátásra szorult, és
 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

A baleseti krízissegély iránti kérelmet a baleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl:

 • a kórházi igazolást a fekvőbeteg ellátás várható időtartamáról, és
 • a munkahelyi vagy közúti baleset megtörténtét rögzítő igazolást vagy jegyzőkönyvet. 

A baleseti krízissegély összege 100.000,- Ft. A támogatást egy személy részére egy naptári évben egy alkalommal lehet megállapítani.

A baleseti krízissegély megállapítása nem érinti - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kórházi krízissegélyre való jogosultságot.

A fenti bekezdésekben meghatározott dokumentumok benyújtására fennálló határidő elmulasztása jogvesztő.

ÉTKEZÉSI-RUHÁZATI TÁMOGATÁSban, vagy eseti gyógyszertámogatásban kell részesíteni a tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyt.

Tartósan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek:

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, jelenleg 48.450,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetén 200 %-át, jelenleg 57.000,-ft-ot nem haladja meg.

A támogatás összege egy naptári évre vonatkozóan kérelmezőnként 10.000,- Ft.

A támogatás összege eseti gyógyszertámogatás esetén legfeljebb a gyógyszerköltség 1.000-, Ft-tal osztható összege, de az nem lehet több 10.000,-Ft összegnél.

Az étkezési-ruházati támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakat.

Eseti gyógyszertámogatás esetén a kérelemhez csatolni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl az orvosi vényen a háziorvos vagy bármely gyógyszertár által kiadott árkalkulációt a gyógyszerek bekerülési költségéről.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető:

 • étkezési-,
 • eseti gyógyszertámogatás, vagy
 • kórházi krízissegély.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek nagykorúvá válása után is meg lehet állapítani, amíg a jogosult nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, illetve ha a jogosult felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a jogosult részé-re nem állapítható meg az étkezési-ruházati támogatás vagy eseti gyógyszertámogatás.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a csatolt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírt dokumentumokat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves keretösszege - étkezési jogcím alapján - gyermekenként 15.000,- Ft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves keretösszege - eseti gyógyszertámogatás jogcím alapján - gyermekenként 10.000,- Ft. A támogatás összege legfeljebb a gyógyszerköltség 1.000-, Ft-ra kerekített összege, de nem lehet több 10.000,- Ft-nál.

A kórházi krízissegély egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg ugyanazon gyermek után, alkalmanként 10.000,- Ft összegben.

ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSra jogosult az a gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg      

 • az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, jelenleg 48.450,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetén 200 %-át, jelenleg 57.000,-ft-ot.

ESETI GYÓGYSZERTÁMOGATÁSra jogosult az a gyermek, akinek:

 • családja a gyermek eseti megbetegedéséből adódó gyógyszerköltségeit megfizetni nem tudja, és
 • akinek családjában
  • az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, jelenleg 48.450,-Ft-ot vagy
  • egyedülálló esetén 200 %-át, jelenleg 57.000,-ft-ot nem haladja meg.

Eseti gyógyszertámogatás esetén a kérelemhez csatolni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl az orvosi vényen a háziorvos vagy bármely gyógyszertár által kiadott árkalkulációt a gyógyszerek bekerülési költségéről.

KÓRHÁZI KRÍZISSEGÉLY címén támogatásban kell részesíteni azt a szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek kiskorú gyermeke a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül legalább 6 nap folyamatos kórházi fekvőbeteg szakellátásban részesült, és

 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • egyedülálló esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

A kérelmet a kórházi ellátás befejező időpontjától számított 60 napon belül kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl a kórházi ellátás időtartamát tartalmazó igazolást vagy a kórházi zárójelentést.

A fenti bekezdésekben meghatározott dokumentumok benyújtására fennálló határidő elmulasztása jogvesztő.

Születési támogatás

A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek otthoni gondozásához  nyújtott egyösszegű támogatás.

A születési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő amennyiben:

 • legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a gyermek dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, jelenleg 142.500,-Ft-ot.

A születési támogatást a születést követően - ugyanazon gyermek után - kizárólag egy alkalommal lehet igényelni.

A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A születési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl:

A születési támogatás összege gyermekenként 25.000,- Ft.         

A születési támogatás iránti kérelmet a csatolt születési támogatás kérelemnyomtatványon kell benyújtani.

Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki:

 • az általános iskola első, a középiskola kilencedik osztályát először kezdi meg, és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl a köznevelési intézmény igazolását a gyermek (tanuló) felvételéről vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a csatolt iskolakezdési támogatás kérelemnyomtatványon  kell benyújtani.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

Rendkívüli iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki

 • az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban vesz részt és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 • gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a *-al jelölt bekezdésben előírtakon túl a köznevelési intézmény igazolását, hogy a gyermek az iskola tanulója.

A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 6.000,-Ft.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a csatolt rendkívüli iskolakezdési támogatás kérelemnyomtatványon  kell benyújtani.

 • Frissítve: 2021. március 26.