fő tartalom

Adóügyek - Nyomtatványok

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés részletszabályait több speciális jogszabály tartalmazza, melyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók 2018. január 1. napjától az önkormányzati adóhatósággal kötelesek elektronikus úton kapcsolatot tartani. A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás nem kötelező, ugyanakkor élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele az adóhatóságunk által fenntartott űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás (ÁNYK nyomtatványkitöltő program) segítségével 2020. augusztus 1. napjától nem lehetséges, ettől az időponttól kezdődően az E-önkormányzati portálon (OHP) közzétett „iForm” típusú űrlapok használhatóak. 2021. január 1-jét követően az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók nem az önkormányzati, hanem az állami adóhatósághoz (NAV), a NAV által rendszeresített nyomtatványon kötelesek teljesíteni helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségüket. Ettől az időponttól kezdődően a helyi iparűzési adó bevallások az E-önkormányzati portálon keresztül nem nyújthatóak be, a nyomtatványok a NAV honlapján, a https://www.nav.gov.hu/ címen érhetőek el. Azokban az ügyekben, melyekhez nem áll rendelkezésre az E-önkormányzat portál felületén elektronikus űrlap, az Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) szolgáltatáson keresztül van mód adóügyek intézésére. Az e-Papír szolgáltatás igénybe vételére azonban kizárólag azon ügyekben van lehetőség, melyekre adóhatóságunk az E-önkormányzat portálon űrlapot nem publikált.  Az E-önkormányzat portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon, míg az e-Papír felület a https://epapir.gov.hu/ linken érhető el. Az e-Papír felületen az ügyfélkapus azonosítást követően a kitöltés során az alábbiakat kell kiválasztani: Témacsoport: Egyéb; Ügytípus: Egyéb; Címzett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Önkormányzati adóhatóságunk előtti elektronikus ügyintézésre és az elektronikus kapcsolattartásra - az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezetek személyes eljárása során - kötelezően és kizárólagosan elérhető hivatalos tárhely a cégkapu, így az érintett ügyfelek dokumentumaik, kérelmeik, bevallásaik beküldéséhez cégkapu tárhelyüket kell használniuk. Amennyiben a gazdálkodó szervezetet meghatalmazottként természetes személy képviseli, úgy a meghatalmazotti képviselő a KÜNY tárhelyét az adóügyek intézéséhez csak akkor használhatja, ha a meghatalmazott képviselő olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, aki nem kötelezett cégkapu nyitására.

Az elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek az adóhatósággal a kapcsolattartást és az ügyintézést KÜNY tárhelyükön keresztül kötelesek lebonyolítani.

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben jár el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől, egyéni vállalkozóktól papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására. Szintén nem kezdeményezhető eljárás e-mail formájában, mivel ez az elektronikus forma – az ügyfélkapus azonosítás nélkül elküldött elektronikus levél – nem felel meg a hitelesség követelményeinek.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - köteles igazolni. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Önkormányzati adóhatóságunk minden esetben vizsgálja a nyomtatványok beküldésére való jogosultságot. Érvényes meghatalmazás hiányában a képviselő által benyújtott űrlap érvénytelennek minősül, ezért kérjük, ügyeljenek arra, hogy a meghatalmazást az elektronikus ügyintézés időpontját megelőzően eljuttassák adóhatóságunkhoz. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak a meghatalmazást az E-önkormányzat portálon kell rögzíteniük. A képviseletet igazoló dokumentumot a meghatalmazó (képviselt), illetve a meghatalmazottként eljáró képviselő is beküldheti. Az elektronikus formában tett bejelentéshez csatolni kell a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazást vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó, illetve törvényes képviselője minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus iratot. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók papíralapon is megtehetik a képviselőre vonatkozó bejelentésüket, ekkor a meghatalmazás egy eredeti példányát személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni adóhatóságunkhoz.

Az elektronikus ügyintézésről bővebben a Tájékoztató az E-ügyintézés általános szabályairól linken tájékozódhatnak.

Az OHP felület használatáról szóló tájékoztató a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato címen érhető el.

  • Frissítve: 2023. április 5.
  • Létrehozva: 2013. január 23.