fő tartalom

Közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság

Archív tartalom

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Lőrinczi Konrád

képviselő tagok:
Pintér Attila
Iván László
Izsák Máté

a bizottság nem képviselő tagjai:
Szőke István
Mészáros László
Simon Csaba

Feladat és hatáskör:

 • 1. A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  a)előkészíti a város társadalmi bűnmegelőzésével, közbiztonságával kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,
  b)kezdeményezheti a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását szolgáló közgyűlési hatáskörbe tartozó intézkedéseket és közreműködik a hozott intézkedések végrehajtásának ellenőrzésében,
  c) figyelemmel kíséri a „Dunaújváros és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány”
  működését és a működést segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket - a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett -,
  d)előkészíti a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletet, illetve annak módosítására szükség szerint javaslatot tesz,
  e) figyelemmel kíséri a „Civilek Háza Közalapítvány” működését és a működést segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket - a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett –,
  f) közreműködik az EU ügyekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok előkészítésében,
  g)kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben EU-s pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és költségvetési szervei pályázati részvételét,
  h)kezdeményezi és előkészíti a kisebbségi
  önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és az
  egyházakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket és
  i) a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottsággal együtt véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, turisztikai fejlesztési koncepciókat, programokat.
 • 2. Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  a) a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz a társadalmi bűnmegelőzést és közbiztonságot szolgáló éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
  b) javaslatot dolgoz ki a város társadalmi bűnmegelőzését és közbiztonságát segítő társadalmi szervezetek támogatására,
  c) a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal együttműködve részt vesz a város idegenforgalmát, nemzetközi kapcsolatait érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
  d) részt vesz a gazdasági program összeállításában a területéhez tartozó kérdésekben,
  e) tárgyalja a kisebbségek éves költségvetése tervezetét, állást foglal és javaslatot tesz az önkormányzati támogatás mértékére,
  f) feladata vonatkozásában együttműködik a kistérségi, megyei, regionális szervezetekkel,
  g) kapcsolatot alakít ki és ápol a parlamenti, kormányzati, regionális és EU-s feladatkörrel rendelkező szervezetekkel és
  h) a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz a kisebbségeket, a civil szervezeteket és az egyházakat érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában.
 • 3. Véleményezési, egyetértési jogok gyakorlása körében:
  a) elősegíti a társadalmi bűnmegelőzési koncepció bizottsági feladatkörbe tartozó operatív program elemeinek megvalósulását,
  b) véleményezi a városi rendőrkapitány, a városi önkormányzati tűzoltóság parancsnokának kinevezésére vonatkozó javaslatot,
  c) véleményezi a város közigazgatási területén lévő büntetés-végrehajtási intézet és
  gazdálkodó szervezet alapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztést,
  d) folyamatosan figyelemmel kíséri Dunaújváros meglévő nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatai működését és javaslatokat tesz a kapcsolatok alakítására, újabb kapcsolatfelvételekre,
  e) koordinálja és segíti az önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatainak fejlődését,
  f) ellenőrzi és értékeli, véleményezi az önkormányzat külkapcsolati tevékenységét, protokolláris és hivatalos ki –és beutaztatásait, azokra javaslatot tesz,
  g) felügyeli a „Civilek Háza Közalapítvány” és az önkormányzati tulajdonban működő lakóterületi közösségi klubok működését,
  h) felügyeli a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működését, javaslatot tesz szervezeti és személyi feltételeinek biztosítására,
  i) egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban,
  j) véleményezi a kisebbségeket érintő helyi rendelettervezeteket és
  k) egyetértési és véleményezési jogot gyakorol a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottsággal együtt a turisztikai és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó, nem közgyűlési döntést igénylő kérdésekben.
 • 4. Koordinációs feladatok körében:
  a) koordinálja a városi rendőrkapitányság, a városi tűzoltóság, a polgári védelem és az önkormányzat közös feladatait,
  b) közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat együttműködésének koordinálásában és
  c) kapcsolatot tart a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és az egyházakkal.
 • Frissítve: 2021. április 25.
 • Létrehozva: 2011. május 12.