fő tartalom

Gépjármű ügyek

Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24.
Telefon: 25/795-235, 25/795-236, 25/795-237

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított!

Főbb ügytípusok:

 1. Forgalmi engedély cseréje, pótlása
 2. Járművek ideiglenes és végleges forgalomból kivonása
 3. Rendszámtábla pótlása
 4. Gépjármű átírás
 5. Üzembentartó bejegyzése
 6. Négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó) forgalomba helyezése
 7. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

FORGALMI ENGEDÉLY CSERÉJÉHEZ, PÓTLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • forgalmi engedély,
 • érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás,
 • műszaki vizsga esetén műszaki adatlap, műszaki bizonyítvány
 • amennyiben törzskönyvi adat változik törzskönyv,
 • amennyiben nem a forgalmi engedély jogosultja jár el, meghatalmazás az eljáró személy részére,
 • a forgalmi engedély eltulajdonítása esetén rendőrségi feljelentés.

Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

 • forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő),
 • ha a járműnek még nincs törzskönyve, vagy törzskönyvi adat változik + 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő),

Illetékmentes a forgalmi engedély kiállítása

 • ha a csere családi állapotból eredő névváltozáson alapul (házassági anyakönyvi kivonattal igazolva)
 • ha az okmányt eltulajdonították, (rendőrségi feljelentéssel igazolva)
 • ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul
 • ha az okmány gyártáshibás.

JÁRMŰVEK IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES FORGALOMBÓL KIVONÁSA

A JÁRMŰ IDEIGLENES KIVONÁSA

A járművet ideiglenesen kivonatni meghatározott időre, de legfeljebb 6 hónap időtartamra lehet, melyet egy alkalommal újabb 6 hónapra lehet meghosszabbítani.

A kérelemhez be kell mutatni:

 • érvényes személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát

A kérelemhez csatolni kell:

 • írásos meghatalmazást, amennyiben a tulajdonos és az üzembentartó személye különböző (valamint, ha bank záradéka szerepel a bank hozzájárulása, stb.)
 • kérelmet a kivonás időtartamára vonatkozóan

Az ideiglenes kivonás díja 2.300,-Ft.

A JÁRMŰ VÉGLEGES KIVONÁSA

2005. OKTÓBER 15. UTÁN JÁRMŰVET (SZEMÉLYGÉPKOCSI, ILLETVE 3500 KG ÖSSZSÚLY ALATTI TEHERGÉPKOCSIK ESETÉBEN) A FORGALOMBÓL VÉGLEGESEN KIVONNI CSAK BONTÁSI IGAZOLÁSSAL LEHET.

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • forgalmi engedély, törzskönyv
 • rendszámtáblák
 • érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
 • bontási átvételi igazolás
 • amennyiben nem a tulajdonos jár el meghatalmazás az eljáró személy részére

A végleges kivonás díja: 2.300,-Ft, csekken vagy bankkártyával befizetve.

A véglegesen kivont járművet ismételten forgalomba helyezni nem lehet!

A JÁRMŰ ÁTMENETI IDŐSZAKRA TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

Az átmeneti időszakra történő kivonás időtartama a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év.

A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás okai:

 • a járművel külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás;
 • a jármű külföldre történő értékesítése,
 • a jármű muzeális előminősítése esetén, illetve
 • a jármű versenyjárművé történő átalakítása esetén.

A felsorolásban szereplő kivonási ok fennállását az ügyfél okirattal köteles igazolni, melynek másolatát a kérelméhez csatolni kell. A kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

 • a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma;
 • a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat;
 • a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása;
 • a versenyjárművé történő átalakítást igazoló műszaki adatlap.

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • a rendszámtáblát
 • a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • forgalmi engedély, törzskönyv
 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • meghatalmazás

Az átmeneti időszakra történő kivonás díja: 2.300,- Ft, csekken vagy bankkártyával befizetve.

RENDSZÁMTÁBLA PÓTLÁSÁHOZ, CSERÉJÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszámtábla utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről és sértetlenségéről.  Engedélyezés hiányában csak átrendszámozás lehetséges.

 • forgalmi engedély,
 • kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása,
 • csere, vagy megrongálódás esetén a rendszámtábla,
 • a tulajdonos, vagy meghatalmazottja (írásos meghatalmazás szükséges),
 • személyazonosításra alkalmas okirat (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, új típ. vezetői engedély, lakcímkártya),
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás,
 • uniós rendszám esetében regisztrációs matrica száma (a jármű szélvédőjén található).

Ha cserélni kell mindkét rendszámot:

 • Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.
 • 1 pár rendszámtábla ára: 8.500,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.

Ha 1 db rendszámtábla veszett el:

Lehetőség van az elveszett rendszámtábla legyártására (egy alkalommal), az engedély díja: 12.300,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.

A JÁRMŰVEK TULAJDONJOGVÁLTOZÁSÁNAK (ÁTÍRÁS) ÜGYINTÉZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • Forgalmi engedély, amennyiben a gépjármű már törzskönyvvel rendelkezik, törzskönyv,
 • a jogügyletről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat (adás-vételi, ajándékozási szerződés, számla, hatósági határozat stb.) eredeti példánya,
 • 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat, (új járművek esetében járműkísérő lap). (Jogszabályban foglalt kivételek esetén nem kell),
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás a vevő nevére megkötve,
 • ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás,
 • a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:

 • Illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiadott határozat.

A FIZETENDŐ DÍJAK:

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
  0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni.

Pótkocsi tulajdonjogának visszterhes vagyonátruházási illetéke 9.000,- Ft – 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatt;
22.000,- Ft – minden más esetben.
Forgalmi engedély illetéke 6.000.- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő) (Lassú jármű, és négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében igazolólap kerül kiállításra melynek díja 4.800.- Ft amely csekken vagy bankkártyával fizetendő).
Törzskönyv illetéke 6.000.- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő) (négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében nem kerül kiállításra).

ÜZEMBENTARTÓ BEJEGYZÉSE, TÖRLÉSE ÜGYÉBEN SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • Forgalmi engedély,
 • a jogügyletről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat az üzembentartói jog átruházásáról (eredeti példány),
 • amennyiben nem a jármű tulajdonosa jár el, meghatalmazás az eljáró személy részére
 • eljáró személy érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártya
 • üzembentartó nevére megkötött érvényes kötelező felelősségbiztosítás,jár el az ügyintéző részére meghatalmazás.

Fizetendő díjak:

 • Régi típusú forgalmi engedély esetén: új forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán) + törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán),
 • új típusú forgalmi engedély esetén: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán).
 • Az üzembentartói jog megszerzése esetén a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték* 25%-a fizetendő.

* a visszterhes vagyonátruházási illeték (átírási illeték) mértékét -gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén- a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
  0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

A NÉGYKEREKŰ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR (MOPEDAUTÓ, QUAD) FORGALOMBA HELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás
 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (a jogügyletről szóló okirat: pl. adás-vételi-, ajándékozási szerződés, számla, hatósági határozat stb.) eredeti példánya,
 • új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetében a forgalmazó által kiállított járműkísérő lap,
 • a vevő nevére szóló érvényes kötelező felelősségbiztosítás,
 • ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás, személyazonosításra alkalmas okmány,
 • a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során kiadott Műszaki Adatlap

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:

 • Illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiadott határozat.

FIZETENDŐ DÍJAK:

Igazolólap díja 4.800.- Ft (csekken vagy bankkártyán fizetendő)
Rendszám díja 3.500.- Ft (csekken vagy bankkártyán fizetendő)

Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

 • A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példánya.
 • amennyiben nem a jármű tulajdonosa jár el, meghatalmazás az eljáró személy részére
 • eljáró személy érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • Frissítve: 2018. szeptember 18.
 • Létrehozva: 2013. október 11.