Gépjármű ügyek

Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24.
Telefon: 25/795-235, 25/795-236, 25/795-237

Az ügyfélfogadás sorszám alapján történik, melyet az előtérben kihelyezett jegykiadó automatánál kell kérni. Előjegyzett időpont a 25/795-244 számon az információs pultnál, valamint az ügyfélkapun keresztül kérhető. Az ügyintézés helyszínén bankkártyás fizetési lehetőség biztosított!

Főbb ügytípusok:

 1. Forgalmi engedély cseréje, pótlása
 2. Járművek ideiglenes és végleges forgalomból kivonása
 3. Rendszámtábla pótlása
 4. Gépjármű átírás
 5. Üzembentartó bejegyzése
 6. Négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó) forgalomba helyezése

FORGALMI ENGEDÉLY CSERÉJÉHEZ, PÓTLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • forgalmi engedély,
 • személyi igazolvány,
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás,
 • hátsó rendszámtábla (amennyiben változott a műszaki érvényesség, vagy elveszett a forgalmi engedély),
 • műszaki vizsga esetén műszaki adatlap,
 • amennyiben törzskönyvi adat változik törzskönyv,
 • amennyiben nem a tulajdonos jár el meghatalmazás az eljáró személy részére,
 • a forgalmi engedély eltulajdonítása esetén rendőrségi feljelentés.

Jogi személy esetében:

 • A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés (cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
 • Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére meghatalmazás.

Az ügy elintézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

 • forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő),
 • ha a járműnek még nincs törzskönyve, vagy törzskönyvi adat változik + 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő),
 • amennyiben a jármű műszaki érvényességi ideje változik az érvényesítő címke díja + 585,- Ft (csekken fizetendő vagy bankkártyával fizetendő). Ebben az esetben a jármű hátsó rendszámtábláját is be kell mutatni.

JÁRMŰVEK IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES FORGALOMBÓL KIVONÁSA

A JÁRMŰ IDEIGLENES KIVONÁSA

A járművet ideiglenesen kivonatni meghatározott időre, de legfeljebb 6 hónap időtartamra lehet, melyet egy alkalommal újabb 6 hónapra lehet meghosszabbítani.

A kérelemhez be kell mutatni:

 • személyi igazolványt, lakcímkártyát

A kérelemhez csatolni kell:

 • írásos meghatalmazást, amennyiben a tulajdonos és az üzembentartó személye különböző (valamint, ha bank záradéka szerepel a bank hozzájárulása, stb.)
 • kérelmet a kivonás időtartamára vonatkozóan

Jogi személy esetében:

A fentieken kívül 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példánya. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányon szereplő személy jár el az okmányirodai ügyintézésre meghatalmazás.

Az ideiglenes kivonás díja 2.300,-Ft.

A JÁRMŰ VÉGLEGES KIVONÁSA

2005. OKTÓBER 15. UTÁN JÁRMŰVET (SZEMÉLYGÉPKOCSI, ILLETVE 3500 KG ÖSSZSÚLY ALATTI TEHERGÉPKOCSIK ESETÉBEN) A FORGALOMBÓL VÉGELGESEN KIVONNI CSAK BONTÁSI IGAZOLÁSSAL LEHET.

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • forgalmi engedély, törzskönyv
 • rendszámtáblák
 • személyi igazolvány
 • bontási átvételi igazolás
 • amennyiben nem a tulajdonos jár el meghatalmazás az eljáró személy részére

A végleges kivonás díja: 2.300,-Ft, csekken befizetve.

Jogi személy esetén:

 • A fentieken kívül 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
 • Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére megbízás.

A véglegesen kivont járművet ismételten forgalomba helyezni nem lehet!

A JÁRMŰ ÁTMENETI IDŐSZAKRA TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

Az átmeneti időszakra történő kivonás időtartama a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év.

A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonás okai:

 • a jármű eltulajdonítása;
 • a járművel külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás;
 • a jármű külföldre történő értékesítése,
 • a jármű muzeális előminősítése esetén, illetve
 • a jármű versenyjárművé történő átalakítása esetén.

A felsorolásban szereplő kivonási ok fennállását az ügyfél okirattal köteles igazolni, melynek másolatát a kérelméhez csatolni kell. A kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

 • jármű eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat;
 • a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma;
 • a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat;
 • a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása;
 • a versenyjárművé történő átalakítást igazoló műszaki adatlap.

A kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • a rendszámtáblát (kivéve a jármű eltulajdonítása esetén)
 • a kérelemben megjelölt indokot tanusító okirat másolatát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • forgalmi engedély, törzskönyv (feltéve hogy azokkal rendelkezik)
 • személyi igazolvány, vagy meghatalmazás

Az átmeneti időszakra történő kivonás díja: 2.300,- Ft, csekken vagy bankkártyával befizetve.

Jogi személy esetén:

A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére megbízás.

RENDSZÁMTÁBLA PÓTLÁSÁHOZ, CSERÉJÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • forgalmi engedély,
 • kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása,
 • csere, vagy megrongálódás esetén a rendszámtábla,
 • a tulajdonos, vagy meghatalmazottja (írásos meghatalmazás szükséges),
 • személyazonosításra alkalmas okirat (személyi igazolvány, útlevél, új típ. vezetői engedély, lakcímkártya),
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás,
 • uniós rendszám esetében regisztrációs matrica száma (a jármű szélvédőjén található).

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN BE KELL MUTATNI:

 • A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés (cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
 • Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére meghatalmazás.

Ha cserélni kell mindkét rendszámot:

 • Érvényesítő címke díja: 585,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.
 • Forgalmi engedély illetéke: 6.000,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.
 • 1 pár rendszámtábla ára: 8.500,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.

Ha 1 db rendszámtábla veszett el:

Lehetőség van az elveszett rendszámtábla legyártására (egy alkalommal), az engedély díja: 12.300,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.
Érvényesítő címke díja: 585,- Ft csekken vagy bankkártyával befizetve.
(csak hátsó rendszámtábla utángyártása esetén).

A JÁRMŰVEK TULAJDONJOGVÁLTOZÁSÁNAK (ÁTÍRÁS) ÜGYINTÉZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • Forgalmi engedély, amennyiben a gépjármű már törzskönyvvel rendelkezik, törzskönyv,
 • a jogügyletről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat (adás-vételi, ajándékozási szerződés, számla, hatósági határozat stb.) eredeti példánya,
 • 60 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálat, (új járművek esetében járműkísérő lap). (Jogszabályban foglalt kivételek esetén nem kell),
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás a vevő nevére megkötve,
 • ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás,
 • a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:

 • A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés (cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
 • Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére meghatalmazás.
 • illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiadott határozat.

A FIZETENDŐ DÍJAK:

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
  0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni.

Pótkocsi tulajdonjogának visszterhes vagyonátruházási illetéke 9.000,- Ft – 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatt;
22.000,- Ft – minden más esetben.
Forgalmi engedély illetéke 6.000.- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő) (Lassú jármű, és négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében igazolólap kerül kiállításra melynek díja 4.800.- Ft amely csekken vagy bankkártyával fizetendő).
Törzskönyv illetéke 6.000.- Ft (csekken vagy bankkártyával fizetendő) (négykerekű segédmotoros kerékpár (mopedautó, quad) esetében nem kerül kiállításra).

ÜZEMBENTARTÓ BEJEGYZÉSE, TÖRLÉSE ÜGYÉBEN SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • Forgalmi engedély,
 • a jogügyletről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat az üzembentartói jog átruházásáról (eredeti példány),
 • üzembentartó személyi igazolványa, lakcímkártya
 • üzembentartó nevére megkötött érvényes kötelező felelősségbiztosítás,
 • meghatalmazás a tulajdonostól az üzembentartó részére.

jogi személy esetében:

- A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés (cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
- Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére meghatalmazás.

az ügy elintézéséhez fizetendő díjak:

 • Régi típusú forgalmi engedély esetén: új forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán) + törzskönyv illetéke: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán),
 • új típusú forgalmi engedély esetén: 6.000,- Ft (csekken vagy bankkártyán).
 • Az üzembentartói jog megszerzése esetén a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték* 25%-a fizetendő.

* a visszterhes vagyonátruházási illeték (átírási illeték) mértékét -gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén- a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
  0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

A NÉGYKEREKŰ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR (MOPEDAUTÓ, QUAD) FORGALOMBA HELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK, NYOMTATVÁNYOK

 • regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolás
 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (a jogügyletről szóló okirat: pl. adás-vételi-, ajándékozási szerződés, számla, hatósági határozat stb.) eredeti példánya,
 • új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetében a forgalmazó által kiállított járműkísérő lap,
 • érvényes kötelező felelősségbiztosítás a vevő nevére megkötve,
 • ha nem személyesen jön az ügyfél, meghatalmazás, személyazonosításra alkalmas okirat,
 • a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során kiadott Műszaki Adatlap

JOGI SZEMÉLY ESETÉBEN:

 • A fentieken kívül három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés (cégkivonat) eredeti példánya, aláírási címpéldány eredeti példány, bélyegző.
 • Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el az ügyintéző részére meghatalmazás.
 • illetékmentesség esetén az illetékhivatal által kiadott határozat.

FIZETENDŐ DÍJAK:

Igazolólap díja 4.800.- Ft (csekken vagy bankkártyán fizetendő)
Rendszám díja 3.500.- Ft (csekken vagy bankkártyán fizetendő)

 

 • Frissítve: 2017. július 14.