fő tartalom

Gazdasági és területfejlesztési bizottság

Archív tartalom

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
9 fő, ebből 5 fő képviselő, 4 fő külső szakértő

elnök:
Hingyi László

képviselő tagok:
Lőrinczi Konrád
Izsák Máté
Pintér Attila
Szabó Zsolt

a bizottság nem képviselő tagjai:
Lassingleitner Antalné
Gombosné Benkovics Magdolna
Dráviczki Márton
Selyem József

Feladat és hatáskör:

 • 1. A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  a) előkészíti a közgyűlés gazdasági döntéseit, vállalkozásait, javaslatot dolgoz ki - közösen a pénzügyi bizottsággal - az önkormányzat vagyongazdálkodásának korszerűsítésére, javítására, elkészíti a város gazdálkodását érintő helyi rendelettervezeteket és azokat az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti, közreműködik a város vagyonát, vagyongazdálkodását érintő rendelettervezetek elkészítésében és közgyűlés elé terjesztésében,
  b) javaslatot dolgoz ki a kommunális és infrastrukturális fejlesztésekre, kezdeményezi, irányítja és koordinálja a város fejlesztési programjainak, koncepcióinak kidolgozását, javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) és egyéb vagyontárgyak elidegenítésére, hasznosítására. A lakások, lakóépületek elidegenítésére vonatkozó javaslat megtétele előtt a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményét kikéri, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsággal közösen a feladatot koordinálva kidolgozza a város lakásgazdálkodási és lakásépítési programját, a lakáshoz jutás, a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásának rendszerét,
  c) a pénzügyi bizottsággal közösen és a feladatot koordinálva javaslatot dolgoz ki rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott javaslatokat közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti
  d) figyelemmel kíséri a lakosság kereskedelmi, ipari, idegenforgalmi szolgáltatásainak alakulását, előkészíti az e tevékenységekkel kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,
  e) figyelemmel kíséri a közgyűlés által létrehozott közhasznú társaságok tevékenységét és előkészíti e társaságok létrehozásának, működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos közgyűlési döntéseket, javaslatot dolgoz ki – az érintett bizottságokkal közösen – önkormányzati vállalat, intézmény alapítására, átalakítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére,
  f) előkészíti és koordinálja - az illetékes bizottságok bevonásával - a hatósági árak, a városüzemeltetéssel összefüggő díjak és a szociális ellátással kapcsolatos térítési díjak megállapítását célzó közgyűlési döntéseket,
  g) javaslatot dolgoz ki munkahelyteremtő beruházások támogatására, ösztönzésére,
  h) a pénzügyi bizottsággal közösen javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat átfogó vagyongazdálkodásával kapcsolatosan, javaslatot tesz az éves költségvetési terv készítése során a vagyontárgyak értékesítésének témakörében,
  i) előkészíti, más előterjesztő esetén véleményezi a dunaújvárosi és térségi projektekkel, beruházásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,
  j) véleményezi a polgármester kistérségi fejlesztési tanács munkájáról szóló közgyűlés elé kerülő éves beszámolóját,
  k) véleményezi a főépítésznek a rendezési tervek hatályosulásának tapasztalatairól szóló, a közgyűlés elé kerülő éves beszámolóját,
  l) véleményezi a pályázati önrészekkel kapcsolatos, a költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket,
  m) véleményezi a városfejlesztés költségvetéséhez köthető előterjesztéseit,
  n) a szakbizottság állásfoglalása szükséges a városrendezési szakfeladat-ellátáshoz szükséges költségvetési forrás biztosítására és
  o) kezdeményezi a kistérség fejlesztési koncepciójának kimunkálását.
 • 2. Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  a) közreműködik és koordinálja a városfejlesztéssel és a költségvetés elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
  b) a pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett koordinálja a városfejlesztés és a költségvetés végrehajtásáról, a vagyonmérleg alakulásáról szóló rendelettervezet elkészítését,
  c) véleményezi, és javaslatot tesz az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására, illetve az előirányzatok átcsoportosítására,
  d) javaslatot dolgoz ki - az érintett bizottságokkal közösen - önkormányzati vállalat, intézmény alapítására, átalakítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére,
  e) a mindenkori gazdasági programmal összhangban előkészíti a területfejlesztési stratégiát,
  f) véleményezi a kistérség területfejlesztési koncepcióját,
  g) folyamatosan tájékoztatást kap a koordinációs iroda térségfejlesztési és munkaerő-gazdálkodási csoportjától az önkormányzatot érintő térségfejlesztési EU-s pályázati lehetőségekről,
  h) tájékoztatást kap a koordinációs térségfejlesztési és munkaerő-gazdálkodási csoportjától az önkormányzat által előkészített feladatokhoz alkalmazkodó pályázati kiírás lehetőségeiről, és
  i) kezdeményezi EU-s pályázati anyagok előkészítését.
 • 3. Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  a) véleményezi a közgyűlés többi bizottságának gazdasági kihatású előterjesztéseit, javaslatait,
  b) egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban,
  c) véleményezi a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft., a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat, az Innopark Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Média Duna Invest Szolgáltató Kft., az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,
  d) véleményt nyilvánít a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft., a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat, az Innopark Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Média Duna Invest Szolgáltató Kft., az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő kérdésekben,
  e) figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek betartását, a főépítész véleményének kikérése mellett, javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére, új építési szabályzatok és szabályozási tervek elkészítésére.
  Közreműködik az építési szabályzatokkal és szabályozási tervekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztések területgazdálkodási szempontú véleményezésében,
  f) közreműködik a település épített környezetének emberhez méltó és esztétikus kialakításában,
  g) véleményezi a Dunaújvárosi Kistérség Fejlesztési Tanácsa elé kerülő előterjesztéseket,
  h) tájékoztatást kap a Dunaújváros Kistérség Fejlesztési Tanácsa működéséről, fontosabb ügyekről,
  i) véleményezi a településfejlesztést és településrendezést érintő kérdéseket tartalmazó önkormányzati rendelettervezeteket,
  j) véleményezi a vállalkozások ösztönzését, területek, ingatlanok elidegenítésre, hasznosításra kijelölését, ami helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítást igényel,
  k) közreműködik a városesztétikai tárgyú előterjesztések véleményezésében, és
  l) véleményezi a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos közgyűlési döntések tervezetét.
 • 4. Koordinációs feladatok körében:
  a) elkészíti, szervezi és koordinálja a közgyűlés más bizottságaival tartandó együttes üléseket, és
  b) koordinálja a város fejlesztési programjainak, koncepcióinak kidolgozását.
 • Frissítve: 2021. április 25.
 • Létrehozva: 2011. május 12.