Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai

Elérhetőség

cím: 2400 Dunaújváros, Dunasor 15.
tel/fax: 25/ 401-821, 25/ 500-640, 25/ 500-641
Intézményvezető: Bölcskei Anna
e-mail: esz1@idosellatas.com, eszi2@idosellatas.com
web: idosellatas.com

Alapító Okirat

Intézmény által nyújtott szolgáltatások

Étkeztetés

Célja a napi egyszeri meleg étel biztosítása. Az ellátott igényének és önellátási képességének megfelelően az étkeztetés igénybe vehető idősek klubjában történő helyben fogyasztással, az étel elvitelének lehetőségével, illetve lakásra szállítással.

Házi segítségnyújtás

Célja az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása saját lakókörnyezetében. Ennek az ellátási formának feladata a gondozott személyi higiénéjének biztosítása, a szükséges bevásárlás elvégzése, gyógyszerek kiváltása, beadása, környezeti higiéne biztosítása.

Az étkeztetést és házi segítségnyújtást az intézmény két gondozási központjában lehet igényelni az alábbi területi megoszlásban:

I. számú Gondozási Központhoz tartozó terület:

 • Belváros
 • Technikum városrész
 • Barátság városrész
 • Dózsa városrész
 • Erkel Ferenc kert
 • Liszt Ferenc kert
 • Batsányi út
 • Új Vasmű út

Igénylés helye: Batsányi u. 15/a.
Telefon: 25/410-106
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán: 8-12;13-14 óráig, pénteken: 8-12 óráig

II. számú Gondozási Központhoz tartozó terület:

 • Római körút
 • Martinovics utca
 • Vigadó út
 • Fáy András utca
 • Kertváros
 • Béke városrész
 • Pentele városrész
 • Újtelep
 • Pálhalma.

Igénylés helye: Magyar út 32.
Telefon: 25/285-785
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán: 9-12; 13-15 óráig, pénteken: 9-12 óráig

I. sz. Gondozási Központ

cím: Dunaújváros, Batsányi u. 15/a.
Vezetője: Gyöngyösiné Hoffer Szilvia gondozási központ vezető
Telefon: 25/ 410-106

II. sz. Gondozási Központ

cím: Dunaújváros, Magyar út 32.
Vezetője: Gyöngyösiné Hoffer Szilvia gondozási központ vezető
Telefon: 25/ 285-785

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása.

Igénylés helye: I. sz. gondozási Központ Dunaújváros, Batsányi u. 15/a.

Telefon: 25/410-106

Félfogadási idő: hétfőn, szerdán: 8-12;13-14 óráig, pénteken: 8-12 óráig

Mozgó Nővérszolgálat

Olyan szakápolói feladatokat lát el, amelyek kórházi ápolást nem igényelnek, de szakápolói feladatokat igen:

 • injekciózás,
 • katéterezés,
 • beöntés,
 • infúzió beadása,
 • sebellátás,
 • mesterséges táplálás

Igénylés helye: I. sz. Idősek Otthona Dunaújváros, Dunasor 15.

Telefon: 25/ 500-640, 25/ 500-641

Nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja

Ez az ellátási forma a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását szolgálja. Lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A szolgáltatás az alábbiakból áll:

 • meleg étel biztosítása (szükség esetén diéta),
 • szabadidős programok szervezése,
 • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
 • életvezetési, egészségügyi tanácsadás

Igénylés helye: II. sz. Gondozási Központ, Dunaújváros, Magyar út 32.

Telefon: 25/ 285-785

Alapszintű ellátást nyújtó Idősek Otthona

Feladata az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek 24 órás teljes körű ellátása, ami az alábbiakból áll: napi legalább háromszori étkezés, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával történő ellátás, mentális gondozás, lakhatásról való gondoskodás.
Otthonunkban az étkeztetés napi négyszeri étkezésből áll, hetenként három alkalommal meleg vacsorát kapnak az ellátottak. Az ápoló-gondozó szakszemélyzet alapápolási és szakápolói feladatokat lát el.

Az intézmény a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatt 174 férőhellyel rendelkezik, 87 db két ágyas szobában nyújt ellátást.

A Dunaújváros, Barátság út 27. szám alatti telephelyén 35 férőhellyel két ágyas szobákkal működik az idősek otthona. Itt is teljes körű ellátást, napi négyszeri étkezést, menü-választást és programokban való részvétel lehetőségét nyújtja az intézmény.

Igénylés helye: Dunaújváros, Dunasor 15.

Telefon: 25/ 401-821

A személyes gondoskodás térítési díja:

Szociális szolgáltatások Intézményi térítési díj
Étkeztetés 385.- Ft/nap
Étkeztetés kiszállítással 635.- Ft/nap 
Házi segítségnyújtás:
1-28.500 Ft havi jövedelemig:
28.501-45.000 Ft havi jövedelemig:
45.001-70.000 Ft havi jövedelemig:70.000 Ft havi jövedelem felett:
egyedül élő személy esetén 45.001-90.000 Ft havi jövedelemig:
0.-Ft/óra
520.-Ft/óra
700.-Ft/óra
840.-Ft/óra700.- Ft/óra
 Idősek klubja - csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő 300.- Ft
 Idősek klubja igénybe vétele esetén reggeli 0.- Ft/nap
Idősek klubja igénybe vétele esetén szállítás 325.- Ft/nap
 Idősek klubja demens személyek részére 300.-Ft/nap
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
     a) szociálisan rászoruló ellátott esetén 45.-Ft/nap
     b) szociálisan nem rászoruló ellátott esetén 430.- Ft/nap
Alapszintű ellátást nyújtó idősek otthona napi: 3.590.- Ft
havi: 107.700.- Ft
Átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza napi: 2.640.- Ft
havi 77.400.- Ft

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
 • Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
 • Frissítve: 2021. április 30.
 • Létrehozva: 2011. május 14.