fő tartalom

Főépítészi és Pályázati Osztály

Osztályvezető: Szabó Imre
Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület I. emelet 101. iroda

Telefon:

06-25/544-335

E-mail: szabo.imre@dunaujvaros.hu
Építési hatóság 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület VIII. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Koós Károly +36-25/544-127 A/VIII/809
Horváthné Bankó Diána +36-25/544-134 A/VIII/810
Főépítészet 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület I. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Szabó Imre osztályvezető +36-25/544-335 A/I/101
Kárgli Rita +36-25/544-317 A/I/101
Nagyidai Napsugár +36-25/544-182 A/I/101
Szántó Kata +36-25/544-197 A/I/101
Pályázati koordináció 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
A” épület V. emelet
Ügyintéző: Telefon: Helység:
Borka Ildikó +36-25/544-160 A/V/503
Sipos Réka +36-25/544-192 A/V/512
Rózsavölgyi Katalin +36-25/544-366 A/VIII/815
Bozóné Kovács Bettina +36-25/544-304 A/VIII/816

A Főépítészi és Pályázati Osztály feladatai

A területrendezési tervek összhangját biztosító feladatkörben:

 • Részt vesz a területrendezési tervek települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.
 • Gondoskodik a településterv szomszédos önkormányzatokkal való egyeztetéséről.
 • Részt vesz a szomszédos önkormányzatok településtervének települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.

A településkép és a helyi építészeti örökség védelme feladatkörben:

 • Koordinálja a helyi építészeti örökség feltárását, számbavételét.
 • Együttműködik az építészeti értékek védelme érdekében a civil és társadalmi szervezetekkel.
 • Koordinálja a helyi építészeti értékek védetté nyilvánításának kezdeményezését, megszüntetését.
 • Koordinálja a településkép és a helyi építészeti értékek védelméről szóló helyi rendeletek előkészítését.
 • Koordinálja a településképi eljárásokat és intézkedéseket.
 • Koordinálja a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos egyeztetéseket.”

A településrendezés feladatkörben:

 • Koordinálja a településfejlesztési tervről szóló helyi önkormányzati határozat előkészítését.
 • Döntésre előkészíti a településrendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatokat.
 • Koordinálja a terület-felhasználás és az építés rendjét megállapító önkormányzati határozatok és rendeletek előkészítését.
 • Ellátja a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv elkészíttetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Előzetesen és jóváhagyás előtt a helyi építési szabályzatot és a településrendezési tervet véleményezteti a jogszabályokban meghatározott szervekkel és a lakossággal.
 • Elvégzi a rendezési terv digitális állományának változásvezetését.

Építésügyi feladatkörben:

 • Ellátja a jegyző és polgármester hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat.
  • Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat, melynek keretében
   1. telekalakítási engedélyezési eljárás során szakhatósági véleményt ad
   2. a településrendezési terv végrehajtásának biztosítása érdekében elrendelt telekalakítási és építési tilalmat ad ki
   3. a településrendezési terv végrehajtásának biztosítása érdekében elrendelt telekalakítási és építési tilalmat ad ki
   4. intézkedik a telekalakítási és építési tilalmak megszüntetéséről
   5. a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jegyző megbízásából köteles meggyőződni arról, hogy a telepengedély iránti kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
  • Ellátja a polgármester hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat:
   1. hatósági bizonyítványt ad a rendeltetési mód változtatásához,
   2. a 2013. év után az engedély nélkül építhető épületekre hatósági bizonyítványt ad,
   3. ellenőrzi a bejelentés alapján épülő épületek építését (településképi rendeletnek, HÉSZ-nek való megfelelését).
  • Közreműködik az építésrendészeti ügyek ellátásában.
 • Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jegyző megbízásából köteles meggyőződni arról, hogy a telepengedély iránti kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
 • A Közúti Közlekedési Nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. § (5) bekezdése a) és b) pontja alapján igazolja azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek tárolására.
 • Elvégzi az önkormányzat feladatkörébe tartozó ingatlan nyilvántartási feladatokat.
  • Intézi Dunaújváros közigazgatási területén utcanév és lakcímváltozási ügyeket, címkezelési eljárásokat (KCR)
 • Előkészíti a közterületek elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket, elvégzi az Utcanév Munkacsoport munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat.
 • Ellátja a Tervtári feladatokat.
 • Adatokat szerez be a hatósági ügyintézés folyamatában adatbeszerzés a földhivatali adatbázisból (TAKARNET)

Pályázatokkal kapcsolatos feladatkörben:

 • Közreműködik az önkormányzati vonatkozású, hazai és európai uniós finanszírozású pályázati feladataihoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki, szakmai tevékenységek előkészítésében, szervezésében, koordinációjában, irányításában és szükség szerint a kapcsolódó beszámolási, elszámolási és fenntartási kötelezettségek teljesítésében.
 • A projekt-előkészítés vonatkozásában szakmai közreműködő a projektszervezetek létrehozása és működtetése során, részt vesz a támogatási kérelmek benyújtásához szükséges döntés-előkészítési és projekttervezési feladatokban, a támogatási kérelmek benyújtásában.
 • Elkészítteti a feladatai végrehajtásához szükséges tanulmányokat, valamint az engedélyezési-, kiviteli- és egyéb terveket, kezdeményezi a kapcsolódó engedélyezési eljárásokat és beszerzi a megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői és egyéb hozzájárulásokat.
 • Közreműködik az önkormányzati részvétellel vagy önrésszel végrehajtott pályázati projektek vonatkozásában pályázatokon való részvételre, projektmegvalósításra,               -finanszírozásra irányuló közgyűlési döntések előkészítésében.
 • Előkészíti és lebonyolítja a feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseket, közreműködik a feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában.
 • Közreműködik a feladataihoz kapcsolódó szakmai vállalkozói-, megbízási-, támogatási, konzorciumi és egyéb szerződések, megállapodások, megrendelések előkészítésében, megkötésében.
 • Az önkormányzati részvétellel vagy önrésszel végrehajtott pályázati projektek vonatkozásában vezeti az osztály kezelésében lévő projektek nyilvántartását.

Gazdasági feladatkörben:

 • Közreműködik az éves és mindenkori tervezési előírásoknak megfelelő költségvetési javaslat előkészítésében, elkészítésében.
 • A költségvetési rendelet végrehajtását biztosítja és figyelemmel kíséri, a vonatkozó előirányzatokat és felhasználásokat naprakészen nyilvántartja, a szükséges átcsoportosítási feladatokban közreműködik
 • Közreműködik az éves költségvetési rendelet teljesítéséről szóló beszámolók elkészítésében.
 • Ellátja a kezelésében lévő kötelezettségvállalások, szerződések, megállapodások nyilvántartási feladatait.
 • Nyilvántartja, ellenőrzi, utalványozásra előkészíti a feladataihoz kapcsolódó számlákat.
 • Nyilvántartja a befejezetlen beruházások üzembe helyezéséhez szükséges teljesítések adatait, elkészíti a számviteli üzembe helyezéshez szükséges dokumentációt.

Egyéb feladatkörben:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket.
 • Helyi önkormányzati tervtanácsot működtet.
 • Koordinálja a feladatkörébe tartozó városrendezési és építészeti tervpályázatok lebonyolítását, illetve bírálóbizottsági tagként részt vesz az Önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési és építészeti pályázatok elbírálásában.
 • Véleményezi az Önkormányzat tulajdonában álló, beépített vagy beépítetlen ingatlan elidegenítését, illetve egyéb hasznosítását célzó eljárásban az előterjesztés-tervezeteket.
 • Megteremti és üzemelteti a műszaki szakági térinformatikai rendszer alapjait és biztosítja az ehhez szükséges aktualizált alaptérképi állományokat.
 • Közreműködik a területfejlesztéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati célok meghatározásában.
 • Koordinálja a településrendezési és -fejlesztési eszközök, programok, stratégiák készítésével, módosításával kapcsolatos önkormányzati határozatokat.
 • Ellátja a településrendezési és - fejlesztési eszközökkel, programokkal, stratégiákkal kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a döntéshozók tájékoztatásában és ellátja az adatszolgáltatási feladatokat, elkészíti a szükséges szakmai, illetve gazdasági beszámolókat az osztály feladatai vonatkozásában.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára meghatározott feladatokat.
 • Frissítve: 2023. július 4.
 • Létrehozva: 2013. január 31.