fő tartalom

Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

Archív tartalom

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő

elnök:
Iván László

képviselő tagok:
Cserni Béla
Sztankovics László
Tóth Kálmán

a bizottság nem képviselő tagjai:
Pappné Grabant Ilona
Vass József
Gyöngyösi Ádám

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  1. előkészíti a városüzemeltetést, a környezetvédelmet és a turisztikát érintő közgyűlési rendelettervezeteket, valamint határozattervezeteket és azokat az illetékes szakbizottságokkal, valamint szükség szerint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,
  2. javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetési feladatok gazdaságosabb ellátására, a légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését szolgáló intézkedésekre, valamint a víztisztaság-védelmet, hulladékgazdálkodást, természetvédelmet, környezeti nevelést, szemléletformálást érintő feladatokra, nem hasági jellegű feladatokra,
  3. javaslatot dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, erdők gyarapítására, ápolására, rekonstrukciójára,
  4. véleményezi a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. éves munkatervét és beszámolóját,
  5. javaslatokat dolgoz ki a város turisztikai vonzerejének erősítésére,
   fejlesztésére és
  6. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben a turizmussal kapcsolatos pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és a költségvetési szervei pályázati részvételét.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  1. a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz a városüzemeltetést, a környezetvédelmet és a turisztikát érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
  2. véleményezi - a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen - a hatósági árakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket,
  3. a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen javaslatot tesz a város üzemeltetését szolgáló szolgáltatások díjainak (pl.: piaci szolgáltatási díjak, temetési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja) megállapítására, módosítására, illetve önkormányzati megbízott által üzemeltetett szolgáltatások esetében a szolgáltató által javasolt díjak megállapításával kapcsolatban véleményt nyilvánít,
  4. a városfejlesztési és a költségvetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása során javaslatot tesz a környezetvédelem és természetvédelem érdekeinek figyelembe vételére és érvényesítésére,
  5. javaslatot tesz a közgyűlés felé a környezetvédelmi alap környezet- és természetvédelmi célú felhasználására,
  6. a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen javaslatot tesz az idegenforgalmi adó mértékére, illetve felhasználására, és az idegenforgalmi célú fejlesztésekre,
  7. közreműködik a város idegenforgalmi programjának előkészítésében, majd a jóváhagyott program megvalósítását koordinálja,
  8. közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős - a szakterületeket érintő - rendezvények előkészítésében és
  9. közreműködik a turizmushoz kapcsolódó oktatási rendszer, a szakmai képzés, továbbképzés fejlesztésében, feltételeinek javításában.
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
  1. véleményt nyilvánít a városüzemeltetéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos - nem hatósági jellegű - feladatokról,
  2. véleményezi a közterületek és az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok közgyűlési rendeletben nem szabályozott hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kérelmeket,
  3. véleményezi a települési környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket, terveket, programokat, határozat- és rendelettervezeteket,
  4. véleményezi a környezetvédelmi tárgyú 500.000. Ft érték feletti beszerzéseket és szerződés-tervezeteket,
  5. környezetvédelmi szempontból véleményezi a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet, valamint azok módosításait,
  6. egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban,
  7. közreműködik az önkormányzati vállalat vezetői beosztására kiírt közgyűlési pályázat elbírálásának-döntéselőkészítésében,
  8. véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai, idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, turisztikai fejlesztési koncepciókat, programokat és
  9. kapcsolatot tart a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, bemutatása és népszerűsítése érdekében a Tourinform Irodával, valamint a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesülettel.
 • Frissítve: 2019. november 8.
 • Létrehozva: 2011. május 12.