Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím

 A díszpolgári cím azon magyar és nem magyar természetes személyeknek adható, akik tevékenységükkel maradandó érdemeket szereztek, elősegítették a város értékeinek gyarapí­tását, öregbítették hírnevét.

A díszpolgári címet egy évben legfeljebb három személynek lehet odaítélni. Háromnál több személy részére a közgyűlés külön döntése alapján adományozható a díszpolgári cím.

 A díszpolgári cím adományozását a polgármester és a közgyűlési képviselők kezdeményezhetik.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díszpolgári címre méltónak tartott személy nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

A kezdeményezést évente március 1-ig lehet a polgármesterhez írásban eljuttatni.

 Amennyiben a cím odaítélésére okot adó esemény adott év március 1-jét követően követ­kezik be, a kezdeményezést ezen időpontot követően  lehet  a polgármesterhez írásban eljut­tatni.

A kezdeményezés alapján egy javaslattételi jogkörrel rendelkező munkacsoport (a további­akban: munkacsoport) végzi el a jelöltek rangsorolását és előkészíti az adományozásra vonat­kozó előterjesztést.

A munkacsoport vezetője a polgármester,  tagjai az alpolgármesterek, a jegyző és a közgyűlés valamennyi bizottságának elnöke.

A munkacsoport az ügyrendjét maga állapítja meg.

A munkacsoport a 2. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén március 15-ig készíti el az adományozásra vonatkozó javaslatot és azt legkésőbb a közgyűlés áprilisi rendes ülésére terjeszti elő.

A  munkacsoport a 2. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén a kezdeményezés átvételét követő három héten belül tartja meg ülését  és javaslatát az ülést követő első köz­gyűlésre terjeszti elő.

A díszpolgári címet  Dunaújváros várossá nyilvánítása alkalmából minden év április 29-én ünnepi közgyűlésen adja át a polgármester. Amennyiben az átadás időpontja pihenőnapra esik, úgy a díjak átadására az április 29-ét megelőző pénteken kerül sor.

Az adott év március 1-jét követően benyújtott kezdeményezés esetén a díszpolgári címet az (5) bekezdésben szabályozott eljárást követő rendkívüli ünnepi közgyűlésen adja át a pol­gármester. 

A díszpolgári címben részesített személy  a város címerével ellátott díszdiplomát és az adományozást tanúsító igazolást vehet át.

A díszdiplomának tartalmaznia kell az adományozó megnevezését, címerét, a közgyűlési határozat számát, a díszpolgár nevét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző alá­írását, az adományozó bélyegző lenyomatát.

Dunaújváros Díszpolgára jogosult:

  1. a közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt venni és
  2. az önkormányzati ünnepségeken részt venni.

RENDELET

Díjazottak:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

  • Frissítve: 2018. április 26.