Humán Szolgáltatási Főosztály Intézményigazgatási Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.

Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) II. emelet, 207. iroda

Vezető: Molnár-Osztrocska Diána
Telefon: 06-25/544-306
E-mail: molnar.osztrocska.diana@dunaujvaros.hu

A Humán Szolgáltatási Főosztály Intézményigazgatási Osztály feladatai

A jegyző tevékenységéhez kapcsolódó feladatok körében:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeleteket
 • Részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban.
 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó hivatali szabályzatokat.
 • Ellátja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatait.

Oktatási feladatkörben:

 • Közreműködik az önkormányzati fenntartású óvoda irányításában.
 • Előkészíti az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban, érdeksérelemre hivatkozással, benyújtott kérelem tekintetében a másodfokú döntéseket.
 • Előkészíti az önkormányzati fenntartású óvoda pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének és honvédelmi intézkedési tervének jóváhagyását.
 • Javaslatot dolgoz ki az óvodaszékben tevékenykedő képviselők megbízására, amennyiben működik óvodaszék.
 •  Javaslatot tesz az óvoda nyitva tartás rendjének meghatározására, az óvodai intézményegységek működési körzetének meghatározására.
 • Előkészíti az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, tevékenységi körének módosításával, nevének megállapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
 • Előkészíti az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó előterjesztéseket.
 • Előkészíti köznevelési megállapodás megkötését nem önkormányzati fenntartású nevelési intézménnyel önkormányzati feladat megvalósítására, óvoda esetén.
 • Előkészíti a nevelési-oktatási intézmény magasabb vezetőjének megbízása véleményezésével kapcsolatos eljárási cselekményeket, önkormányzati fenntartású intézmény esetén lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályázati eljárást.
 • Előkészíti az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározására vonatkozó polgármesteri határozatot.
 • Előkészíti a címzetes óvodavezetői, címzetes igazgatói cím adományozását.
 • Előkészíti a Pedagógus Életpályáért Emlékérem”, a „Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" és a „Dunaújváros Oktatásügyéért" díjak adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

Kulturális feladatkörben:

 • Előkészíti a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet tervezetét, a későbbiek folyamán folyamatosan gondoskodik a rendelet szükséges módosításainak előkészítéséről.
 • Előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi feladatokat ellátó szervezetekkel kötendő együttműködési és közművelődési megállapodásokat.
 • Előkészíti a közművelődési, valamint egyházi ifjúsági táborok támogatására vonatkozó pályázatokat, valamint az egyedi céltámogatási kérelemmel kapcsolatos döntéseket, valamint előkészíti a céltámogatási szerződéseket.
 • Figyelemmel kíséri a városban működő művészeti, kulturális alapítványok, egyesületek működését, segíti azok tevékenységét.
 • Koordinálja az önkormányzati érdekeltségű kulturális célú közalapítványokkal, alapítványokkal kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítését és a hozott döntések végrehajtását.
 • Előkészíti a könyvtári állományból való törléssel kapcsolatos előterjesztéseket.
 • Gondoskodik az új és restaurálásra szoruló köztéri műalkotások szakvéleményeztetéséről, előkészíti a szoborállítással és restaurálással kapcsolatos döntéseket, szerződéseket és figyelemmel kíséri a munkafolyamatokat.
 • Kapcsolatot tart a városban dolgozó művészekkel, kisebbségi szervezetekkel, egyházakkal.
 •  Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdont üzemeltetési szerződés alapján működtető szervezetek tevékenységét (ICA-D, KMI).
 • Előkészíti a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, a József Attila Könyvtár, valamint az lntercisa Múzeum vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, és ezen intézmények alapdokumentumairól szóló közgyűlési döntéseket.
 • Előkészíti a dunaújvárosi média tevékenységgel kapcsolatos közgyűlési döntéseket.
 • Figyelemmel kíséri a Munkásművelődési Központ Nonprofit Kft. munkáját, előkészíti a szakmai tevékenységével kapcsolatos közgyűlési döntéseket.
 • Előkészíti a „PRO CULTURA INTERCISA” Díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.
 • Az evangélikus egyházzal kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezi az evangélikus templomban tartott koncerteket.
 • Előkészíti az egyházközségekkel kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti az önkormányzati kiadványok kiadásával, értékesítésével kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti a nagy rendezvényekkel kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, polgármesteri határozatokat.
 • Előkészíti a települési értéktárral kapcsolatos döntéseket, elvégzi az Értéktár Bizottság munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat.
 • Közreműködik az ágazathoz tartozó szakmai és pénzügyi jelentések elkészítésében, megküldésében (színházi beszámolók, könyvtár-közművelődési normatíva, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás stb.)

Egészségügyi feladatkörben:

 • Koordinálja az Önkormányzat egészségügyi igazgatási feladatait.
 • Kapcsolatot tart a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel.
 • Figyelemmel kíséri a városban működő egészségüggyel kapcsolatos alapítványok működését, segíti azok tevékenységét.
 • Elkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket.
 • 2Előkészíti az Egészségmegőrzési Központ vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket.
 • Előkészíti az alapellátási körzetek kialakításával kapcsolatos döntéseket, adatszolgáltatásokat.
 • Előkészíti a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjjal kapcsolatos közgyűlési döntést.

Szociális és gyermekvédelmi feladatkörben:

 • Előkészíti a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által benyújtott pályázatok és a helyi önkormányzati ösztöndíj rész mértékéről szóló javaslatot (BURSA, Arany János Tehetséggondozó Program).
 • Kezeli az önkormányzati feladatkörökhöz kapcsolódó jelentéseket.
 • 2Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat.
 • Előkészíti a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti a gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint annak végrehajtási rendeleteiben a fenntartó feladatkörébe tartozó, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeleten alapuló döntéseket.
 • Előkészíti az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, az Útkeresés Segítő Szolgálat és a Bölcsődék lgazgatósága Dunaújváros vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, valamint a jogszabályok által a fenntartó feladatkörébe utalt feladatokat.
 • Egyedi ügyekben előkészíti a II. fokú elbírálás céljából a szakbizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.
 • Előkészíti a „Szociális munkáért - Dunaújváros“ díjak adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

Ügykezelői feladatkörben:

 • Központi szervezetként ellátja a Hivatal iratkezelésével kapcsolatos jogszabályokban, valamint az egyedi iratkezelési szabályzatban foglalt feladatokat.
 • lrányítja és felügyeli a Hivatal központi postázóját.

Egyéb feladatkörben:

 • Előkészíti a közbiztonsági (rendőrség, polgárőrség) tárgyú döntéseket.
 • Gondozza az osztályhoz kapcsolt önkormányzati alapítású alapítványokat.
 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Előkészíti a „Dunaújváros Közbiztonságáért“ és a „Dunaújváros ifjúságáért“ díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.
 • Vezeti a dunaújvárosi székhelyű civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvántartást, s továbbítja számukra a működésüket segítő, és az Önkormányzat tudomására jutott információkat.
 • Előkészíti a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjével kapcsolatos munkáltató jogok gyakorlásával összefüggő döntéseket, valamint a jogszabályok által a fenntartó feladatkörébe utalt feladatokat.
 • Ellátja az osztály szerződéseinek rögzítését a kötelezettségek vállalásának nyilvántartásában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló hatályos jegyzői szabályzat alapján.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.
 • Frissítve: 2021. szeptember 2.
 • Létrehozva: 2017. június 30.