fő tartalom

Személyi igazolvány ügyintézés

Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Munkaállomás: 4. / 5. / 6.
Telefon: 25/795-240

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Állandó személyazonosító igazolvány a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett vagy oltalmazott jogállású személynek adható.

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt – állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem esetén – ki kell adni annak az állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgárnak, aki nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal. Amennyiben a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy a törvényes képviselő kérelmére állít ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány 30 napos érvényességi idővel állítható ki, amely az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig ismételten kiadható.

Az állandó személyazonosító igazolvány 2016. január 1. napjától elektronikus adattároló egységet, tároló elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza az igazolványon vizuálisan is megjelenő személyes adatot és okmányadatot, a társadalombiztosítási azonosító jelét és adóazonosító jelét, valamint az ügyfél döntése szerint az ujjnyomatát, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot és vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot.

Érvényességi idő:

 • Ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 év, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam.
 • Ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem, a kiállítás napjától számított 3 év.
 • Ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítástól számított 6 év.
 • A 65. életévét betöltött jogosult kérésére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerül kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz.

A személyazonosító igazolvány igénylése során bemutatandó iratok, okmányok:

 • személyi igazolvány, személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (útlevél vagy vezetői engedély),
 • lakcímkártya,
 • cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében be kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot és a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányát is,
 • cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonossága ellenőrzésre kerül.

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás tárgyévente egy alkalommal illetékmentes, minden további okmánykiállításért, amely az ügyfél kérelmére indul, az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3000 forintot kell fizetni.

Illetékmentes továbbá a személyazonosító igazolvány kiállítása:

 • 2016. előtt kiállított érvényes igazolvány cseréje esetén,
 • lejárt igazolvány cseréje során,
 • 18. életévet be nem töltött személy részére,
 • eltulajdonítás esetén,
 • gyártás és/vagy adathiba, illetve tároló elem (chip) hiba esetén,
 • valamint házasságkötésből eredő névváltoztatás során.

A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó kódok

A kérelem felvételét követően sértetlen, lezárt borítékban átadásra kerülnek az ügyfél részére az elektronikus személyazonosító igazolvány elektronikus használatához szükséges alábbi kódok:

 • az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód,
 • a regisztrációs kód,
 • a PUK kód.

Amennyiben a polgár a személyazonosító igazolvány igénylésekor elektronikus aláírás szolgáltatást is igényelt, a szolgáltatási szerződés megkötését követően sértetlen, lezárt borítékban részére átadásra kerülnek az elektronikus aláírás használatához szükséges alábbi kódok:

 • az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló kód,
 • a visszavonási jelszó.

 • Frissítve: 2018. szeptember 18.
 • Létrehozva: 2013. október 11.