Jogi ésVagyonkezelési Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VII. emelet, 716. iroda
Osztályvezető: Dr. Vántus Judit
Telefon: 06-25/ 544-226
E-mail: vantus@pmh.dunanet.hu

A Vagyonkezelési Osztály feladatai

1. Vagyonkezelői feladatkörben:

3.1.1. Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatokat.

3.1.2. Ellátja az ingatlan- és portfólió vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, és kezeli az önkormányzati ingatlan és portfólió vagyonát,

3.1.3. Elkészíti az ingatlan és portfólió vagyonleltárt, annak tartalmáról adatot szolgáltat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által készítendő beszámolóhoz,

3.1.4. Gondoskodik az előzőekben felsorolt vagyontárgyak védelméről vagyonbiztosítás kötésével,

3.1.5.Vezeti az önkormányzat vagyonnyilvántartását,

3.1.6. Közreműködik az önkormányzat vagyonhasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében; ennek keretében különösen értékeli és elemzi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzati vállalat üzleti terveit, beszámolóit. A tulajdonos önkormányzat tájékoztatása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vállalkozások tevékenységét és gazdálkodását (kontrolling); az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámoló-adatairól adatot szolgáltat a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére,

3.1.7. Koordinálja az önkormányzati ingatlan vagyon hasznosítását, szervezi és végrehajtja a bérbeadással kapcsolatos teendőket, a Költségvetési és Pénzügyi Osztállyal megosztva számlázza a bérbeadás díját, előkészíti a tulajdonosi rendelkezéseket, számlázza a használati díjakat,

3.1.8. Előkészíti az önkormányzati vagyon gazdasági társaságokba történő apportálását, valamint a vagyonkezelő részvénytársaságnak át nem adott vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződéseket,

3.1.9. Adatot szolgáltat a szakfeladatai működtetéséhez szükséges kiadási adatokról a költségvetés körében,

3.1.10. A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, az utalványozásról és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére,

3.1.11. Adatot szolgáltat a közvetett támogatások terv és tényadatairól,

3.1.12. Előkészíti az árhatósági feladatokhoz kapcsolódó közgyűlési döntéseket.

2. Ifjúsági és sportfeladatok körében:

3.2.1. Gondoskodik a helyi sportpolitika, a fejlesztési célkitűzések és feladatok végrehajtásáról, a testnevelés, a diák- és szabadidősport, a verseny- és élsport feltételeinek megteremtéséről,

3.2.2. Javaslatot tesz a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök felhasználásának irányaira és arányaira, dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról,

3.2.3. Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági, valamint sportcélú alapítványok és sportegyesületek működését, segíti azok tevékenységét,

3.2.4. Közreműködik az alapfokú sportszakember-képzés és továbbképzés szervezésében,

3.2.5. Összehangolja a városi sportági szakszövetségek tevékenységét,

3.2.6. Ellátja az ifjúságszervezői feladatokat és

3.2.7. Előkészíti a Dunaújváros Sportjáért díj adományozásával kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

3.2.8. A rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok felhasználása során kötelezettséget vállal, gondoskodik annak nyilvántartásáról, a teljesítés igazolásáról, az utalványozásról és az előkészített dokumentációt utalási teljesítésre továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére.

3. Egyéb feladatkörben:

3.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

3.3.2. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

  • Frissítve: 2020. április 16.