fő tartalom

Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság

Archív tartalom

A bizottság tagjai:

Tagjainak száma:
9 fő, ebből 5 fő képviselő, 4 fő külső szakértő

elnök:
Lőrinczi Konrád

képviselő tagok:
Sztankovics László
Nagy Zoltánné
Iván László
Lassingleitner Fruzsina

a bizottság nem képviselő tagjai:
Kleinné Németh Judit
Páll Margit
Mészáros Imréné
Feltóti Sándor

Feladat és hatáskör:

 1. a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
  • figyelemmel kíséri az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint gyógyító-, megelőző tevékenységet ellátó orvosi szolgálatok működését, az önkormányzatokhoz tartozó egészségügyi intézmények tevékenységét, előkészíti és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, korszerűsítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,
  • a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve, javaslatot dolgoz ki az önkormányzat által fenntartott egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, átszervezésére, megszüntetésére. A kidolgozott javaslatokat az érintett bizottságok véleményének kikérése mellett, a közgyűlés elé terjeszti,
  • elkészíti az egészségügyi szociális és gyermekjóléti ügyeket és az ellátórendszert érintő helyi rendelettervezeteket, mint szakmai bizottság döntés-előkészítő munkát végez és azokat az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,
  • a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve, javaslatot dolgoz ki az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, átszervezésére, megszüntetésére. A kidolgozott javaslatokat a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett, a közgyűlés elé terjeszti,
  • elkészíti az egészségügyet érintő helyi rendelettervezeteket, mint szakmai bizottság döntés-előkészítő munkát végez és azokat az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,,
  • elkészíti a lakások bérletével kapcsolatos helyi rendelettervezeteket és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,
  • Figyelemmel kíséri:
   • a város és kistérségeinek egészségügyi kapcsolatát, annak együttműködését, valamint az önkormányzatok területén létrejövő és működő egészségügyi szolgálatok, intézmények működését,
   • a város szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket
  • javaslatokat dolgoz ki konkrét szociális intézkedések megtételére,
  • a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve, javaslatot dolgoz ki az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, átszervezésére, megszüntetésére. A kidolgozott javaslatokat a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése mellett a közgyűlés elé terjeszti,
  • elkészíti a szociális ellátást érintő helyi rendelettervezeteket és azokat az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti és
  • elkészíti a gyermek- és ifjúságvédelmet érintő helyi rendelettervezeteket és azokat az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti.
 2. b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
  • a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával részt vesz az egészségügyi ágazatot és a szociális ellátást érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok, koncepciók kidolgozásában,
  • közreműködik a szociális térítési és az egészségügyi szolgáltatási díjak megállapításában, illetve véleményezi az ezekkel kapcsolatos javaslatokat,
  • beszámoltatja a polgármesteri hivatal egészségügyi és szociális területéhez kapcsolódó városfejlesztési feladataiban közreműködő, illetve eljáró szervezeti egységeit,
  • a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal közösen kidolgozza a város lakásépítési és lakásgazdálkodási programját, a lakáshoz jutás, a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásának rendszerét,
  • a gazdasági és területfejlesztési bizottsággal együttműködve véleményezi a lakbérek megállapításával kapcsolatos javaslatokat és
  • a gazdasági és területfejlesztési bizottság koordinálásával közreműködik a lakásgazdálkodást és lakásépítést érintő költségvetési tervezésben.
 3. c.) Véleményezési, egyetértési jogok gyakorlása körében:
  • közreműködik az egészségügyi és szociális intézmények vezetői beosztására kiírt közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében,
  • javaslatot tesz a szociális és gyámhatósági ügyekben, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatok ellen benyújtott fellebbezések másodfokú elbírálásához,
  • javaslatot tesz a jogosulatlanul igénybe vett rendszeres pénzellátás, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli, természetbeni, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megtérítésének csökkentésére vagy elengedésére irányuló polgármesteri döntéshez,
  • javaslatot tesz a személyes gondoskodást nyújtó intézmények vezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezések másodfokú elbírálásához,
  • véleményezi az egészségügyi és szociális intézmények és a gyermekjóléti intézmények 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft értékhatárig történő könyv szerinti egyedi értékű eszközeinek értékesítésének, használatra átengedésének vagy selejtezésének engedélyezését,
  • a közgyűlés által meghatározott költségvetési keretösszegen belül javaslatot tesz egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó alapítványok közgyűlési támogatására, közreműködik az egészségügyi és szociális szakmai feladatokra, egészségügyi és szociális feladatokat ellátó társadalmi szervezetek támogatására kiírt pályázatok előkészítésében, a benyújtott pályázatok véleményezésében és egyetértési jogot gyakorol az ennek alapján hozott polgármesteri döntésekkel kapcsolatban,
  • véleményezi a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a felnőtt és ifjúsági fogorvosi, a védőnői, a munkaegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos javaslatokat, döntési tervezeteket,
  • véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzati bérlakások bérbeadására a bérbevételi ajánlattevő szociális helyzete és a környezettanulmány tapasztalatai alapján,
  • véleményezi a beérkezett kérelmek és a lefolytatott környezettanulmányok alapján a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásának rendjét és a rendezési elvek figyelembevételével javaslatot tesz a juttatás odaítélésére a költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig,
  • egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörbe hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban, a polgármesteri döntést megelőzően véleményezi az 1/1994. (I.12.) KR számú rendelet 26/A.§ és a 27.§ (5) bekezdésén alapuló kérelmeket,
  • állást foglal a lakás elidegenítését célzó intézkedésekről,
  • véleményezi a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozási szándékot és
  • véleményezi a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által benyújtott Bursa hungarica „A” és „B” típusú pályázatokat, a hallgatóknak nyújtott szociális ösztöndíjak helyi önkormányzati ösztöndíjrészének mértékét; az éves felülvizsgálatokat a „B” típusú pályázaton nyertes hallgatók esetében; véleményezi a megvonásra javasolt ösztöndíjakat, az elbírálásból kizárt pályázatokat; véleményezi a már megítélt, de jogosulatlanság miatt ki nem fizetett ösztöndíj méltányosságból történő folyósítását.
 4. d.) Koordinációs feladatok körében:
  • a) koordinálja az önkormányzat és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tevékenységének egészségüggyel kapcsolatos közös feladatait,
  • szervezi és áttekinti évenként a közgyűlés által létrehozott, az egészségügy és a szociális ellátás területén működő közalapítványok tevékenységét. Az alapítványok beszámolója tartalmazza a szolgáltatások és szükségletek összhangját,
  • felügyeli az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális és családvédelmet ellátó intézményeket, koordinálja tevékenységüket,
  • együttműködést alakít ki az egyházakkal és a karitatív szervezetekkel a szociális gondoskodás összehangolása érdekében és
  • összehangolja és segíti a megváltozott munkaképességűek és egészségügyi rehabilitáltak munkába állási lehetőségeinek kialakítását.

 

 • Frissítve: 2019. november 8.
 • Létrehozva: 2011. május 12.