Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Duna-part
Duna-part
Római kori fürdő
Római kori fürdő
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Római Kőtár
Római Kőtár
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Szoborpark
Szoborpark
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Pentele híd
Pentele híd
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
Dózsa György tér
Dózsa György tér
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Petőfi liget
Petőfi liget
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 612. iroda
Osztályvezető: Dudás Pálné
tel: 06-25/ 544-320
fax: 06-25/ 544-179
email: dudasne@pmh.dunanet.hu

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály feladatai

a) Az önkormányzat éves költségvetése előkészítésének feladatkörében:

1. Központi irányelvek, valamint a költségvetési törvénytervezet alapján a polgármesteri hivatal igazgatóságainak közreműködésével, azok adatszolgáltatásainak alapul vételével koordinálja és előkészíti a város költségvetését megalapozó számításokat, mely feladathoz kapcsolódóan:

a) felméri az önkormányzat és a polgármesteri hivatal belső funkcióinak működéséhez szükséges, valamint az önkormányzat tulajdonában álló önálló költségvetési szervek működéséhez szükséges kiadási igényeket,

b) kidolgozza a működés bevételi tervszámokat (állami támogatás, saját bevétel),

c) az intézmények feladatmutatóit összesíti, amelynek alapján kidolgozza az igényelhető  állami hozzájárulás összegét,

d) javaslatot tesz a tervezendő hitel keretösszegére és

e)koordinálja a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály, valamint a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály által meghatározott fejlesztési, felújítási, kiadási tervjavaslatot, valamint a felhalmozási célú bevételi tervjavaslat költségvetési tervbe történő beépítését,

f) előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési tervét.

2. Gondoskodik a költségvetést megalapozó számadatok  pénzügyi, valamint gazdasági és területfejlesztési bizottsági, továbbá érdekképviseleti véleményeztetéséről, közgyűlés felé határidőre történő benyújtásáról,

3. A költségvetést megalapozó munkaanyag közgyűlési vitája során meghozott közgyűlési döntések figyelembevételével a társosztályokkal együttműködve elkészíti a költségvetési rendelettervezetet, gondoskodik annak közgyűlési beterjesztéséről,

4. Elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetését és továbbítja a MÁK számára,

5. Szervezi és irányítja az önkormányzat tulajdonában álló önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények elemi költségvetésének előkészítését, elkészítését,

6. Elvégzi az intézményi költségvetések tartalmi és formai felülvizsgálatát, és

7. Határidőre eleget tesz a jogszabályban előírt központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.

b) Az éves költségvetés végrehajtása feladatkörében:

1. Az előkészítő szakaszban pénzügyi szempontból véleményezi a költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket,

2. Gyakorolja a jogszabály által meghatározott gazdálkodási hatásköröket, ennek keretében:

a) pénzügyi ellenjegyzést végez a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig a szakmai feladatok által előkészített szerződések esetében,

b) pénzforgalmi és előirányzati szintű nyilvántartást vezet, rögzíti a megtörtént gazdasági eseményeket (főkönyvi könyvelés),

c) elvégzi az önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését, meggyőződik a számlák szervezeti egységek általi teljesítés-leigazolásról,

d) elrendeli a pénzügyi teljesítést (utalványozás, kivéve a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály hatáskörébe tartozó kiadások utalványozása) és

e) lebonyolítja az utalásokat.

A 2. pontban meghatározott feladatokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében látja el.

3. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlés tartalékok terhére tett kötelezettségvállalásait,

4. Év közben gondoskodik a költségvetést érintő közgyűlési döntések, valamint központi pótelőirányzatok miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításokról,

5. Előkészíti és közgyűlés elé terjeszti az önkormányzat és a hivatal költségvetéséről szóló pénzügyi tájékoztatókat,

6. Koordinálja és előkészíti az éves zárszámadási rendelettervezetet, ezen belül:

a) szervezi és irányítja az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények beszámoló készítését, ezek egyenkénti számszaki, technikai összefüggésbeli felülvizsgálatát elvégzi és

b) elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal beszámolóját,

c) elkészíti a nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.

7. Törvényi határidőre eleget tesz a zárszámadással kapcsolatos központi adatszolgáltatási kötelezettségnek,

8. Elszámol az igényelt általános működési és ágazati feladatokhoz kiutalt hozzájárulásokról (a tényleges teljesítések alapján megállapítja a normatív állami hozzájárulás összegét),

9. Gondoskodik a zárszámadási rendelettervezet közgyűlés elé terjesztéséről,

10. Figyelemmel kíséri az önkormányzat likviditási helyzetének alakulását, vezeti a szállítói követelésekre vonatkozó nyilvántartást, információszolgáltatással elősegíti a döntéshozatalt,

11. Gondoskodik a jogszabály által előírt egyéb központi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (pénzforgalmi információ, időközi mérlegjelentés, év végi beszámolók),

12. A Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Igazgatósággal megosztott feladatkörben gondoskodik a MÁK által történő illetményszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatásról, mely keretében elvégzi a KIRA program pénzügyi moduljában szükséges adatrögzítést,

13. Működteti és ellenőrzi a házipénztárat,

14. Kis kincstári rendszerben bonyolítja az intézmények finanszírozását, elvégzi a kiemelt pénzeszközátadások utalását, figyeli mindezek jóváhagyott előirányzatának alakulását,

15. Elvégzi a lakáshoz jutást elősegítő támogatások (helyi, szakember-letelepedési, munkáltatói támogatás) pénzügyi teljesítésével kapcsolatos feladatokat,

16. Figyelemmel kíséri az önkormányzatot megillető egyéb bevételek (a garázsok közterület-foglalási díjának, a haszonbérek, telepengedélyek, szabálysértési bírságok, az állami gondozottak után fizetendő díjak) alakulását, az önkormányzati helyiségek bérbeadása területén a Vagyonkezelési Osztállyal megosztva ellátja a számlázási feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését,

17. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal tekintetében az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek adóztatásáról, a munkáltatói személyi jövedelemadóról és a rehabilitációs hozzájárulásról az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint adóbevallást készít a NAV felé,

18. A nemzetiségi önkormányzatok tekintetében ellátja a NAV felé szükséges adatközléseket, elkészíti az áfa bevallást.

19. Ellátja a felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos számviteli feladatokat, figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesülést,

20. Közreműködik a negyedéves, éves beruházási statisztikai jelentések elkészítésében,

21. Ellátja a fejlesztési, felújítási célú kiadási előirányzatok számviteli feladatait, végzi a kiadások átutalását,

22. Előkészíti és koordinálja a bankválasztással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a választott pénzintézettel megkötendő szerződéseket és elvégzi a folyamatos működéshez szükséges ügyintézéseket,

23. Vezeti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok igénylésének rendjéről szóló jegyzői szabályzat mellékletében felsorolt nyilvántartásokat,

25. Önkormányzati kötvénykibocsátás, hitelfelvétel esetén előkészíti a döntéshez szükséges dokumentumokat, a finanszírozó bankkal kapcsolatot tart, adatot szolgáltat, gondoskodik a szerződések megkötését megalapozó folyamatokról,

26. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei betétként történő elhelyezése, lekötése érdekében elvégzi a szükséges előkészítő tevékenységet, gondoskodik a banki ügyintézés feltételeiről.

d) Egyéb feladatkörben:

1. Végrehajtja az önkormányzat kintlévőségeivel kapcsolatos polgármesteri szabályzatban meghatározott feladatait,

2. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket, ellátja a PHSZMSZ 4. melléklet szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatait,

3. Adatokat szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező önkormányzati költségvetés tervezéséről, végrehajtásáról és

4. Megállapodás szerint gondoskodik a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

  • Frissítve: 2015. szeptember 22.