fő tartalom

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének eljárásrendje

(Idézet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítéséről szóló 1/2023. (III. 16.) együttes szabályzatából.)

9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtása

9.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban, telefaxon vagy elektronikus úton - nyújthat be igényt.

 • Szóban: a mindenkori ügyfélfogadási rend szerint.
 • Írásban: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
 • Telefaxon: 25/403-586
 • Elektronikusan: jegyzo@dunaujvaros.hu

9.2. A kérelemhez ajánlott a 2. melléklet szerinti igénybejelentő lapot használni.

9.3. A kérelmeket iktatni kell a hatályos iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően és a 3. mellékletben meghatározott formában kell manuálisan vagy elektronikusan nyilvántartani.

9.4. A hivatalhoz címzett közérdekű adatokkal kapcsolatos állampolgári megkereséseket a jegyző szignálja és gondoskodik az aktuális közérdekű adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetőjéhez történő továbbításról. Az Önkormányzathoz, polgármesterhez címzett kérelmeket a polgármester a jegyzőnek továbbítja szignálásra.

10. A kérelem vizsgálata

10.1. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt szervezeti egység vezetője a kérelmet haladéktalanul köteles megvizsgálni teljesíthetőség szempontjából az alábbi kitételek szerint:

 • a kért adat tekintetében adatkezelőnek minősül-e,
 • az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e,
 • az igényelt adatok közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek-e,
 • megtalálhatók-e a honlapon,
 • az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségkihatása.

10.2. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését a jegyző az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel engedélyezheti.

10.3. Ha a kért adatot nem az Önkormányzat, illetve Hivatal kezeli, a kérelmet törvény eltérő rendelkezése hiányában – haladéktalanul, de legkésőbb nyolc munkanapon belül meg kell küldeni az adatkezelésre illetékes szervhez, a kérelmező egyidejű értesítése mellett.

10.4. Ha az igényből nem állapítható meg a teljesítéshez szükséges valamennyi információ, az igénylőt meg kell keresni ezek pótlása érdekében. Ha a kérelmező nem tudja a kért adatot pontosan megjelölni, az adatot kezelő szerv – amennyiben lehetséges – köteles segítséget nyújtani.

11. Az adatszolgáltatás teljesítése

11.1. A közérdekű adatok egyedi igénylésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal azon szervezeti egységei látják el, amelyek feladatkörében a kért adat keletkezett.

11.2. Amennyiben olyan adat megismerésére irányul az igény, amelyet a honlapon már közzétételre került az adat fellelhetőséget, az elérési útvonalat megjelölve kell a kérelmet teljesíteni.

11.3. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

 1. az igényelt adat – az Önkormányzat/Hivatal kiadmányaiban, honlapján vagy más módon jogszerűen – már nyilvánosságra került;
 2. az igényelt adat az Önkormányzat/Hivatal munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik;
 3. az igény az Önkormányzat/Hivatal hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető;
 4. az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő;
 5. az adatigénylés arra irányul, hogy egy ügy folyamatban van-e. Ebben az esetben a szóbeli tájékoztatás nem terjedhet túl ezen tény közlésén (a hatósági eljárások harmadik személy általi megismerésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai irányadók).

11.4. A szóbeli igényről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt lehetőleg már az igény előterjesztésekor nyilatkoztatni kell a 11.9. pontban foglalt költségek viseléséről. Amennyiben az igénylő a költségek megtérítését nem vállalja, tájékoztatni kell a betekintés lehetőségéről.

11.5. A 11.3.a) pont szerinti szóbeli igény a kért dokumentum – faxon, illetve elektronikus dokumentumban történő – megküldésével is teljesíthető. Az elküldés bizonylatát meg kell őrizni.

11.6. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

11.7. A kérelmek az adatokba való betekintés lehetővé tételével is teljesíthetőek.
Betekintésre a hivatal helyiségeiben, munkaidőben, illetőleg ügyfélszolgálati időben, az igénylővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor. Betekintés esetén az igénylő az adatokról feljegyzést készíthet, illetve az adatokról másolatot kérhet. Ennek megtörténtéről az iratok közt feljegyzést kell készíteni.

11.8. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által jogszabály szerint meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, illetve más személy jogait a megismerés sértené, az igény teljesítése során ezen adatot felismerhetetlenné kell tenni.

11.9. Másolat készítésével összefüggésben felmerült költséggel arányos térítés kérhető, melyről az igénylőt a kérelem teljesítését megelőzően a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

11.10. A költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően kell meghatározni. A költségtérítés összegét és megfizetésének módját a számviteli politika részét képező önköltségszámítás szabályairól szóló hatályos szabályzatban foglaltak szerint kell megállapítani.

11.11. Az igénylőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja kérelmét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, amelynek költségei nem érik el az önköltségszámítás szabályairól szóló  hatályos jegyzői szabályzatban – jogszabály alapján – meghatározott költségeket.

11.12. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni. Jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetén a határidő 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíteni kell.

11.13. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

11.14. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

11.15. Az igénylő adatigényléshez kapcsolódó személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

11.16. A személyes és a közérdekű adat ütközése esetén a személyes adatok védelméhez való alapjogot és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjogot egymásra tekintettel kell értelmezni, és mindig a vizsgált kérdés tárgyára figyelemmel kell megállapítani e két alapjog hierarchiáját.

11.17. Amennyiben az adatigénylés jogszerűsége, teljesíthetősége vagy ehhez kapcsolódó más körülmény vonatkozásában kétség merül fel, minden adatkezelő köteles az adatvédelmi felelős véleményét kikérni.

11.18. Az adatvédelmi felelős a kérelem megvizsgálását követően 3 munkanapon belül dönt annak teljesíthetőségéről, illetőleg segítséget nyújt az aggályos körülmények tisztázásához.

11.19. A hivatal szervezeti egységei kötelesek a közérdekű adatigénylések nyilvántartását vezetni és az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól minden évben január 15. napjáig összesített jelentést készíteni és azt a 4. mellékleten megküldeni az adatvédelmi felelős részére.

12. Kérelem elutasítása, jogorvoslat

12.1. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesíteni kell az igénylőt.

12.2. Amennyiben az igénylő az igényben elektronikus levelezési címét is közölte, akkor elektronikus úton is értesíteni kell az igény teljesítésének megtagadásáról.

12.3. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak az Infotv. 31. §-ában meghatározottak szerinti bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.

Minden további részletet a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítéséről szóló 1/2023. (III. 16.) szabályzatából tudhatnak meg.

 • Frissítve: 2023. március 27.
 • Létrehozva: 2012. szeptember 18.