fő tartalom

EU projekt

URBACT IV. program – BiodiverCity hálózat

URBACT IV

A városok napjaink legnagyobb kihívásainak és lehetőségeinek élvonalában vannak. Az éghajlatváltozás, a generációk közötti távolságok és a digitális szakadék csak néhány közös sarkalatos pont az európai városok számára. Ugyanakkor a városok adnak otthont a kulturális sokszínűségnek, a gazdasági lehetőségeknek és az alapvető szolgáltatásoknak is. A fenntartható városfejlesztés számos lehetőségét a más városokkal való tapasztalatcsere révén tudjuk kihasználni. Erről szól az URBACT program.

Az URBACT program tehát a városokat segíti abban, hogy integrált intézkedéseket dolgozzanak ki a fenntartható változás érdekében.

Az integrált fejlesztés támogatásával a városok megvalósíthatják a horizontális és vertikális szakpolitikai integrációt. Pozitív változást akkor lehet a legjobban elérni, ha a helyi hatóságok együttműködnek a különböző kormányzati szintekkel (regionális, nemzeti, uniós) - vertikális integráció -, és ha a kihívásokat és problémákat holisztikus módon, a környezeti, gazdasági és társadalmi dimenziókat egyszerre figyelembe véve kezelik - horizontális integráció.

Az URBACT Program 2002 óta Európa-szerte idéz elő változást azáltal, hogy tematikus hálózatokon létrehozásával lehetővé teszi a városok közötti együttműködést és ötletcserét. A helyi érdekeltek készségeinek fejlesztésével az integrált és részvételi politikák megtervezésében és végrehajtásában, valamint a tudás és a bevált városi gyakorlatok megosztásával nyújt segítséget a változás megteremtésében.

A program fennállása óta a 2021-2027-es időszakban megvalósuló projektek esetében az URBACT a korábbi programok örökségére épít, és még több lehetőséget kínál a városok számára a pozitív változások elérésére. A jelenlegi, IV. program tevékenységeibe beépíti a digitális, a környezetbarát és a nemek közötti egyenlőségre irányuló politikaalkotás átfogó uniós prioritásait.

A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozza 79 769 000 EUR költségvetéssel, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 5 000 000 EUR költségvetéssel a 2021-2027-es időszakra.

BiodiverCityDunaújváros 2023. június 1-től a BiodiverCity hálózat Vezető Partnere lett.

A 31 hónapon át tartó projekt során a BiodiverCity Hálózat URBACT Helyi Csoportjai 10 európai városban dolgoznak ki közösségi alapú megközelítéseket a biológiai sokféleség és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére, mérésére és elszámolására. A BiodiverCity partnerek támogatják és lehetővé teszik a közösségek számára, hogy erőteljes természetalapú megoldásokat tervezzenek, elősegítsék a környezetbarát polgári magatartást és városi zöldítési terveket készítsenek, hozzájárulva ezzel az EU biodiverzitási stratégiájának megvalósításához is.

További infromáció az URBACT IV programról és a BidoverCity hálózatról:

Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban

Helyi identitás és kohézió erősítése DunaújvárosbanProjekt adatok:

Projekt címe: Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban
Projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001
Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Szerződött támogatás összege: 219 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt általános célja, a lakosság identitásának erősítése, a helyi kötődés kialakítása, megerősítése, az elvándorlás csökkentése.

A projekt elsődleges célcsoportja a lakosság teljes korösszetételét lefedően a dunaújvárosi ifjúsági korosztály (általános iskolások, középiskolások, felsőoktatási intézményben tanulók), a fiatal pályakezdők, a dunaújvárosi aktív korú felnőttek, a dunaújvárosi aktív korú gyermekes családok, valamint a városban élő idősebb személyek, nyugdíjasok.

A projektben másodlagos célcsoportként jelennek meg a dunaújvárosi intézményi együttműködők, a városban működő civil szervezetek.

A projekt az alábbi célokat tűzi ki a megvalósítás során:

 1. Közösségfejlesztő szakemberek képzése a projekt hosszútávú fenntarthatóságának biztosítása érdekében
 2. Helyi identitást erősítő marketing tevékenységek megvalósítása – helytörténeti kutatások és azok eredményeinek ismertetése; közösségi programok szervezése; identitást erődsítő közösségi rendezvények szervezése; időskorúaknak szóló történeti, kulturális programok megvalósítása; fiatalok körében tehetséggondozó programok megvalósítása, vállalkozóvá válást elősegítő programok szervezése.
 3. Bűnmegelőzést, közbiztonság javítását segítő programok megvalósítása
 4. Közlekedésbiztonság javítását ösztönző programok szervezése

A projekt a helyi közösségek fejlesztése által a településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének, közösségi szerepvállalásának erősödését szolgálja.

A fenti célok elérése érdekében Dunaújvárosban öt célterület cselekvő közösségeit jelöli ki a projekt:

 • 1.Célterület: Zöldövezet
 • 2.Célterület: Béke városrész
 • 3.Célterület: Városközpont
 • 4.Célterület: Egyetemi városrész
 • 5.Célterület: Paneles lakóterület

A megvalósítás során az öt célterület Helyi Cselekvési Tervet alkot és valósít meg szakmai együttműködő partnerek, célterületi szakmai vezetők és önkéntes vezetők valamint önkéntesek bevonásával, segítségével. A projekt megvalósítása során prioritást élveznek az ún. alulról induló helyi kezdeményezések is. A lakosok bevonásával érhető el, hogy a programok/események valóban a lakossági igényekkel legyen összhangban.

A konzorciális együttműködésben megvalósításra kerülő projekt vonatkozásában intézményi szinten kiemelt együttműködő partnereink: Dunaújvárosi Egyetem, Munkás Művelődési Központ Nonprofit Kft., Kortárs Művészeti Intézet, Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár.

„Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254

Projekt bemutatása

Kohéziós AlapALAPADATOK

 • Konzorciumvezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 16 495 495 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2020.08.16. - 2022.12. 22.
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 5 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat fenntartani. (2023.09.01.-2028.08.31.)

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, a gazdaságot, a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események, az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés - a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága miatt - minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése. A lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű. Ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.

Célok:

 • Dunaújváros helyi klímastratégiájának megalkotása, ismertetése, elfogadtatása lakossági bevonással.
 • A stratégiában megfogalmazott feladatok sikeres végrehajtása.
 • Környezetvédelmi szemléletformálás minden korosztály számára az éghajlat védelmét érintően, kiemelten a helyi szintű sajátosságok figyelembe vételével.
 • Környezettudatos magatartásforma kialakítása, klímaváltozás elleni védelem megvalósítása helyi szinten, az éghajlatváltozás már bekövetkezett káros hatásai elleni védelem és alkalmazkodás tanítása az adott eszközökkel, minden korcsoport számára.

A projekt célcsoportjai

 • Dunaújváros és térségének lakossága
 • Dunaújvárosi járás Polgármesteri hivatalainak, környező és helyi iskolák oktatói és dolgozói
 • Önkormányzati intézmények
 • Óvodák, Általános Iskolák, Középiskolák és felnőtt korosztályú lakosság

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • I. körben a pályázatot elutasították
 • II. körben benyújtva
  Klímastratégia készítés benyújtás időpontja: 2019.08.01.
  Hiánypótlás 2019. augusztus
  Jogosultsági feltételek teljesítése: 2019.09.05.
 • A pályázat végleges elbírálása, a nyerésről értesítés: 2020.03.24.
 • Támogatási szerződés megkötése hiánypótlásokat, átdolgozásokat követően: 2020.03.24.
 • A támogatás megérkezett 2020.06.30.
 • A koronavírus miatt átütemezés, átdolgozás folyamatban.
 • A tervezett átütemezés megtörtént, jóváhagyásra került az új projekt időszak.
 • A rendezvények folyamatosak bővebb információ Dunaújváros honlapján követhetőek. (Környezetvédelem, Klímastratégia vagy a megvalósult és megvalósuló projektek megfelelő rovatában.
 • A rendezvényekkel párhuzamosan elkészül Dunaújváros Klímastratégiájának egyeztetési változata, melyet a lakosság is megismerhet, a folyamataiban részt vehet.
 • A széles társadalmi egyeztetést követően véglegesedik a stratégiai dokumentum.
 • A projekt és a megrendezésre kerülő rendezvények 2022.12.22-én véget érnek.

Elkészült Dunaújváros klímastratégiája, melyet az érintett Bizottságok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15-én megtartott rendes ülésén a 416/2022 (IX.15) határozatával elfogadta.

Az elkészült stratégiát az alábbi linkre kattintva megtekintheti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány

Csatolmány
Dunaújváros Megyei Jogú Város klímastratégiája
Klímavédelmi konferencia - meghívó - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - programok - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - sajtóközlemény - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - jelentkezési lap - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - poszter - 2022.10.26.
Klímavédelmi konferencia - szórólap - 2022.10.26.
Klímavédelmi pályázat eredményhirdetése
Zöld nap klímavédelmi szekció - Meghívó - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Programok - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Sajtóközlemény - 2022.05.17.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Szóróanyag - 2022.05.17.
Klímavédelmi előadás - Meghívó - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - Programok - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - Sajtóközlemény - 2022.05.16.
Klímavédelmi előadás - szóróanyag - 2022.05.16.
Klímakonferencia - meghívó - 2022.04.26.
Klímakonferencia - programok - 2022.04.26.
Klímakonferencia - kiadvány - 2022.04.26.
Klímakonferencia - jelentkezési lap - 2022.04.26.
Klímakonferencia - kérdőív - 2022.04.26.
Klímakonferencia - sajtóközlemény - 2022.04.26.
Klímakonferencia - szóróanyag - 2022.04.26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város klímastratégiája - egyeztetési anyag
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - meghívó - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - programok - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - sajtóközlemény - 2022.02.17
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - meghívó - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - programok - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - sajtóközlemény - 2022.02.16
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - plakát
Jó gyakorlatok a klímatudatos életmód területén - tájékoztató füzet
Klímavédelmi előadás - Sajtóközlemény - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Kérdőív - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Programok - 2021.11.10.
Klímavédelmi előadás - Meghívó - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Sajtóközlemény - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Klímavédelmi kérdőív - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Tájékoztató füzet - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Programok - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - Meghívó - 2021.11.10.
Zöld nap klímavédelmi szekció - szóróanyag - 2021.11.10.
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - plakát - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - meghívó - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - programok összefoglalása - 2021.09.22
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - sajtóközlemény - 2021.09.22
klímavédelmi pályázat - lezárult
Helyi klímastratégia kidolgozása - sajtóközlemény - 2021.08.24.
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - sajtóközlemény - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - felhívás - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - meghívó - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - programok összefoglalása - 2021.07.31
Városi interaktív klímavédelmi akciónap - szóróanyag - 2021.07.31

Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 1 100 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.15.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt elsődleges célja a Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, teljes körű felújítása, valamint ezzel egyidőben az integrált Hétszínvirág Bölcsőde épületének korszerűsítése.

A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására. A projekt eredményeként a városban élő, családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődéink férőhely bővítése valósul meg, ezzel biztosítva, annak lehetőségét, hogy a bölcsődei alapszolgáltatás a szülő/szülők kérésére azonnal elérhető legyen az adott nevelési-gondozási év minden napján

Másodlagos cél a kisgyermeket nevelő munkavállalók támogatása, a családok segítése, a gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése, fejlesztése, korai habilitációja, rehabilitációja. A fejlesztéssel lehetőség nyílik egy modernebb alapokon nyugvó, mai kornak megfelelő magasabb színvonalú, bölcsődei alapellátás biztosítására.

A projektben érintett intézmények:

Zengő-Bongó Bölcsőde - Megvalósítás helyszíne: Dunaújváros, Bólyai János utca 2.

A Dunaújvárosban működő második legnagyobb bölcsőde, a Zengő-Bongó Bölcsőde férőhelybővítése 48 fővel, az épület teljes körű felújítása. Az új férőhelyek kialakítása érdekében 4 csoportszobával bővülő tagintézményben 8 fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka alkalmazása válik szükségessé, ezáltal a projekt munkahelyteremtő hatással bír.

Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 120 000 000 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.január.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a 62819. jelű, Nagyvenyim felé vezető külterületi út és csomópontjainak felújítására kerül sor, a 0+000 - 1+030 szelvények közötti szakaszon.

Megvalósuló tevékenységek: Külterületi út burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának korszerűsítése, csomópontok felújítása.

Továbbá az utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezésére, csapadékvíz-elvezetés kiépítésére, átépítésére, valamint forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítására kerül sor.

Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 218 784 539 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja alacsonyabb rendű belterületi út felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Dunaújváros nyugati gazdasági területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és a munkavállalók számára. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, közvetetten hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A  projekt keretében megvalósul:

 • a nyugati gazdasági terület felé vezető út felújítása a munkaerő mobilitás javítása érdekében;
 • zöldterület-építési munkák;
 • autóbusz megállók felújítása, akadálymentesítése;
 • hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása;

Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege:  974 510 019 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.15.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Jelen projekt keretében a műszakilag és forgalomtechnikailag leromlott állapotú Kandó Kálmán tér kerékpáros barát, forgalomcsillapító közlekedésbiztonsági fejlesztése valósul meg Dunaújvárosban. A Dunaújváros Vasútállomás előtti terület jelenleg rendkívül balesetveszélyes, az utazási láncok összekapcsolása a kedvező adottságok ellenére rosszul, vagy egyáltalán nincs megoldva. A csatlakozó kerékpárút kiépítése a meglévő elemeket köti majd össze és biztosítja az akadálymentes megközelítést, a csomópont átépítése jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot.

A projekt során megvalósul

 • a terület kerékpáros barát fejlesztése, a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
 • gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk kiépítése;
 • forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében:
 • a forgalmi pálya fejlesztése, felújítása, fenntartható közlekedést szolgáló cél valósulásával;
 • járda kiépítése, felújítása lakott területen belül a közlekedésbiztonság javítása, az akadálymentesítés megvalósítása érdekében;
 • csomópontok kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében;
 • az utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése;
 • csapadékvíz elvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése;
 • zöldterület-építési, átalakítási munkák az infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében.

Egyetlen Föld - az élő bolygónk

Kohéziós Alap KEHOP-5.4.1-16-2016-00467

ALAPADATOK

 • Konzorcium vezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 4 994 607 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2020.04.16 - 2022.06.15
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 3 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat, projektelemek elérhetőségét, illetve a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhelyet fenntartani. (2023.09.08.-2026.09.07.)

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

Célok:

 • az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése;
 • hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat,
 • hogy változzon az ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódás.

Célterületek:

I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság

 1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
 2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
 3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
 4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
 5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.

II. Megújulóenergia-felhasználás

 1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása
 2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
 3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

TEVÉKENYSÉGEK

I. Projekt előkészítés

 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

II. Projektmegvalósítás

 • Intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Interaktív, játékos előadássorozat
 • Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett szereplő intézmények munkavállalói számára. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” tájékoztató előadás
 • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Tanulmányi versenyek
 • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

III. Horizontális elemek

 • horizontális tevékenységek, projektmenedzsment
 • projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (honlap stb.)
 • esélyegyenlőség biztosítása

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • Közgyűlési döntés: Dunaújváros MVJ Közgyűlése 304/2016. (V.19.) határozatával döntött a pályázaton való részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal.
 • A projekt előkészítése 2016. májustól megkezdődött a konzorciumi partnerek részvételével.
 • A Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására” című megállapodást a felek 2016.06.14-én aláírták.
 • A támogatási kérelmet 2016.10.13-án határidőre benyújtottuk. Több körös hiánypótlást követően 2018.12.08-án érkezett a nyerési értesítés. A szükséges átdolgozások megtörténtek a 2019. év folyamán. A Támogatási Szerződés kötése folyamatban van.
 • 2019.05.06-án aláírásra került a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatott projekt megvalósítására dokumentum.

Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft,
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célkitűzése, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város déli ipari területén a vállalkozói környezet fejlesztésével a város gazdasági vonzerejét, új munkahelyek teremtését, és ezáltal a város lakóinak jólétét növelje.

A projektben fejlesztéssel érintett déli iparterületi ingatlanok Dunaújváros MJV településrendezési tervében „ipari gazdasági terület” minősítést nyertek, így ezeket a területeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is ipari felhasználás céljára jelöli ki.

A fejlesztés által érintett - zöldmezősnek tekinthető, művelésből kivont - ingatlanok belterületen, ipari területek által körül zártan helyezkednek el.  

A projekt helyszínének kiválasztásakor figyelembevételre került, hogy a város tulajdonában nincs több olyan egybefüggő terület, mely alkalmas lenne a beruházás céljára, így a területek igénybevétele nélkül a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem valósulhatna meg.

A projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú céljainak megvalósítását szolgálja azzal, hogy:

 • erősíti a városi gazdaságot és a helyi foglalkoztatási környezet stabilizálását a meglévő ipari termelési kultúrára, és az újonnan betelepült vállalkozások által teremtett kedvező üzleti-gazdasági klímára építve,
 • növeli a város népességvonzó erejét a települési és természeti környezet fenntartható fejlesztésével, egyes városi területek revitalizálásával
 • javítja a lakosság életminőségét és előmozdítja a társadalmi befogadást a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

A tervezett iparterület fejlesztési beruházás keretében:

 • elvégzésre kerülnek az ingatlanok kármentesítésére irányuló feladatok azon iparterület-fejlesztésbe bevont ingatlanok esetében, amelyek a korábbi ipari tevékenységgel összefüggésben tartós környezetkárosodást szenvedtek,
 • az iparterület hasznosítása, a vállalkozások számára vonzó gazdasági környezet megteremtése érdekében a projekt része az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése is.

A projekt megvalósítása során Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten ügyel arra, hogy:

 • a környezetvédelmi szempontokat a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizze
 • a fennálló környezeti károk a projekt során enyhítésre kerüljenek
 • az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vegye, és a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációjában és viselkedésében is esélytudatosságot fejezzen ki
 • a projekt során megvalósuló beruházás ellenálló legyen az éghajlat-változással és a természeti katasztrófákkal szemben

Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 644 217 627 Ft.
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.15.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros fenntartható közlekedésfejlesztésének keretében a kerékpáros úthálózat fejlesztése oly módon, hogy a város területén már meglévő kerékpáros útszakaszok összekapcsolásával és környezetük kialakításával és biztonságossá tételével, egy komplex, fenntartható közlekedést szolgáló kerékpárút hálózat jöjjön létre. Ezáltal ösztönözve a város lakosságát a kerékpáros közlekedésre és így a fő közlekedési eszközként kerékpárt használók száma is növekszik.

A projekt műszaki tartalmának kialakításakor figyelembe vételre került, hogy a biztonságos közlekedés valamennyi közlekedésben résztvevő számára biztosított legyen és a fejlesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. A beruházás szemléletformálás elemet is tartalmaz és hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. A beruházás eredményeként javul a fenntartható közlekedési módok helyzete a környezet indokolatlan károsítása nélkül, illeszkedve az ITS-hez. A projekt elősegíti a napi utazás esetén fő közlekedési eszközként kerékpárt választók részarányának növekedését.

Oldalak