EU projekt

Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft,
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célkitűzése, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város déli ipari területén a vállalkozói környezet fejlesztésével a város gazdasági vonzerejét, új munkahelyek teremtését, és ezáltal a város lakóinak jólétét növelje.

A projektben fejlesztéssel érintett déli iparterületi ingatlanok Dunaújváros MJV településrendezési tervében „ipari gazdasági terület” minősítést nyertek, így ezeket a területeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is ipari felhasználás céljára jelöli ki.

A fejlesztés által érintett - zöldmezősnek tekinthető, művelésből kivont - ingatlanok belterületen, ipari területek által körül zártan helyezkednek el.  

A projekt helyszínének kiválasztásakor figyelembevételre került, hogy a város tulajdonában nincs több olyan egybefüggő terület, mely alkalmas lenne a beruházás céljára, így a területek igénybevétele nélkül a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem valósulhatna meg.

A projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú céljainak megvalósítását szolgálja azzal, hogy:

 • erősíti a városi gazdaságot és a helyi foglalkoztatási környezet stabilizálását a meglévő ipari termelési kultúrára, és az újonnan betelepült vállalkozások által teremtett kedvező üzleti-gazdasági klímára építve,
 • növeli a város népességvonzó erejét a települési és természeti környezet fenntartható fejlesztésével, egyes városi területek revitalizálásával
 • javítja a lakosság életminőségét és előmozdítja a társadalmi befogadást a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

A tervezett iparterület fejlesztési beruházás keretében:

 • elvégzésre kerülnek az ingatlanok kármentesítésére irányuló feladatok azon iparterület-fejlesztésbe bevont ingatlanok esetében, amelyek a korábbi ipari tevékenységgel összefüggésben tartós környezetkárosodást szenvedtek,
 • az iparterület hasznosítása, a vállalkozások számára vonzó gazdasági környezet megteremtése érdekében a projekt része az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése is.

A projekt megvalósítása során Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten ügyel arra, hogy:

 • a környezetvédelmi szempontokat a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizze
 • a fennálló környezeti károk a projekt során enyhítésre kerüljenek
 • az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vegye, és a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációjában és viselkedésében is esélytudatosságot fejezzen ki
 • a projekt során megvalósuló beruházás ellenálló legyen az éghajlat-változással és a természeti katasztrófákkal szemben

Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 619 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros fenntartható közlekedésfejlesztésének keretében a kerékpáros úthálózat fejlesztése oly módon, hogy a város területén már meglévő kerékpáros útszakaszok összekapcsolásával és környezetük kialakításával és biztonságossá tételével, egy komplex, fenntartható közlekedést szolgáló kerékpárút hálózat jöjjön létre. Ezáltal ösztönözve a város lakosságát a kerékpáros közlekedésre és így a fő közlekedési eszközként kerékpárt használók száma is növekszik.

A projekt műszaki tartalmának kialakításakor figyelembe vételre került, hogy a biztonságos közlekedés valamennyi közlekedésben résztvevő számára biztosított legyen és a fejlesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. A beruházás szemléletformálás elemet is tartalmaz és hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. A beruházás eredményeként javul a fenntartható közlekedési módok helyzete a környezet indokolatlan károsítása nélkül, illeszkedve az ITS-hez. A projekt elősegíti a napi utazás esetén fő közlekedési eszközként kerékpárt választók részarányának növekedését.

Táborállás csapadékvíz elvezetése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Táborállás csapadékvíz elvezetése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partner: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 482 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Dunaújváros jelentős része a talaj geotechnikai tulajdonságainak köszönhetően (lösz és lösz eredetű talajok) kedvezőtlen tulajdonságú területen helyezkedik el. Az összefoglalt problémák miatt Dunaújvárosban a felszíni vizek összegyűjtése és megfelelő elvezetése a befogadóig különleges jelentőséggel bír. A magaspartoknál a romlás csúszások, rogyások, a város egyéb területein beszakadások, süllyedések formájában jelentkezik. A Táborállás partszakasz jelentős részén nincs megoldva a felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése. A helyzet rendezésének érdekében jelen projekt keretében kívánjuk megoldani a csapadékvíz rendszer kiépítését a partszakasz egy részén.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése.

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

A tervezett beruházás összhangban van az 5. számú EU Tematikus Céllal, amelynek célja többek között a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetés gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A fenti Céllal összhangban a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

Aquantis Látogatóközpont kialakítása

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Aquantis Látogatóközpont kialakítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 900 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Aquantis Látogatóközpont fejlesztése a Modern Városok Program keretében megvalósuló fürdőhotel fejlesztésével párhuzamosan futó, részben azt megelőző projekt. A két projekt ugyanabban az épületblokkban kap helyet, Dunaújváros turizmusának stratégiai helyszínén, a város legnagyobb vonzerővel bíró attrakciója (élményfürdő) közvetlen szomszédságában. A projektfejlesztés, megvalósítás és üzemelés során a látogatóközpont és a szálloda projekt összes folyamata (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, stb.) szakaszolással különül el.

Az új építéssel megvalósuló Aquantis Látogatóközpont funkciói: interaktív bemutatótér, ahol a látogatók élményszerűen kapcsolódhatnak egy római kori fürdő életéhez és Dunaújváros történelmi múltjához; többfunkciós helyiségek (rendezvény-; kiállítótér) kapcsolódó háttérterületekkel (mosdók, irodák); kávézó és melegítőkonyha – mely szűk kínálattal akár nagyobb létszámot is ki tud szolgálni a fürdő és a hotel metszetében.

A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Magyar Közút Nonprofit Kft., Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 306 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt Dunaújváros Megyei Jogú Város belterületén található 2x1 forgalmi sáv kialakítású Rév út, valamint Ruhagyári út fejlesztését és megújítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A projekt a Dunaújvárosi utak felújítását célzó integrált területi program részeként valósul meg, és közvetlenül kapcsolódik a Magyar út, Szigony út felújítását biztosító TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosítószámú projekthez. A fejlesztés a térségi adottságokra és speciális igényekre épül, és hozzájárul a helyi vállalkozások működéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A felújítással, korszerűsítéssel érintett alacsonyabb rendű állami és önkormányzati útszakaszok Dunaújváros belterületén találhatók. Felújításra kerül:

 • 51316. j. Dunaújváros komphoz vezető út (Rév út) 0+000-0+164,42 km szakasza, teljes hosszban.
 • Ruhagyári út 0+000-0+585,41 km szakasza, a közforgalmú kikötő kapujáig vezető szakasz teljes hosszban. Az útfelújítás e projekt keretében mindösszesen 750 méter útszakaszt érint.

A projekt várható eredményei:

 • Megvalósul az érintett belterületi utak, csomópontok fejlesztése, felújítása: belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, korszerűsítése
 • Javul a gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető utak, közúti csomópontok minősége, ami segíti a helyi gazdaság fejlődését, és javítja a munkaerő mobilitását
 • A projekt során elkészülnek az útfelújításhoz kapcsolódóan szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek - pl.: közművek - korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése
 • Megvalósulnak a szükséges forgalomtechnikai fejlesztések (műtárgyépítés és felújítás)
 • Elvégzésre kerülnek a zöldterület-építési, átalakítási munkák a fejlesztéssel érintett útszakaszok helyrajzi számai szerinti ingatlanokon
 • Megtörténik az autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése
 • Elkészülnek a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: biztonsági elemek felújítása, csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése; lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás felújítása, kiépítése, közlekedésbiztonság korszerűsítése az utak nyomvonala mentén
 • Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése, közlekedésbiztonsági célú felújítása. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.

A fejlesztés az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével teljesíti. A projekt klímakockázatokat nem hordoz.

Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Szerződött támogatás összege: 196 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja a dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai korszerűsítésével az Önkormányzat kiadásainak csökkentése, továbbá az önkormányzati intézményrendszer környezeti károsító hatásának redukálása.

A Dózsa Mozi Centrumot 1951-52-ben építették Szrogh György tervei alapján, az önkormányzati tulajdonban álló épület a 9/2004 NKÖM rendelet alapján műemléki védettséget élvez. A Dózsa Mozi napjainkban is fontos kulturális központként üzemel – kiállításoknak, koncerteknek és rendezvényeknek ad helyet, az épület előtti tér pedig központi találkozó és pihenőhely a városban. Az épület belső felújítása és akadálymentesítése a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 projekt keretében történik.

Jelen projektben a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően az Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése valósul meg, a külső hőszigetelés, lapos tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréjével.

Az épület műemléki jellege miatt a kivitelezés során nem tud teljesülni minden jelenleg érvényben lévő épületenergetikai előírás, azonban a projekt megvalósításával hosszú időre megoldódik a Dózsa Mozi Centrum épületének külső szerkezeti állagmegóvása, továbbá nagyságrendekkel csökkenthetők az energiafelhasználás költségei.

Intercisa Múzeum fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Intercisa Múzeum fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partner: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 485 000 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja az Intercisa Múzeum szükségszerűvé vált korszerűsítése és turisztikai célú hasznosítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően. A fejlesztés hozzájárul a térség gazdaságának diverzifikációjához a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az Intercisa Múzeum 1970 óta a Dunaújváros, Városháza tér 4. szám alatt működik, Magyarország legnagyobb római-kori gyűjteményét őrzi. Az épület a Városháza tér meghatározó eleme, helyi védettséget élvez. Az ingatlan állapota szerkezeti szempontból jónak, burkolatait és nyílászáróit tekintve elhasználtnak mondható, a belső terek kialakítása egyre kevésbé felel meg a korszerű múzeumi bemutatás követelményeinek, mindenképp fejlesztést igényel. Az épület fenntarthatóságát, és energetikai szempontból hatékonyabb üzemeltetését korszerűsítéssel szükséges javítani.

A fejlesztés keretében a nyílászárók cseréje, elektromos/villamossági felújítás, részleges épületgépészeti felújítás és a felújításokhoz kapcsolódó javítások elvégzése történik meg. Az épület akadálymentességét a központi térben elhelyezett, minden szintet érintő hidraulikus vezérlésű lift és egy rámpa-lépcső önjáró berendezés biztosítja. Az épület felújításán és akadálymentesítésén túl a projekt keretében a múzeum állandó kiállítása élményelemekkel, interaktív bemutatási formákkal gazdagodik.

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 1 130 700 000
 • A támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja Dunaújváros táji és épített környezeti értékeinek turisztikai célú hasznosítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően. A két projektelemet tartalmazó fejlesztés hozzájárul a térség gazdaságának diverzifikációjához a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. A jelenleg kihasználatlan, műemléki védelem alatt álló Mondbach kúria és környezetének fejlesztése egy olyan kiemelt projekt Dunaújváros óvárosának, Pentelének az életében, mely egyszerre teremt kiemelkedő lehetőséget egy kulturális, civil társadalmi és turisztikai központ kialakításához, Dunaújváros történelmi identitásának megerősödéséhez, valamint további turisztikai, kereskedelmi és munkahely teremtési fejlesztések megalapozásához. A műemléki védettségnek megfelelően helyreállított és felújított épületegyüttesben a rendezvénytermek, kiállítótermek, műtermek mellett egy kávézó is helyet kap. A fejlesztés keretében megtörténik a belső udvar parkosítása és létesítmény akadálymentesítése is.

A Baracsi úti Arborétum és Tanösvény egyedi növénygyűjteményével Dunaújváros természeti örökségének különleges értéket képviselő színfoltja, helyi jelentőségű természeti védelem alatt álló terület. A projekt célja az arborétum teljes területének turisztikai attrakcióvá fejlesztése a tanösvény mentén található két leromlott állapotú ingatlan hasznosításával. A fejlesztés keretében egy aktív kikapcsolódást és rekreációt szolgáló közösségi tér, látogatóközpont és kisebb többfunkciós helyiségek kialakítása tervezett.

Gyógyuljon új környezetben! - A dunaújvárosi Alkotás u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci M. 9-10. szám alatt található orvosi rendelő blokkok infrastrukturális fejlesztése

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Gyógyuljon új környezetben! - A dunaújvárosi Alkotás u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci M. 9-10. szám alatt található orvosi rendelő blokkok infrastrukturális fejlesztése
 • Szerződés száma: TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Támogatás összege: 196 736 155 forint
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Önkormányzat jelen projekt keretében a város 3 különböző városrészében (Alkotás u. 7., Derkovits Gy. u. 2-4., illetve Váci M. 9-10.) összesen 15 orvosi rendelő helység és azokhoz tartozó különböző funkciójú terek felújítását tervezi. Eleget téve a város egészségügyi koncepciójában foglaltaknak, mely szerint az egészségügyi intézményeket alkalmassá kell tenni arra, hogy azok hatékonyan szolgálják a lakosság egészségi állapotának javítását és megőrzését, az Önkormányzat az infrastrukturális háttér fejlesztését célozza meg, beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket.

A fejlesztésre kerülő orvosi rendelő blokkok állapota mára leromlott, illetve azok számos szempontból nem felelnek meg a 21. századi, új funkciós igényeknek. Mind az idejáró betegek, mind az itt dolgozó egészségügyi munkatársak életminőségét/munkakörülményeit pozitívan befolyásolja a tervezett felújítás.

Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Projekt adatok:

Projekt címe: Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1.-15-DU1-2016-00003
Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
Az épület a dunaújvárosi belváros első általános iskolája. Az épület helyi védelem alatt áll. Az épület szerkezetei a folyamatos karbantartáshatására átlagosnak mondható. Az iskola épületének magas energiaköltségei, rendkívül rossz energiahatékonysága hosszú évek óta jelentős üzemeltetési és fenntartási nehézségek elé állítja a fenntartót. Elsősorban a fűtési költségek csökkentése az elsődleges feladat a projekt megvalósítása során. Az épületek energetikai felújítása épületbiztonsági, egészségügyi, higiéniai, ergonómiai szempontból is nagyon fontos. A projekt megvalósításával hosszú időre megoldódik az iskola épületének homlokzati állagmegóvása, másrészt a korszerű épületszerkezeti követelmények kielégítése révén nagyságrendekkel csökkenthetők az energiafelhasználás költségei.

A beruházás során a homlokzatot 12 cm polisztirolhab hőszigeteléssel látjuk el. A lapostető meglévő vízszigetelésének elbontása után átlagosan 15 cm, lejtéssel kiképzett, járható polisztirolhab szigetelést készítünk, majd kialakítjuk a tető új vízszigetelését. A külső fali nyílászárók cseréje modern, műanyag tokba illesztett, fokozott hőszigetelésű üvegezéssel.

Szerződött támogatás összege: 301 685 558 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Oldalak