Átadták a Pedagógus Díjakat

Hírkép: Átadták a Pedagógus Díjakat

Ünnepélyes keretek között adta át Cserna Gábor polgármester úr a Dunaújváros Közgyűlése által alapított pedagógus díjakat. Az önkormányzat által szervezett ünnepség elején a Széchenyi István Gimnázium kórusának előadását, Radnóti Miklós, Szabó Balázs: Bájoló valamint Bereményi Géza és Cseh Tamás: Csönded vagyok című dalait hallhatta a közönség. Felkészítő tanáruk: Pocsai Mária. A díjazottak tiszteletére Sztankovics László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke mondott pohárköszöntőt.

Dunaújváros MJV Közgyűlése önkormányzati rendeletével a nyugállományba vonuló pedagógusok részére "Pedagógus Életpályáért Emlékérem" díjat, a kiváló oktató - nevelőmunkát végző pedagógusok elismerésére "Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" díjat, a kiemelkedő oktató - nevelő tevékenységet végző, illetve elősegítő pedagógusok és az oktatási intézmények nem pedagógus dolgozói elismerésére "Dunaújváros Oktatásügyéért" díjat alapított. A Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" díj minden olyan pedagógusnak adományozható, aki Dunaújvárosban legalább 20 év kiemelkedő oktató-nevelő munkát végzett. A "Dunaújváros Oktatásügyéért" díj minden olyan pedagógusnak és oktatási intézmény nem pedagógus dolgozójának adományozható, aki Dunaújvárosban legalább 20 év kiemelkedő oktató-nevelő, vagy azt segítő munkát végzett. A "Pedagógus Életpályáért Emlékérem" díj pedig minden olyan nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató – nevelő munkában legalább 30 évet kiemelkedően tevékenykedett.            

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az idei évben

a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat:

-Hubacsekné Nagy Emília óvodavezető asszony,

-valamint Szuprics Tamás pedagógus részére adományozta.

A Dunaújváros Oktatásügyéért díjat:

-Éliás Miklós Tiborné pedagógus,

-Szilárdi Sándorné gazdasági ügyintéző,

-László Gyuláné pedagógus,

-Dominek Zoltánné pedagógus,

-Oroszi Miklósné óvónő részére adományozta.

A Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat:

-Mericz Krisztina Zsuzsanna pedagógus,

-Szalai Istvánné óvónő,

-Vinczepálné Török Katalin óvodapedagógus,

-Lőwy Vera pedagógus,

-Hartungné Hajnal Klára tanítónő,

-Dömötörné Gráczer Erika tanárnő,

-Nagy Lajosné pedagógus,

- Ritterné Marth Edit pedagógus,

-Oláh Csaba pedagógus részére adományozta.

MÉLTATÁSOK

A Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjak

 

Hubacsekné Nagy Emília

A Dunaújvárosi 17. sz. Napköziotthonos Óvoda óvónőjeként kezdte szakmai tevékenyégét. Az elmúlt 40 év alatt óvónői munkájában mindig hangsúlyt kapott a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, az óvodapedagógusok módszertani ismereteinek fejlesztése, megújítása. Pedagógiai és vezetői munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel differenciáltan szolgálja mind a gyermekek fejlődését, mind a kollégák szakmai személyiségének kiteljesedését.

Óvodájában vezetője munkáját vezető-helyettesként lelkiismeretesen segítette.

1992-től óvodavezetőként folytatta szakmai életútját. Az új kihívások hatására is minden helyzetben megállja a helyét és a változások friss lendületet adnak munkájának.

Óvodavezetők munkaközösség vezetőjeként városi munkaközösséget vezetett. Feladata volt kapcsolatot kiépíteni a város valamennyi intézménye között és az óvodavezetők munkáját tudásával, tapasztalataival is rendszeresen segítette.

Dunaújváros MJV Közgyűlése 2004-ben a város 16 részben önálló gazdálkodású óvodáját egy önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménnyé vonta össze, melynek vezetésével őt bízta meg. Az átszervezés olyan mértékű változást hozott az ágazatban, ami más stratégiát, más stílust követelt a vezetői munkájában éppúgy, mint a szakmai feladatokban. Az új helyzetet kihívásként élte meg, izgalmat, új utakat, lehetőségeket nyitott meg számára. Munkáját pozitív vezetői attitűd és innovatív beállítottság jellemzi.

Új szemlélettel közelítette meg a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. A személyi feltételek megteremtésével, úgynevezett „belső szakszolgálat” létrehozásával biztosította a gyermekek speciális igényének megfelelő ellátását. Kezdeményezésére és vezetésével a Dunaújvárosi Óvoda referencia-intézményi előminősítést kapott.

Megalapítása óta tagja az Országos Óvodapedagógusok Egyesületének. Az Egyesület Dunaújvárosban működő Területi Körének elnökeként is tevékenykedett ’91-’92-es években. A Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány Kuratóriumának tagja, ahol a rászorulók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében aktív szerepet vállal. Szükségesnek érezte óvodai alapítvány létrehozását – KŐRIS-OVI Alapítvány néven – többek között azzal a céllal, hogy a szociális helyzetükből adódóan hátrányos helyzetű gyermekeket fokozottan figyelemmel kísérje, illetve körülményeik javítását elősegítse. A korai prevenciót felismerve a régióban elsők között vezetett be óvodájában drog-prevenciós személyiségfejlesztő programot. Országos drogmegelőzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek dunaújvárosi tanácsadója.

Dunaújváros Közgyűlése a kimagasló óvodapedagógusi és vezetői tevékenysége, valamint a példaértékű hivatástudata elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Hubacsekné Nagy Emília óvodavezető asszony részére adományozta.

 

Szuprics Tamás

1984-től a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium magyar-történelem szakos tanára. Felsőfokú végzettségeit a Pécsi Tanárképző Főiskolán, Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen szerezte.

Kedves, harmonikus egyéniség, a diákok és a kollégák is nagyon kedvelik. A nevelőtestület azon tagja, aki a tehetséggondozás területén az esélyegyenlőség megteremtésének elkötelezett híve, aki minden igyekezetével azon van, hogy ne csak a legjobbakkal foglalkozzon, ne csak a tehetséges diákokat ösztökélje versenyeken, pályázatokon való részvételre, hanem a kevésbé szerencsés körülmények között nevelkedő, esetleg a tanulásban lemaradókat is a gimnáziumi elvárásoknak megfeleltesse. Célja a tehetség felismerése, kibontakoztatása.

Saját maga is egy pedagógus legfontosabb megnyilatkozási területének a tanórai oktató-nevelő munka elvégzését tartja. Ennek elsődlegesen adekvát világa az osztályfőnökség. Gimnáziumi tanári évei alatt szinte végig osztályfőnökként tevékenykedett, jelenleg már nem osztályfőnök, de aktívan segíti kollégái munkáját. Kiemelkedő a közösségteremtő munkája. Az iskolai diákélet fontos segítője, szervezője. Ünnepségek, rendezvények szervezésekor is számíthatunk szaktudására.

Szaktanári munkájában az ismeretek órai átadásakor elsődlegesnek tartja, hogy ne csak versenyzőket neveljen, hanem anyanyelvét igényesen használó, a művészetek és a napi társadalmi kérdések iránt értően fogékony diákok sokaságát, akik felnőtt korukban is megőrzik ezt az attitűdöt. Erre épülhetnek a versenyek. Sok kiváló eredményt elérő gyermeket nevelt. A történelmi tárgyú versenyek általában csapat jellegűek, így lehetőség adódik, hogy sok tanulót megmozgasson, még a kevésbé kiválókat is versenyzésre inspirálja.

Publikációi – néhány novella és vers mellett – többségükben értekezések, esszék voltak, s a következő lapokban váltak olvashatóvá: Élet és Irodalom, Magyartanítás, Kritika, Dunaújvárosi Hírlap; valamint értekezései közül hármat egy antológiába is beválogattak.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, az elhivatott és példaértékű több évtizedes pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Szuprics Tamás pedagógus részére adományozta.

A Dunaújváros Oktatásügyéért díjak

Éliás Miklós Tiborné, a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola tanítója, 1974. március elsején kezdett dolgozni képesítés nélküli óvónőként. Ezzel párhuzamosan kezdte meg tanulmányait. Először óvónői képesítést szerzett, majd általános iskola tanítói oklevelet kapott az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán.  32 éve stabil tagja a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolának. Szakmailag nagyon jól felkészült, mindig az új módszereket keresi. Tanítványai magas szintű tudást szereztek.

Sikeres pedagógiai tevékenységét jellemzi, hogy tanított gyermekei közül sokan szereztek dobogós helyezéseket a városi, tankerületi, régiós versenyeken. Szorgalmas, lelkiismeretes pedagógus, aki folyamatosan törekszik arra, hogy kivétel nélkül minden tanulója a képességeinek megfelelő eredményeket érje el. Folyamatosan fejleszti a gyengébbeket, segíti a rászorultakat. Osztályfőnöki munkáját dicséri, hogy kitűnő közösséget formál. Tanulói jól neveltek, magatartásukon látható a következetes nevelői hatás. Szabadidejének nagy részét osztályának tanítás utáni programjaira áldozza. Energiája kifogyhatatlan. A pedagógus közösség fontos tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel útmutatást ad a fiatalabb generáció számára.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, az elhivatott több évtizedes pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Éliás Miklós Tiborné pedagógus részére adományozta.

 

Szilárdi Sándorné munkaviszonyát a Dunavidéki Vendéglátó Vállalatnál kezdte 1973-ban. Közalkalmazotti pályáját 1984. augusztus 1-jén kezdte meg a Mező Imre Általános Iskolánál, mint iskolatitkár, majd gazdasági igazgatóhelyettes. Ezt a tisztségét 1996. június 30-ig töltötte be.

Ezt követően 1996. július elsejétől a Gárdonyi Géza Általános Iskolába ment dolgozni, ahol egészen 2007. júliusig dolgozott, mint gazdasági vezető. Ez időszak alatt végezte az iskola gazdasági ügyeit, becsülettel és tisztességesen. Kapcsolatot tartott az iskolai tantestülettel, a diákokkal, felügyelte, koordinálta és szervezte a gazdasági szervezet dolgozóinak tevékenységét, valamint az iskola igazgatójának gazdasági igazgatóhelyettese is ellátta feladatait.

Gazdaságvezetői pályafutásának egy betegség vetett véget, majd 2008 szeptemberében a Móricz Zsigmond Általános Iskolánál helyezkedett el 4 órás gazdasági ügyintéző, élelmezésvezető munkakörben, ahol rendszeres kapcsolatot tartott az étkezési díj befizetésekkel kapcsolatban az iskolába járó gyerekekkel és szülőkkel, valamint a pedagógusokkal. 2013 óta gazdasági összekötői feladatokat lát el 4, majd 6 órában a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, a példaértékű több évtizedes tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Szilárdi Sándorné részére adományozta.

 

László Gyuláné pedagógus pályafutása 1975-ben indult, amikor az Apátszállási Általános Iskola kapuján nem mint diák, hanem mint lelkes fiatal, tanítási és nevelési szándékkal belépett. A kezdeti kihívások és a sokoldalú tapasztalatszerzés jó alapokat jelentettek későbbi munkája során. 1977-ben a Munkásművelődési Központ Gyermekkönyvtárában helyezkedett el, és sok kis- és nagy gyermeket segített eljutni a rendszeres olvasás szépségéhez. Könyvtárosi munkájáról elismeréssel beszéltek kollégái, és elmondták, hogy önzetlensége, emberszeretete mindig példamutató volt.

Magyar-ének szakos tanári végzettségével mindig is tanítani szeretett volna, így nem volt számára nehéz döntés, hogy az Arany János Általános Iskolát válassza, ahol 25 éve dolgozik. Jó közösségre talált itt a nem éppen könnyű helyzetben lévő intézményben, amelyben oktató-nevelő munkáját a kezdetek óta mindig is az igényesség jellemezte. A magyar nyelv tanításában a szép magyar beszéd, az érthető szövegmondás, nyelvünk szépségének szeretete került előtérbe. Türelmességét, személyes példamutatását osztályfőnöki munkája során is megismerhetik, hiszen a nevelés, a mindennapi tanári munkájában nagy hangsúlyt kapott. Az eltelt időszakban törekedett tudásának gyarapítására. Mentortanárként hátrányos helyzetű diákokat készített fel a középiskolára, magyar munkaközösség-vezetőként szakmai módszertani segítséget is nyújtott napi szinten kollégáinak, és nem utolsó sorban szíve és lelke jelenleg is az iskolában működő pedagógus kórusnak. Tanítványai szép sikereket értek el megyei népdaléneklési versenyeken, városi mesemondó versenyen, és a Simonyi megyei helyesírási versenyen. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét az iskola iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi és volt tanuló, szülő és kolléga tapasztalatból nagyon jól ismeri. Követendő példát adott és a mai napig ad is önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő hivatástudatának, nevelői tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat László Gyuláné pedagógus részére adományozta.

 

Dominek Zoltánné a Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményének földrajz-testnevelés szakos tanára, 1974-ben érettségizett a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium orosz nyelvi tagozatán. Ezután egy évig óvodában dolgozott. 1980-ban elvégezte a Testnevelési Főiskolát, ahol Középfokú Sportszervező és Vezetői oklevelet szerzett.

 

1985-ben végzett az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán. 1994-ben a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán újabb diplomát szerzett, gyógytestnevelő szakon. 2004-től 2008-ig a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karára járt, ahol egyetemi végzettséget szerzett romológus szakon. Bölcsész romológus lett és azzal párhuzamosan a tanár szakból is oklevelet szerzett. 1985. óta minden évben részt vett a Testnevelési Egyetem Nemzetközi Testnevelő Tanárok nyári továbbképzésén.

Tehetséges diákjait rendszeresen készítette fel városi és megyei versenyekre, ahol sikeresen szerepeltek. Több mint 10 éve szervezi a városi illetve a tankerületi földrajz versenyt a Föld napján. Bekapcsolódott és több évig aktív tagja volt a NAP, azaz a Nemzetközi Atlétika Programnak. Ebben a tanévben két tanítványa is bejutott egy természettudományi vetélkedő megyei döntőjébe. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően a gyerekek szeretik a mozgást, a sportot, s ez az életformájukká is vált. A pályafutása során több fiatal kollégát is mentorált.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kimagasló színvonalon és hivatástudattal végzett tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Dominek Zoltánné pedagógus részére adományozta.

 

Oroszi Miklósné, Margit óvónéni 1980 áprilisában került a 11. számú Napköziotthonos Óvodába, a mai nevén Kincskereső Tagóvodába. Rövid ideig végezhette új csoportjában a munkát, mert az óvoda-összevonással áthelyezték a 10. számú óvoda (ma Mesevár Tagóvoda) egyik csoportjába. A gyest követően visszatért a 11-es óvodába, ahol a mai napig dolgozik.

35 év alatt sok minden történhet egy ember életében, így volt ez Margit óvónő esetében is. Lelkiismeretesen, szeretettel gondoskodott a rábízott gyerekekről. Kimagasló kézügyessége, kreativitása a csoport esztétikumán és a gyerekek rajzkészségén is meglátszott. Folyamatosan képezte magát, részt vett a pedagógusok intenzív továbbképzésén, Kecskeméten. Az ott látott-hallott-tanult új ismereteket sikeresen beépítette a mindennapi munkájába, tapasztalatait pedig átadta kollégáinak.

Mindig érzékenyen reagált a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek problémáira, minden tőle telhetőt megtett helyzetük javítása érdekében. Évekig felelősséggel végezte az intézmény gyermekvédelmi munkáját. Több tanfolyamon, továbbképzésen bővítette ismereteit e témában. Közben vezetőhelyettesi megbízást kapott. A csoportos munka mellett nem kis feladat és felelősség a naprakész dokumentáció, a precíz és áttekinthető táblázatok, tervek elkészítése. Új kihívásként közoktatási szakvizsgát tett. 

Oroszi Miklósné vezetőként is megmaradt kedves, együttérző, segítőkész kollégának. Megbízható, lelkiismeretes, a gyerekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus, akinek 40 éve töretlen szorgalom jellemzi munkáját.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kimagasló színvonalon és hivatástudattal végzett tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Oroszi Miklósné óvónő részére adományozta.

 

A Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjak

Mericz Krisztina Zsuzsanna 1975-ben szerzett tanítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Az elmúlt 40 év alatt összesen három iskolában dolgozott, 20 évet a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolában, 6 évet a Barátság Általános Iskolában és 14 éve dolgozik a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában.

Minden közösségnek, így a Móricznak is meghatározó tagja lett. Hatalmas szakmai tudással, kifogyhatatlan tudásvággyal éli a tanítók mindennapi életét.

Számtalan kisgyermeket tanított az írás és a matematika tudományára. Megszerette a természetet, megismertette velük az állatok és növények világát. Tanóráin nemcsak a kötelezően előírt feladatokat végzik el, hanem megismerkednek hazánk értékeivel, történelmi múltunkkal, kultúránkkal.

A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedő eredményei vannak. Munkáját a rendszeresség, pontosság és precizitás jellemzi. Munkabírása és temperamentuma példa az egész tantestület számára. Nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is közvetlen a kapcsolata. Osztályait minden évben elviszi erdei iskolába. Hiszi és vallja, hogy igazi közösséget, maradandó emlékeket, igazi emberi mély kapcsolatot ilyenkor lehet kialakítani. Rendkívül sikeres pedagógus, a nevelőtestület értékes tagja.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kimagasló szakmai színvonalon végzett tevékenysége, példaértékű hivatástudata elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Mericz Krisztina Zsuzsanna tanítónő részére adományozta.

 

Szalai Istvánné gyermekkora óta óvónő szeretett volna lenni. 1975-ben képesítés nélküli óvónőként kezdett el dolgozni a 16. számú Napköziotthonos Óvodában. 1979-ben a Kecskeméti Óvónő képző Intézetben szerezte meg a diplomáját. Hamarosan vezetői feladatokat is kapott, először a 16. számú Napköziotthonos Óvodában helyettesként, majd a 19. számú Napköziotthonos Óvoda vezetői feladatát látta el az óvoda megszűnéséig. Következő évtől a 17. számú Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusa lett, a napjainkig. Mindig fontosnak tartotta a folyamatos szakmai megújulást, az új módszerek elsajátítását, a tanultak gyakorlati alkalmazását.

A pozitív énkép kialakulása érdekében állította a testi nevelés valamennyi célkitűzését. Az Ayres tanfolyamon elsajátítottakat, a hiperaktív gyermekek fejlesztését szolgáló terápiás módszereket a napi munkába építve sikeresen alkalmazta. Személyiségével, határozottságoz sugárzó egyéniségével, megbízhatóságával, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését biztosította. Nevelőmunkájában mindig nagy hangsúlyt kapott az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. Hitelességét alátámasztja egészségtudatos személyisége, életvitele, a mozgáshoz, a sporthoz, a természethez való kimagaslóan pozitív hozzáállása. Aktív tagja volt az óvoda színjátszó körének és az énekkarnak. Sokat tett a gyermekek Orff- és egyéb hangszerekre alapozott hangszeres képesség fejlesztéséért, a gyermekek sokoldalú zenei neveléséért.

Rendszeres szakmai bemutatókat vállalt, a város kollégáinak körében példaértékű munkát végzett ezen a téren is. Aktív szerepe volt a nevelőtestület közösségfejlesztő programjainak szervezésében.

Dunaújváros MJV Közgyűlése az elkötelezett, 40 éves óvodapedagógusi tevékenysége, nevelői példamutatása elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Szalai Istvánné óvónő részére adományozta.

 

Vinczepálné Török Katalin 1973-ban, mint képesítés nélküli óvodapedagógus kezdte meg munkáját a dunaújvárosi 17. számú Napköziotthonos Óvodában.

1976 júliusában a kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte meg diplomáját. 1976-ban a Nyíri úti kecskeméti óvodában óvodavezető helyettesként, és gyermekvédelmi felelősként dolgozott. 1977-ben visszatért Dunaújvárosba, a 3. számú óvodába, mint óvodavezető helyettes. Már ekkor aktívan kiállításokat és városi bemutatókat szervezett.

1984. január elsejétől 2004 augusztusáig az Aranyalma Óvoda óvodavezetője volt. A város óvodapedagógiájában innovatív szerepet vállalt az óvodások vízhez szoktató programjának beindításával. Szellemi anyja volt a „Föld Napja” rendezvénysorozat városi szintű elindításának. 1990 tavaszán indította nevelőtestületével: környezetvédelmi rajzkiállítással és egy játékos uszodai sportnappal, a „Vízipók Kupával”. Dunaújváros valamennyi óvodája számára ez a kezdeményezés, hagyományteremtő volt. Elsőként hozott létre alapítványt kollégáival, melynek neve „Gyermekláncfű Alapítvány”. Célja, az óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális, oktatási, tömegsport igényeinek anyagi támogatása, valamint az óvodapedagógusok ezzel kapcsolatos képzésének támogatása. 1998-ban sikerült elsőként beindítania a városban az integrált óvodai csoportot, melyben az egészséges gyermekekkel együtt nevelik a mozgássérült gyerekeket. Kimagasló az érdeme az integrált óvodai csoport működésének előkészítésében, megvalósításában. 2004-ben visszatért abba az óvodába, ahonnan elindult óvodapedagógusi munkája. A 17. számú Napköziotthonos Óvoda (azóta Római Városrészi Tagóvoda) egységvezetője, később tagóvoda vezetője lett. Feladatai mellett az egységvezetők munkaközösségének helyettes vezetője.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű, 40 éves elkötelezett és kimagasló óvodapedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Vinczepálné Török Katalin óvónő részére adományozta.

 

Lőwy Vera tanítónő pedagógiai pályafutását 1976-ban, még képesítés nélküli nevelőként kezdte a kulcsi általános iskolában, majd Előszálláson, a nevelőotthon később az iváncsai általános iskolában dolgozott napközis nevelőként.

            Ez a pár év bizonyította számára, hogy ez az ő hivatása. Így végleg elkötelezte magát, tanító lett. A Római városrész 2. számú általános iskolájában (a Gárdonyiban) kezdett tanítani. Gyermekei születése után azonban egy hirtelen váltással 1987-től gyógypedagógusi pályára érkezett. Ez volt az a terület, ahol igazán kiteljesedett. A felsős osztályokban természettudományos tárgyakat tanított, később, mint munkaközösség vezető össze is fogta ezt a területet. Számos továbbképzésen vett részt. Az ő nevéhez fűződik a ma is működő SNI tanulók megyei levelezős matematika versenyének elindítása.

            Néhány éve visszatért az alsósokhoz. Negyedik osztály végén a gyermekek képességeihez mérten a lehető legjobb felkészültséggel, remek közösséggé alakítva adja át tanítványait a felsős kollégáknak. Minden tevékenységét áthatja a fogyatékos gyerekek iránt érzett elkötelezettség. Kollégái érdekében is szívesen járt el, mint a Közalkalmazotti Tanács elnöke. Ez a tanév az utolsó számára, hiszen eljött az aktív pihenés ideje, nyugdíjas éveinek kezdete.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és kimagasló pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Lőwy Vera tanítónő részére adományozta.

 

Hartungné Hajnal Klára pedagógusi pályáját 1975-ben Egyházkozáron egy Napköziotthonos óvodában kezdte, majd 1981-ben Dunaújvárosban folytatta, mint óvónő. Diplomáját 1984-ben a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerezte. 1987-ben fordulatot vett a pályája. A Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola napközis állása megüresedett, és az akkori igazgató örömmel fogadta jelentkezését.

            1990-ben megszerezte a tanítói diplomát a Szekszárdi Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. Szakmai tudását folyamatosan csiszolta különböző továbbképzéseken, ahol a legújabb oktatási módszereket ismerte meg.

            Osztályai között szerepelt kis létszámú, hátrányos helyzetű, emelt szintű angol, kompetencia alapú matematika, informatika. Akár hátrányos helyzetű tanulókat, akár tehetséges tanulókat oktatott, mindig lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel tette. Érdeklődése kiterjedt az alternatív iskolák tanítási módszereinek megismerésére is, ezért a Tanítók Nyári Akadémiájának rendszeres látogatója volt.

            2010 májusában az Oktatási Hivatal a közoktatási szakértői feladatok ellátása céljából több szakterületére is jelölte: minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés, alapfokú nevelés szakaszában, magyar nyelv és irodalom, környezeti nevelés. 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem okleveles nyelv és beszédfejlesztő tanáraként végzett.

            Hartungné Hajnal Klára sokoldalú tanítónő, termékeny és eredményekben gazdag 40 évet töltött el a pedagóguspályán.

            Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Hartungné Hajnal Klára tanítónő részére adományozta.

 

Dömötörné Gráczer Erika tanári pályáját 1975-ben kezdte Dániel-telepen, akkor még képesítés nélküli nevelőként. A pedagógus pálya iránt érzett elhivatottsága sarkallta a tanári végzettség megszerzésére. 1980-ban szerezte meg magyar-orosz szakos tanári diplomáját és 1982 óta dolgozik a Dózsa György Általános Iskolában.

            Tanóráit a szakmai-pedagógiai hozzáértés, következetesség és folyamatos megújulás jellemezte. Fogékony minden új iránt, kezdeményező és állandó önképzéssel igyekszik ismereteit, tudását bővíteni.

            Tanítványai évről évre eredményesen szerepeltek a városi magyar és idegen nyelvi vetélkedőkön és rendszerint dobogós helyet szereztek a megyei „Hogy is írjuk?”, a „Szép magyar beszéd” és a „Nyelvünkben élünk” versenyeken.

            Karakteres egyéniségére, munkabírására, jó szervezőkészségére már első munkahelyén is felfigyeltek: számtalan kirándulást, versenyeket, vetélkedőket szervezett. Kimagaslóan jó szervezőképességének és agilitásának köszönhetően a Dózsába érkezve hamarosan csapatvezető lett és itt is számtalan programot bonyolított le az iskola és a város tanulói részvételével.

            Tudását, tapasztalatát szívesen megosztja a főiskolai hallgatókkal és kollégákkal, bemutató órákat és előadásokat is tartott, gyakorló és leendő pedagógusokat mentorált és továbbképzéseket vállalt az iskolában és más intézményekben is.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Dömötörné Gráczer Erika tanárnő részére adományozta.

 

Nagy Lajosné 1975-ben kezdett el dolgozni az előszállási általános iskolában képesítés nélküli nevelőként. Majd 1981-ben elvégezte a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakát, s azóta tagja a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egységének.

            Kezdettől fogva osztályfőnökként fáradhatatlan munkával irányította a rábízott tanulók sorsát, akiket mindig partnerként tekintett. Szakmai munkájára jellemző a nyitottság, a tolerancia, a jó szervezőkészség és a folyamatos tenni akarás. A tanítási óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a gyerekekkel szemben támasztott igényesség jellemezte. Arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését. Színesen és élvezetesen tanított. Kapcsolata nemcsak a diákokkal, hanem szüleivel is egyaránt közvetlen és barátságos volt. A tanítás mellett tevékenyen részt vett a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. Az általa szervezett nyári tábor már télen beszédtéma volt a diákok körében.

            Céltudatos munkájával kivívta kollégái elismerését, és 1991-’96. között igazgató helyettesi feladatokat is ellátott. Lényeglátásával, szervezőkészségével mindig megtalálta a felmerülő gondok, problémák megoldását. 2011 óta a Dózsa iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egységének tagintézmény-vezetője. Segítőkész vezető, aki ösztönzi és támogatja kollégái szakmai megújulását.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Nagy Lajosné pedagógus részére adományozta.

 

Ritterné Marth Edit 1990-ben került a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola elődjébe a 340. számú Szakmunkásképző Intézetbe. Fiatal mérnöktanárként becsvágyó, alkotó szellemiségével hamar vezéregyéniséggé vált az elméleti oktatásban.

1998-tól napjainkig nagy odaadással vezette a műszaki munkaközösséget. Szakmai affinitása, embersége elengedhetetlen volt a szakközépiskolai képzés beindításához, felfuttatásához, illetve az erre épülő technikusképzés feltételeinek a megteremtéséhez.

            A Szakiskolai Fejlesztési Program keretein belül a tananyagfejlesztés mellett nagy szerepet játszott a módszertani kultúra megújításában, a kooperatív és egyéb újító szellemű technikák kipróbálásában és bevezetésében.

            A szakmaszeretet áthatotta több évtizedes tevékenységét, hiszen a nevelő-oktató munka mellett maradt energiája tevékenykedni a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, a Megyei Építészek Kamarájában, valamint a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsban is.

            Pedagógiai tevékenységével, joggal vívta ki a kollégák és a tanítványok tiszteletét. Amire talán a legbüszkébb, hogy számtalan régi tanítványával napi kapcsolatot ápol.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedően magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Ritterné Marth Edit tanárnő részére adományozta.

 

Oláh Csaba pedagógus 1984-ben kezdett el dolgozni a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola elődjében a 340. számú Szakmunkásképző Intézetben műszaki tanárként. Ambíciója és lelkesedése alapján kollégái munkaközösség-vezetőnek választották.

            Szakmai munkájának elismeréseként aztán megbízott igazgatóként sok nehézségen segítette át a szakmacsoportot, az intézményt. Amikor szükség volt rá és felkérték újra és újra többször vállalt vezetői pozíciót. Műszaki igazgató-helyettesként többször is szükség volt szakmai tudására, mellyel kivívta mind kollégái, mind tanítványai tiszteletét, szeretetét.

            Szinte minden műszaki jellegű tantárgyat tanított és a tehetséggondozást is szívügyeként kezelte. Különösen vasbetonkészítő szakmában értek el tanulói kiváló országos szintű eredményeket, de a technikusok között is voltak dobogósok.

            Szakmai munkája mellett a nevelés játszotta a főszerepet és osztályfőnökként, illetve egyéb szervezőként rengeteg sikerélményhez juttatta tanítványait. Az önzetlensége, segítőkészsége a véradó mozgalom kapcsán teljesedett ki, számtalan tanulót tudott bevonni a programba, ezen tevékenységét emlékéremmel is elismerték.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a magas szakmai színvonalon végzett és példaértékű pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Oláh Csaba pedagógus részére adományozta.

 

  • Frissítve: 2015. június 11.