fő tartalom

KÖZLEMÉNY

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az a W. Hamburger Papírgyártó Kft. 2008. február 14. napján érkezett kérelme alapján, előzetes vizsgálati eljárás indult a Kft. gázellátását biztosító gázfogadó állomás kialakítása tárgyában.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az a W. Hamburger Papírgyártó Kft. 2008. február 14. napján érkezett kérelme alapján, 3509/08 ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult a Kft. gázellátását biztosító DN 300; PN 25 gázvezeték és 30 EM³/H kapacitású gázfogadó állomás kialakítása tárgyában.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:
Az ügy tárgya: A W. Hamburger Papírgyártó Kft. gázellátását biztosító DN 300; PN 25 gázvezeték és 30 EM³/H kapacitású gázfogadó állomás kialakításának előzetes vizsgálati eljárása

A tervezett tevékenység rövid leírása:
A W. Hamburger Papírgyártó Kft. tevékenységének kiteljesítése az alapenergia-hordozók mennyiségének megnövekedését igényli. A földgázigény 30 em³/h értékre növekszik, amely forrásoldalról, a hazai nagynyomású gázrendszert üzemeltető MOL Földgázszállító Zrt. Dunaújváros gázátadó állomásról biztosítható.
Az építendő rendszer Dunaújváros és Kisapostag közigazgatási, külterületi részén, zömmel szántó művelési ágú területet érint, hossza megközelítőleg 3 km.
A gázvezeték nyomvonala:
Indítópont: MOL Földgázszállító Zrt. gázátadó állomása, Dunaújváros 0160 hrsz. Dunaújváros közigazgatási területén: 0163/7-17 hrsz.-ú (11 ingatlan) szántó, 0167 hrsz.-ú földút, 0168/9 hrsz.-ú szántó, 0168/8 hrsz.-ú szántó, 0168/7 hrsz.-ú szántó, 0168/6 hrsz.-ú szántó, 0168/5 hrsz.-ú szántó, 0168/4 hrsz.-ú szántó, 0168/3 hrsz.-ú szántó, 0168/1 hrsz.-ú földút.
Kisapostag közigazgatási területén: 059/8 hrsz.-ú szántó, 059/7 hrsz.-ú szántó, 059/6 hrsz.-ú szántó, 059/5 hrsz.-ú szántó, 059/4 hrsz.-ú szántó, 6-os számú országos közút keresztezése a 75+013 km szelvényében, 061 hrsz.-ú országos közút, 062/12 hrsz.-ú szántó, 062/11 hrsz.-ú rét, 065/100 hrsz-ú szántó, 069 hrsz.-ú földút, 068 hrsz-ú szántó, 3664. sz. út Végpont: Kisapostag, 3663 hrsz.

Az előkészítő munkálatok 2008. augusztus végén kezdődnek, a tényleges vezetéképítést 2008.10.01. – 2008.12.01. közötti időszakra tervezik.
Az eljáró Felügyelőség megnevezése: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; székhelye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.; elérhetősége: levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137., telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564, ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9-15 óra, péntek: 9-12 óra

A közlemény közzétételének időpontja: 2008. március 19.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: a beruházás közvetlen hatásterülete a legtöbb környezeti elem szempontjából a 6 m – 6 m széles építési sáv határain belül marad. Az építési zaj, minimális szaghatás és csekély mértékű porszennyezés kerülhet ki az építési sávból.

Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség által hozható döntések:
a: jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b: ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely engedélyek birtokában kezdhető meg;
c: ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel az előzetes vizsgálat során, ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján a W. Hamburger Papírgyártó Kft. gázellátását biztosító DN 300; PN 25 gázvezeték és 30 EM³/H kapacitású gázfogadó állomás kialakításának előzetes vizsgálati eljárásban a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója ügyfél.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján – dr. Bajusz Andrea ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben - betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba.
Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

Székesfehérvár, 2008. március 18.

Dr. Kling István s.k.
igazgató

  • Frissítve: 2019. október 25.
  • Létrehozva: 2008. március 26.