fő tartalom

HIRDETMÉNY

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen érkezett kérelem, valamint a hatásterületre vonatkozó, előzetes vizsgálati eljárás indult a Hankook Tire Magyarország gumiabroncs gyár 2. ütemű kapacitásbővítése tárgyában.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen a 2008. február 22-én érkezett kérelem, valamint a hatásterületre vonatkozó, 2008. március 14-én iktatott kiegészítése alapján 4351/08. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult a Hankook Tire Magyarország Kft Rácalmás Ipari Park 053/9 ingatlanon üzemeltetett gumiabroncs gyár 2. ütemű kapacitásbővítése tárgyában

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt (közleményt) adom ki:

Az eljáró Felügyelőség megnevezése: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; székhelye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.; elérhetősége: levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137., telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564, ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9-15 óra, péntek: 9-12 óra

Az ügy tárgya: a Hankook Tire Magyarország Kft Rácalmás Ipari Park 053/9 ingatlanon üzemeltetett gumiabroncs gyár 2. ütemű kapacitásbővítésének előzetes vizsgálati eljárása

A tervezett létesítmény rövid leírása:
A Hankook Tire Magyarország Kft gumiabroncs gyára Rácalmás Déli Ipari Park 053/9 hrsz-ú ingatlanán üzemel. Az engedélyezett kapacitás napi 15 000 személygépjármű gumiabroncs gyártása. A 2. ütemű kapacitásbővítés kapcsán a termelés növelését tervezik 30 000 gumiabroncs/nap mennyiségre. A kapacitás növeléséhez új gyártósorok és berendezések telepítésére van szükség, ami a meglévő gyártócsarnok építészeti bővítését is igényli. A kiszolgáló tevékenységek közül a hulladék tároló és a parkoló helyek számának növelése igényel olyan jellegű bővítést, amely építészeti szempontú bővítést jelent. Új terület igénybevétel nem történik, a fejlesztés a telekhatáron belül kerül megoldásra. Az üzemcsarnokban minden főbb technológiai térrész bővítésre kerül, a második ütemre rendelkezésre álló területen, a meglévő csarnoképület északi irányú továbbépítésével. A keverési technológiához kapcsolódóan a gyártócsarnok bővítésén kívül egy új regeneratív katalitikus véggáz égető kiépítése tervezett a tetőn. Az extrudálás, összeépítés, vulkanizálás, utóellenőrzés technológiai folyamatok, valamint a nyersanyag és készáru raktár, hulladékudvar, nitrogéngáz üzem kapacitásbővítése szintén az üzemcsarnok bővítését vonja maga után, míg a vágás, peremkarima kiképzés, az iner-liner kalanderezés új gépegységeit a meglévő gyártócsarnokba telepítik. A megnövekvő igények kielégítésére a vízkezelő kapacitását is növelni szükséges, valamint egy új gázkazán, és egy transzformátor telepítése is indokolt.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A kapacitásbővítésből adódóan a Hankook Tire Magyarország Kft Rácalmás Déli Ipari Park 053/9 hrsz-ú ingatlanán üzemelő gumiabroncs gyárának vélelmezett közvetlen hatásterülete az előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéseként benyújtott dokumentáció rajzmellékletén feltüntetett területre terjed ki.

A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján a Hankook Tire Magyarország Kft Rácalmás Ipari Park 053/9 ingatlanon üzemeltetett gumiabroncs gyár 2. ütemű kapacitásbővítésének előzetes vizsgálati eljárásában a vélelmezett hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója ügyfél.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján – Gáll Erzsébet ügyintézővel (tel: 06-22-514-300/344 mellék) történő egyeztetés szerinti helyen és időben – betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba.
Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008. március 21.

Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a hirdetmény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség által hozható döntések:
a: jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b: ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely engedély(ek) birtokában kezdhető meg;
c: ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel az előzetes vizsgálat során, ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Székesfehérvár, 2008. március 20.

Dr. Kling István s.k.
igazgató

  • Frissítve: 2019. október 25.
  • Létrehozva: 2008. március 28.