fő tartalom

REKLÁMHORDOZÓK ÉPÍTMÉNYADÓZTATÁSA

Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény - figyelemmel a településkép védelmi szempontokra, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel összefüggésben, az önkormányzatok adóztatási mozgásterének bővítése érdekében – módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A módosítás következtében a Htv. 2018. január 1-jétől kiegészült a 11/A. §-sal, melynek értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Htv. felhatalmazása alapján 2018. január 1-jétől a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2016. (XI.18.) számú rendeletében (a továbbiakban: Ör.) az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett a településkép védelméről szóló törvény szerinti szabadtéri reklámhordózókat.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontja szerint reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

  1. a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
  2. az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
  3. a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
  4. a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerint gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontja szerint reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

A reklámhordozó utáni építményadó alanya az, aki az adóév első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa (Htv. 12/A. §). Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg (Htv. 14. § (5) bek.).

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete (Htv. 15/A. §).

Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának – a 2018. január 1-jei állapot alapján legkésőbb 2018. január 15-ig kell adatbejelentést tenni az „ADATBEJELENTŐ LAP a reklámhordózó utáni építményadóról” megnevezésű nyomtatványon.

Az Ör. 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján az adó mértéke 12.000 Ft/m2/év.

Az adatbejelentések alapján az építményadót határozatban fogja az önkormányzati adóhatóság előírni, amit az adó alanyának (tulajdonosának) két egyenlő részletben (március 15. és szeptember 15.) kell megfizetni az előírt építményadó számlára.

Önkormányzati Adóhatóság

  • Létrehozva: 2018. január 3.