TÁJÉKOZTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1) bekezdése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó alanya a vállalkozó [Htv. 35. § (2) bekezdés]. A Htv. 52. § 26. pontja szerint vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
  • a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
  • egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja [Htv. 37. § (1) bekezdés].

2017. december 31. napjáig hatályos törvényi rendelkezések szerint minden iparűzési adóalanyt, aki/amely székhelyet, telephelyet létesített az önkormányzat területén, bejelentkezési kötelezettség terhelte. Az adókönnyítés jegyében azonban 2018. évtől a korábbi szabályozástól eltérően már nem kell minden adózónak bejelentkeznie az önkormányzati adóhatósághoz.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése szerint az adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik. Az Art. 18. §-a úgy rendelkezik, hogy az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A Htv. 42/E. § (1) bekezdése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az állami adóhatóság számára a 2018. január 1-jét követően cégalapítással létrejött vállalkozások meghatározott körének vonatkozásában. A kötelezettség teljesítése keretében az állami adóhatóság a cégbíróság útján érkezett adatokat a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton, haladéktalanul megküldi. A Htv. 42/E. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásban szereplő cég bejelentkezési kötelezettségét a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

A gyakorlatban tehát ez azt jelenti, hogy cégalapítás esetén az adózót a székhelye szerinti önkormányzathoz nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség az iparűzési adóban, az állami adóhatósághoz való adatbejelentés egyúttal a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő eljárási kötelezettségteljesítést is magában foglalja. Az állami adóhatóságtól érkező adatokon kívül azonban be kell jelenteni az adatszolgáltatásban nem szereplő, más adatot, ha azt jogszabály előírja [Htv. 42/E. § (3) bekezdés]. A bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleg-bejelentésre kötelezett vállalkozónak (jogutódlással létrejött új vagy székhelyét más önkormányzat területére áthelyező vállalkozás) a Htv. 41. §-ban foglaltak szerinti adóelőlegét külön be kell jelentenie. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. Szintén külön bejelentést tesz szükségessé, ha az adóalany a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozóként az iparűzési adóalapját a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti, egyszerűsített módszerrel kívánja megállapítani. Az erről szóló nyilatkozatot a Htv. 39/B. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig kell megtenni.

Az új törvényi szabályozás ugyanakkor nem mentesíti a vállalkozást cégalapítás esetén – sem állandó, sem ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység vonatkozásában – a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságához teljesítendő bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól, az továbbra is fennáll, ebben nem történt változás.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentkezés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.

Az Art. az adózók számára a változás-bejelentési kötelezettséget továbbra is előírja. Az Art. 44. §-a értelmében tehát az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím kivételével -, amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

A változásbejelentésre vonatkozó részletszabályokat a 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint az adókötelezettséget érintő változás különösen

  • az Art. 1. mellékletében felsorolt adatok változása,
  • a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének időpontja,
  • cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszűnése esetén a jogutód nélküli megszűnésről szóló döntés,
  • az egyszerűsített végelszámolás megindulása, valamint annak megszüntetése és a cég működésének továbbfolytatása,
  • az adóköteles tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszűnése.

 

Önkormányzati Adóhatóság

  • Létrehozva: 2018. január 16.