TÁJÉKOZTATÓ - 2018. január 1-jét követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyek elektronikus ügyintézésének általános szabályairól

2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés nem csupán lehetőség az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára, hanem általános érvényű kötelezettség.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézése cégkapuján keresztül történhet. Az Eüsztv. 108. § (6a) bekezdése azonban átmeneti szabályként úgy rendelkezik, hogy a cégkapu regisztrációra kötelezettek 2018. december 31-ig használhatják hivatalos elérhetőségük helyett a nevükben az ügyben eljáró természetes személy (törvényes képviselő, képviseletre jogosult meghatalmazott) ügyfélkapuját (új elnevezéssel KÜNY tárhelyét) is.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek KÜNY tárhelyük útján tartanak kapcsolatot adóhatóságunkkal.

Az Eüsztv. szerint a

 • természetes személy,
 • lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
 • a 600 ezer forint éves árbevételt meghaladó – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá
 • az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

számára az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az elektronikus ügyintézést. Ezen adózói csoportba tartozó alany adóhatóságunkkal a kapcsolatot továbbra is tarthatja papír alapon, illetve – döntése szerint – elektronikus úton, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele adóhatóságunk által fenntartott űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás, az Általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül történhet meg.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége: https://dunaujvaros.hu/adougyek_nyomtatvanyok.

Hivatalunk az alábbi ügyek esetében biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét::

 • iparűzési adó bejelentés, adóbevallás benyújtása
 • építményadó adatbejelentés, nyilatkozat adómentességről
 • idegenforgalmi adó bejelentés, bevallás
 • adótúlfizetés átkönyvelése, visszaigénylése
 • adóigazolás kérése
 • iparűzési adóelőleg mérséklésének kérése
 • fizetési könnyítés kérése
 • adómérséklés kérése
 • előrehozott adóról bevallás benyújtása
 • igazolási kérelem előterjesztése.

Azokban az ügyekben, melyekhez nem áll rendelkezésre az ÁNYK keretrendszerben alkalmazható  elektronikus űrlap, az ügyfelek az Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) szolgáltatást kötelesek igénybe venni. Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni. Hivatalunk e-papír szolgáltatáshoz való csatlakozása folyamatban van, igénybevételének lehetőségéről tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket.

Önkormányzati Adóhatóság

 • Létrehozva: 2018. március 6.