Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (II.06.) számú HATÁROZATA

Hírkép: Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének  1/2019. (II.06.) számú HATÁROZATA

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Városban a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a megszerezhető mandátumok száma

- 10 fő települési egyéni választókerületi mandátum, és

-  4 fő kompenzációs listás mandátum.

Jelen határozatot 2019. február 6. napján a www.dunaujvaros.hu weboldalon, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján közzéteszem.

E határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ában foglaltak alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani.

A kifogást Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához címezve a jelen határozatot meghozó Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodánál személyesen, levélben, telefaxon, vagy e-mailben (cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.; fax: 25/403-586; email: valasztas@pmh.dunanet.hu) kell benyújtani.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől (2019. február 6.) számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2019. február 9. napján 16,00 óráig megérkezzen.

A kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

- a jogszabálysértés megjelölését,

- a jogszabálysértés bizonyítékait,

- a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

- a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Hvt.)  3. §-a kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A Ve. 306. §-a a következőképpen rendelkezik:

„306. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára.             A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

(2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.”

A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város lakosainak száma 2019. január 1. napján 44.810 fő volt.

A Hvt. 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációs mandátumok száma 50.000 fő lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a megszerezhető mandátumok számát.

A döntés ellen igénybe vehető jogorvoslatot (kifogás) a Ve. 208. §-a biztosítja, a kifogás benyújtásának szabályait a Ve. 209. § (1) bekezdése és 212. §-a tartalmazza.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 46. § c) pont cb) alpontjában, és a Ve. 210. § (1) bekezdésén alapul.

A döntés a fenti jogszabályokon túl a Ve. 10. §-án, a határozat tartalma a Ve. 46. §-án alapul; a határozat nyilvánosságra hozatalára pedig a Ve. 49. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája jelen határozatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos weboldalán (www.dunaujvaros.hu) nyilvánosságra hozza.

Dunaújváros, 2019. február 6.
 
Dr. Sürü Renáta
jegyző,
a Helyi Választási Iroda vezetője

 

Dokumentum: 
  • Frissítve: 2019. február 6.