Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (II. 07.) számú HATÁROZATA

Hírkép: Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének  2/2019. (II. 07.) számú HATÁROZATA
Dunaújváros Megyei Jogú Város szavazóköreinek területi beosztását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítom:
A 047. sorszámú szavazókör (címe: 2407 Pálhalma, Kultúrterem) területi beosztása kiegészül a „Perem utca” – teljes közterülettel.
Jelen határozat Dunaújváros Megyei Jogú Város szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 24632-3/2013. iktatószámú 2013. július 16-án kelt; és a 16270-2/2016. iktatószámú 2/2016. (VI.08.) számú határozatok rendelkezéseit nem érinti.
Határozatomat - a Ve. 80. § alapján - 2019. február 08. napjától 2019. február 22. napjáig a helyben szokásos módon Dunaújváros megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján, továbbá Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján a www.dunaujvaros.hu weboldalon közzéteszem.

A határozat ellen annak közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés.

A fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a Fejér Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el.

A fellebbezést a Fejér Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez címezve (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) a jelen határozatot meghozó Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjénél személyesen, levélben, telefaxon, vagy e-mailben (cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.; fax: 25/403-586; email: valasztas@pmh.dunanet.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 22. 16,00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  • a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
  • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

INDOKOLÁS

A Ve. 77. §-ában foglalt törvényes kötelezettségemnek eleget téve a 24632-3/2013. számú 2013. július 16-án kelt, és 2013. július 31-én jogerősé vált határozatommal állapítottam meg Dunaújváros Megyei Jogú Városban található szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét, melyet ezt követően 2/2016. (VI. 08.) számú (iktatószám: 16270-2/2016.) 2016. június 22-én jogerőssé vált határozatommal módosítottam.

A Ve. 79. § (1) bekezdése a helyi választási iroda vezetőjének feladatává teszi a szavazókörök kialakítását érintő változások figyelemmel kísérését, és szükség esetén módosítás elvégzését a szavazókör területi beosztásán (körzetesítés).

Figyelemmel arra, hogy Dunaújváros közigazgatási területén egy új közterület jött létre „Perem utca” elnevezéssel, ezért az említett közterület bekörzetesítését el kellett végezni.

A nevezett közterülethez legközelebb eső szavazókör a 047-es sorszámú szavazókör, mely Pálhalma-Kultúrteremben található, ezért területi beosztását e szavazókör tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234. §-a alapján adtam tájékoztatást.

Az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

A határozat a fenti jogszabályokon túl a Ve. 10. §-án, a Ve. 46. §-án alapul, a határozat közzétételére a Ve. 80. §-alapján kerül sor.

A határozat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.dunaujvaros.hu) kerül közzétételre.

Dunaújváros, 2019. február 7.                                                                                   

             

                                                                                                     Dr. Sürü Renáta

                                                                                                 jegyző,

                                                                               a Helyi Választási Iroda vezetője

 

  • Frissítve: 2019. február 8.