fő tartalom

Tájékoztató a helyi iparűzési adó fizetési és bevallási határidejének meghosszabbításáról, valamint a fizetési kedvezmények megváltozott szabályairól

Hírkép: Tájékoztató a helyi iparűzési adó fizetési és bevallási határidejének meghosszabbításáról, valamint a fizetési kedvezmények megváltozott szabályairól

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként 2020. április 21-i nappal kihirdették a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendeletet. A rendelet több olyan új intézkedést rögzít, amely a koronavírus-világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terheit még tovább csökkenti.

A jogszabály értelmében az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Abban az esetben tehát, ha az adózó helyi iparűzési adóbevallását a 2020. évi első előlegrészlet esedékessége napjáig (normál üzleti év esetén szeptember 15-ig) – a kormányrendeletben rögzített könnyítő szabály lehetőségével élve – nem teljesítette, 2020. szeptember 15. napjáig az előző, korábban bevallott (2020. március 15-ei) adóelőleg részlet összegét kell megfizetnie.

A kormányrendelet tehát nem ad lehetőséget az iparűzési adóelőleg-fizetés elhalasztására, a jogszabály csupán az adóelőlegek összegének meghatározására hoz külön szabályokat.

Bár a kormányrendelet az eltérő üzleti éves adózókat külön nem nevesíti, a rendelet kedvező szabályai azokra az adózókra is vonatkoznak, akiknek az adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének teljesítése április 22. és szeptember 30. közötti időszakban esedékes.

Természetesen van lehetőség a bevallás benyújtására és az adófizetési kötelezettség teljesítésére korábbi időpontban, például a kormányrendelet előtti, május 31-i esedékességet figyelembe véve. Azon adózók számára, akik a bevallás elkészítésében és beküldésében nincsenek akadályoztatva, adóhatóságunk javasolja a május végi beküldést. Továbbá fontos megjegyezni, hogy az adózók az eddigi gyakorlathoz hasonlóan dönthetnek úgy is, hogy a jogszabályban előírt határidőt szem előtt tartva az adóbevallási kötelezettségüket, és az azzal összefüggésben felmerülő adófizetési kötelezettségüket nem ugyanakkor teljesítik. Vagyis egy naptári évvel megegyező üzleti éves adózó benyújthatja esedékes iparűzési adóbevallását 2020 májusában, ugyanakkor az ezzel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig szükséges eleget tennie.

A kormányrendelet a bevallás benyújtását követően keletkezett túlfizetés kiutalásának időpontjáról az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően nem rendelkezik, ezért adóhatóságunk a visszaigényléssel kapcsolatosan a következő gyakorlatot alkalmazza. Azon adózók esetében, akik bevallási kötelezettségüknek május 31. napját megelőzően eleget tesznek, túlfizetésüket ettől az időponttól igényelhetik vissza. A túlfizetés visszaigénylésének lehetősége azon adózók részére, akik május 31. napját követően teljesítik bevallási kötelezettségüket, a bevallás beérkezésének napjától nyílik meg. A túlfizetés kiutalására rendelkezésre álló határidő az igény beérkezésének napjától számított 30 nap. Természetesen adóhatóságunk mindent megtesz azért, hogy az adóvisszatérítések időtartamát lerövidítve teljesítse a kiutalást az adózóknak. Ennek egyik feltétele, hogy az adóbevallások hibátlan adattartalommal kerüljenek benyújtásra.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.

Az adózás rendjéről szóló törvény által szabályozott fizetési kedvezmények mellett a kormányrendelet a koronavírus-járvány miatt bajba jutottak számára újfajta, speciális fizetési könnyítést, adómérséklést tesz lehetővé. Az újfajta kedvezmény kérelemre engedélyezhető, amelyet adóhatóságunk 15 napon belül bírál el. Az eljárás illetékmentes, és a kérelem legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon terjeszthető elő. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók elektronikus úton vagy írásban nyújthatják be.

Kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

  • fizetési halasztás,
  • részletekben történő megfizetés,
  • adótartozás mérséklés, illetve elengedés.

A fizetési halasztás legfeljebb hat hónapra, a részletfizetés legfeljebb tizenkét hónapra kérhető. Mindkét kedvezmény bármely adónemben (az idegenforgalmi adó kivételével) egy alkalommal, legfeljebb öt millió forint összegű adóra vehető igénybe.

Az adózás rendjéről szóló törvény főszabály szerint a bírság-, illetve pótléktartozáson túlmenően csak a természetes személy adózókat terhelő adótartozás mérséklését teszi lehetővé az adóhatóság számára. A kihirdetett kormányrendelet alapján azonban a nem természetes személy adózók számára is megnyílt a lehetőség az adómérséklés iránti kérelem benyújtására, meghatározott feltételek esetén. A mérséklés iránti kérelem szintén a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig, egy alkalommal terjeszthető elő. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető és az adott adónemben fennálló adótartozás húsz százalékáig, de öt millió forintot meg nem haladó összeg erejéig terjedhet.

A veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményekre tekintettel önkormányzati adóhatóságunk minden esetben igyekszik méltányosan eljárni, azonban a fizetési könnyítés és a mérséklés is kizárólag a kormányrendeletben meghatározott feltétel teljesülése esetén engedélyezhető. Eszerint fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek a koronavírus-járvány által okozott körülményre vezethető vissza és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, illetve mérséklésre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Fontos, hogy a kormányrendelettel bevezetett fizetési könnyítés és adómérséklés egyazon adótartozás tekintetében együttesen nem alkalmazható, azaz a kormányrendelet szerinti mérséklés esetén a fennmaradó összegre a kormányrendelet 12. §-a szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető, illetve nem engedélyezhető a kormányrendelet szerinti mérséklés, ha az adóhatóság az adózó részére a kormányrendelet 12. §-a szerinti fizetési könnyítést biztosította.

 

  • Létrehozva: 2020. április 27.