fő tartalom

HIRDETMÉNY

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél 14579/08. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárás indult az En-Invest Zrt. kérelmére, a Dunaújváros, Déli Ipari Park létrehozása által érintett ingatlanok végleges más célú hasznosításának vizsgálata tárgyában.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt (közleményt) adom ki:
Az eljáró Felügyelőség megnevezése: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; székhelye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.; elérhetősége: levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137., telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564, ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9-15 óra, péntek: 9-12 óra
Az ügy tárgya: Dunaújváros, Déli Ipari Park létrehozása által érintett ingatlanok végleges más célú hasznosításának előzetes környezeti vizsgálati eljárása
A tervezett tevékenység rövid leírása:
Az En-Invest Zrt. Dunaújváros déli területén a Lokomotív utca és a 6. számú főút közötti területen ipari park kialakítása céljából az érintett szántó művelési ágú ingatlanokat művelési ág alól vonja ki. A vizsgált terület kiterjedése összesen 132,3 ha. A Zrt. kizárólag az érintett terület átminősítésével, azaz építési terület kialakításával, építés nélküli „föld értéknöveléssel” foglalkozik, így a szóban forgó területen építési beruházást nem kíván végezni, azonban az ingatlanokat későbbi ipari, gazdasági, kereskedelmi célú tevékenységek végzésére értékesíti.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A tevékenység hatásterületét az előzetes vizsgálati dokumentáció 8. mellékletének 25. számú ábrája tartalmazza.
A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfelet arról, hogy személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján – dr. Farkas Attila és Varga Dániel ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben - betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008. május 28.
Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatástanulmány valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a hirdetmény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
A Felügyelőség által hozható döntések:
a: jelentős környezeti hatás feltételezése esetén meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit vagy
b: amennyiben az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján és a tényállás tisztázása eredményeképp megállapításra kerül, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg vagy
c: ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel az előzetes vizsgálat során, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Székesfehérvár, 2008. május 27.

Dr. Kling István s.k.
igazgató

  • Frissítve: 2019. október 25.
  • Létrehozva: 2008. június 5.