fő tartalom

Tájékoztató a súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműadó ügyeiben követendő eljárásokról

Tisztelt Ügyfelek!

2012. évben megváltozott a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), így ennek következtében a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadómentesség/kedvezmény feltételrendszere is.

Önkormányzati adóhatóságunk szeretné felhívni az érintett adózók figyelmét a bekövetkező változásra, és tájékoztatást adni az ebből fakadó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan.

A jogszabály módosítás miatt, 2013. év január 1. napjától – külön kérelemre – csak az részesülhet a fentebb említett jogcímen mentességben/kedvezményben, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi lehetőségek valamelyikével igazolja:

1. Elsősorban a szakértői szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2012. március 30. napját követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással lehetséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolása.

2013. évtől ugyanis az ún. „7 pontos igazolással”, illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac. alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy valaki 2013-tól is jogosult legyen adómentességre, függetlenül attól, hogy egészségi állapota évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő, felülvizsgálaton kell részt vennie, és annak eredményeként a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító új igazolást kell beszereznie. Tájékoztatom, hogy a „7 pontos igazolás” 2012. december 31. napjáig, míg a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között kiállított szakértői vélemény pedig 2012. szeptember 15. napjáig használható fel, azaz az adómentesség is csak eddig az időpontig biztosítható.

Tehát a súlyos mozgáskorlátozottság ténye – gépjárműadó megállapításához kapcsolódóan – 2012. március 30-át követően indult szakhatósági eljárás során kiállított, elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal igazolható.

2. Nagykorú személy esetében – aki már rendelkezik – a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalással, szakvélemény másolattal, amelyből megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi, az ezzel a dokumentummal szintén tudja ezt a tényt igazolni.

3. A 18. életévét be nem töltött személy esetében, a Magyar Államkincstár által kiadott hatályos igazolással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, akkor ezen dokumentummal szintén igazolható az adóhatóság felé.

A közlekedőképesség minősítése céljából, amennyiben Ön a nevesített okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél kell kezdeményeznie – a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítására vonatkozóan – a szakvélemény kiadására irányuló eljárást. Ehhez Önnek be kell nyújtania a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációit, egyéb iratait és kérnie kell a közlekedőképesség minősítésének megállapítását. Ez ügyben személyesen vagy meghatalmazott útján is eljárhat. Amennyiben Ön nem személyesen jár el, akkor az eljáró személy (meghatalmazott) képviseleti jogosultságát aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §(2) bekezdése alapján, ugyanezen jogszabály 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Az Ön által benyújtott dokumentumokkal az okmányiroda majd megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében, és a szakértői véleményt majd a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal állítja ki. Ezt az okmányiroda soron kívül postázza az Ön részére.

Amennyiben Ön már rendelkezik a fentebb nevesített igazolások valamelyikével, úgy kérem, hogy azt a gépjárműadó kedvezmény/mentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatvánnyal „Bevallás a gépjárműadórólegyütt önkormányzati adóhatóságunk felé szíveskedjék benyújtani.

Tájékoztatom, hogy az eddig kiadott gépjárműadó mentességek 2012. december 31-i nappal megszűnnek, így amennyiben a kérelem elmarad úgy adót kell fizetnie mindaddig, míg kérelmét nem pótolja. A kérelem mellé mindenképpen csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló dokumentum másolatát, egyébként a kérelem elutasításra kerülhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik a fentebb említett igazolások egyikével sem, úgy javasoljuk, hogy mielőbb kezdeményezze az új igazolások beszerzését, hiszen a teljes vagy részleges adómentesítés a szakvélemény kiadását követő hó első napjától igényelhető.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatósága

  • Frissítve: 2013. december 10.
  • Létrehozva: 2013. január 23.