fő tartalom

Hótakarítási kisokos

TÁJÉKOZTATÓ
Hó- és síkosság-mentesítés

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Igazgatósága a lakosság részére az alábbi tájékoztatót állította össze a hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatban.

Mit jelent pontosan a hó és síkosság-mentesítés?
Ez egy jellemzően olyan téli tevékenység mely az úttest burkolatának, a járdának, a gyalogútnak, a kerékpárútnak, a tömegközlekedési megállóhelyeknek, a járdaszigeteknek, az úttartozékoknak, a várakozóhelyeknek és a kijelölt rakodóhelyek biztonságos használatának biztosítását jelenti. A tevékenység áll a hótakarításból (hótolás, hólapátolás) és a síkosság-mentesítésből.

Kinek a feladata Dunaújvárosban a hó- és síkosság-mentesítés?
Általánosságban ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a tulajdonosok feladata ez a tevékenység, persze van számos eset, amikor fennáll a másként szabályozás.

Kinek kell takarítani a járdákat?
Járdák esetén főszabály, hogy az ingatlanok tulajdonosának (kezelőjének, tartós használójának, illetőleg haszonélvezőjének) kötelessége az ingatlannal határos járdaszakasz hótakarítása és síkosság-mentesítése.

A többlakásos, többszintes (köznyelven emeletes panel) lakóépületekben élőknek milyen járdaszakaszt kell takarítaniuk?
Az előbbieken felül az ingatlanok tulajdonosának (kezelőjének, tartós használójának, illetőleg haszonélvezőjének) kötelessége gondoskodni két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz téli takarításáról is a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban.

Az üzletek, szórakozó, vendéglátó és egyéb árusítóhelyeknek van-e hótakarítási kötelezettségük?
A szolgáltató és termelő tevékenységet végző egységek előtti járdaszakaszt – a nyitva tartás ideje alatt – a használó, eltérő megállapodás esetén a tulajdonos köteles tisztán tartani.

Milyen szélességben kell gondoskodni a járdák hó és síkosság-mentesítéséről?
A kötelezettség a járda teljes szélességében áll fent, amennyiben az nem éri el a 3 métert. Az ennél szélesebb járdaszakaszok esetén a kötelezettség „csak” a 3 méteres szakaszra vonatkozik.

Milyen szabályozás vonatkozik a járdákról ellapátolt, eltakarított hóra vonatkozólag?
A letakarított havat úgy szabad elhelyezni, hogy:- a közlekedést ne akadályozza,- a folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot szabadon hagyja, illetve - a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozzák.

Mi történik, ha valaki a számára előírt hó és síkosság-mentesítésről nem gondoskodik?
Ezeknek a feladatoknak az ellátása közösségi érdek. Ezeket a szabályokat megszegő elkövetővel szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Ha valaki sérülést szenved a gondatlanságnak köszönhetően, akkor polgári peres eljárásban kérheti a kártérítést. A tulajdonosoknak joga van szerződéssel mást megbízni ezekre a feladatokra, így innentől a felelősséget sem ők viselik. Társasházak esetén fontos tudni, hogy a közös képviselőnek ez a feladat -ha erről nincs külön személyre szóló megbízása- nem személyes kötelessége, hanem a társasház lakóinak közös feladata és felelőssége! Ezek a társasházak vagy megbíznak valakit ezzel a tevékenységgel, vagy felosztják a munkát a lakók egymás között.

Ki takarít az úttesten?
Az úttesten és az ahhoz tartozó várakozóhelyeken az út kezelője takarít. A városban ez több mint 90%-ban általában az önkormányzat feladata. De találhatók itt Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló utak és magánutak (pld. bevásárlóközpontok, cégek környéke) is.

Mit takaríttat az önkormányzat?
A kezelésében álló utakat, kerékpárutakat és azokat a járdaszakaszokat, melyekre senki másnak nincsen takarítási kötelezettsége. Ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg.

Mikor kell megkezdeni a belterületi utak hó és síkosság-mentesítését?
Itt külön kell választani a két dolgot, hiszen más a két tevékenység közlekedésre gyakorolt veszélyességi foka és a megvalósítás technológiája is.

Síkosság-mentesítés során átlagos téli időjárásban (-8 °C vagy annál magasabb hőmérséklet és kevesebb mint 30 km/óra sebességű szél esetén) közút besorolási osztályának besorolástól függően 0,5-5 óra között meg kell kezdeni a tevékenységet és azt 4-24 óra alatt be kell fejezni.

Hómentesítés során átlagos téli időjárásban (-8 °C vagy annál magasabb hőmérséklet és kevesebb mint 30 km/óra sebességű szél esetén) közút besorolási osztályától és a hóréteg vastagságától függően a hóesés megszűnte után 6-24 órán belül kell megkezdeni. Ezeket egységes jogszabály határozza meg az ország összes településére vonatkozólag.

Milyen sorrendben történik a közutak takarítása?
Természetesen prioritási sorrend van, mely alapján elsődlegesen a fő- és a tömegközlekedési útvonalak, lejtős útszakaszok, az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak és a lakossági ellátást biztosító főbb intézmények (áruházak) megközelítési útjainak takarítása történik meg és ezután kerül sor a mellékútvonalakra és a parkolókra. A kerékpárutak és járdák esetében a prioritást azok kihasználtsága határozza meg.

Miért látunk felemelt lapáttal közlekedő hókotrókat a városban?
Pont az előző pontban említettek alapján látható, hogy a hótakarítás egy szervezett folyamat, mely szolgáltatás résztvevői előre megállapított terv szerint végzik a takarítást. A rendelkezésre álló erőforrások alapján a besorolt útszakaszok időre történő hómentesítése nem teszi lehetővé, hogy ettől a sorrendtől eltekintsünk, mert ez a város közlekedési hálózatának megbénulását okozhatja.

Mivel történhet a síkosság-mentesítés?
2010. szeptember 1-től úttestek kivételével tilos nátrium-klorid (NaCl) sóval síkosság-mentesíteni. Ma már könnyen beszerezhetők azok a környezetbarát termékek (pld. kálcium-klorid), melyek legalább ilyen hatékonysággal csúszás-mentesítenek.

Hol lehet rendelni Dunaújvárosban megbízható hó és síkosság-mentesítési szolgáltatást?
A városunk szolgáltató cége: DVG Zrt. (Kenyérgyári út 1., Tel.: 25/551-401) vállalja ezt a szolgáltatást.

Emeletes házak közös képviselői és az intézményvezetők hol tájékozódhatnak arról, hogy pontosan mely járdaszakaszok hó és síkosság-mentesítésről kell gondoskodniuk?
A Polgármesteri Hivatal (Dunaújváros, Városháza tér 1.) Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya ügyfélfogadási időben a hivatal 310-es irodájában konkrét épületekre lebontva adja meg a szükséges tájékoztatást az érdeklődőknek.

Milyen jogszabályok rendelkeznek a hó és síkosság-mentesítésről?

  • a fás szárú növények védelméről 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
  • a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet,
  • a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján)
  • Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az ingatlanok és          közterületek tisztán tartásáról szóló 4/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete

Mi van akkor, ha hó és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos kérdésünk, bejelenteni valónk van?
Az időjárásnak és a járművek által végezett hófelhordásnak köszönhetően az utak, járdák járhatóságát számtalan tényező befolyásolja. Ezeknek köszönhetően rendszeresen merülnek fel előre nem tervezhető problémák. A problémákat bejelenteni a DVG Zrt. telefonszámán (25/551-401) vagy a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjénél személyesen lehet (Polgármesteri Hivatal III/306. iroda) ügyfélfogadási időben.

  • Frissítve: 2023. december 23.
  • Létrehozva: 2013. december 12.