Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 612. iroda
Osztályvezető: Salamonné Pintér Mónika
tel: 06-25/ 544-320
fax: 06-25/ 544-179
email: salamonne.pinter.monika@dunaujvaros.hu

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály feladatai

7.1. Az önkormányzat éves költségvetése előkészítésének feladatkörében:

7.1.1. Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatokat.

7.1.2. A költségvetési törvény alapján a Hivatal szervezeti egységeinek közreműködésével, azok adatszolgáltatásainak alapul vételével koordinálja és előkészíti a város költségvetését megalapozó számításokat, mely feladathoz kapcsolódóan:

 • a) felméri az Önkormányzat és a Hivatal belső funkcióinak működéséhez, valamint az Önkormányzat irányítása alatt álló önálló költségvetési szervek működéséhez szükséges kiadási igényeket,
 • b) az intézmények feladatmutatóit összesíti, amelynek alapján kidolgozza az igényelhető állami hozzájárulás összegét,
 • c) kidolgozza a működés bevételi tervszámokat (állami támogatás, saját bevétel),
 • d) javaslatot tesz az esetleges forráshiány kiegyenlítésére,
 • e) koordinálja a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály, valamint a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály által meghatározott fejlesztési, felújítási, kiadási tervjavaslat, valamint a felhalmozási célú bevételi tervjavaslat költségvetési tervbe történő beépítését és
 • f) előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési tervét.

7.1.3.Gondoskodik a költségvetést megalapozó számadatok Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottsági, intézményi továbbá érdekképviseleti véleményeztetéséről, közgyűlés felé határidőre történő benyújtásáról.

7.1.4. A költségvetést megalapozó munkaanyag közgyűlési vitája során meghozott közgyűlési döntések figyelembevételével a Hivatal szervezeti egységeivel együttműködve elkészíti a költségvetési rendelettervezetet, gondoskodik annak közgyűlési beterjesztéséről.

7.1.5. Elkészíti az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetését és továbbítja a Magyar Államkincstár számára.

7.1.6. Szervezi és irányítja az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek elemi költségvetésének előkészítését, elkészítését.

7.1.7. Elvégzi az intézményi költségvetések tartalmi és formai felülvizsgálatát.

7.1.8. Határidőre eleget tesz a jogszabályban előírt központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.

7.1.9. Közreműködik a közmeghallgatási munkaanyag összeállításában.

7.1.10. Az évközi gazdálkodási adatok és irányítószervi döntések alapján módosuló gazdálkodási adatok figyelembe vételével rendszeresen előkészíti a költségvetési rendelet módosítását.

7.2. Az éves költségvetés végrehajtása feladatkörében:

7.2.1. Az előkészítő szakaszban pénzügyi szempontból véleményezi a költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket.

7.2.2.Gyakorolja a jogszabály által meghatározott gazdálkodási hatásköröket az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.

Ennek keretében:

 • a) pénzügyi ellenjegyzést végez a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig a szakmai feladatok teljesítésére előkészített szerződések esetében, az osztályok által nyújtott fedezetigazolás alapján,
 • b) pénzforgalmi és előirányzati szintű nyilvántartást vezet, rögzíti a megtörtént gazdasági eseményeket (főkönyvi könyvelés),
 • c) elvégzi az Önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését, meggyőződik a számlák szervezeti egységek általi teljesítés-igazolásának meglétéről,
 • d) elrendeli a pénzügyi teljesítést (utalványozás), kivéve a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a választásokkal kapcsolatos kiadások esetében és
 • e) az „Elektra” elnevezésű elektronikus felületen lebonyolítja az utalásokat.”

7.2.3. Folyamatosan figyelemmel kíséri és az analitikus nyilvántartásban rögzíti a közgyűlési tartalékok terhére tett kötelezettségvállalásokat.

7.2.4. Év közben gondoskodik a költségvetést érintő közgyűlési döntések, a polgármesteri határozatok, valamint a központi pótelőirányzatok miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosítások közgyűlés elé terjesztéséről és a döntést követően kiközli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeket érintő költségvetést módosító tételeket.

7.2.5. Integrált számviteli rendszer használatával biztosítja a számviteli nyilvántartások vezetését, elvégzi a könyvelési és beszámoló készítései feladatokat.

7.2.6. Előkészíti és közgyűlés elé terjeszti az Önkormányzat és a Hivatal költségvetéséről szóló pénzügyi tájékoztatókat.

7.2.7. Jogszabály szerint meghatározott határidőben felülvizsgálja az igényelt általános működési és ágazati feladatokhoz jóváhagyott előirányzatokat meglapozó mutatószámokat és az intézmények által összeállított adatszolgáltatás feldolgozását követően elvégzi az összesített adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár felé.

7.2.8. Koordinálja és előkészíti az éves zárszámadási rendelettervezetet, ezen belül:

 • a) szervezi és irányítja az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények beszámoló készítését, ezek egyenkénti számszaki, technikai összefüggésbeli felülvizsgálatát elvégzi,
 • b) elkészíti az Önkormányzat, a Hivatal beszámolóját, továbbá
 • c) elkészíti a nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.

7.2.9. Törvényi határidőre eleget tesz a zárszámadással kapcsolatos központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.

7.2.10. Elszámol az igényelt általános működési és ágazati feladatokhoz kiutalt hozzájárulásokról (a tényleges teljesítések alapján megállapítja a felhasználható állami hozzájárulás összegét).

7.2.11. Gondoskodik a zárszámadási rendelettervezet közgyűlés elé terjesztéséről.

7.2.12. Elvégzi a kiemelt pénzeszközátadások utalását, figyeli mindezek jóváhagyott előirányzatának alakulását.

7.2.13. Előirányzat felhasználási ütemtervet készít havonta az intézményektől bekért likviditási terv adatai alapján az Önkormányzat által kidolgozott tervszámokkal összesítve.

7.2.14. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények pénzellátása érdekében heti rendszerességgel finanszírozást utal az ellenőrzött kifizetési igény és a heti szállítói állomány figyelembe vételével.”

7.2.15. Figyelemmel kíséri az Önkormányzat likviditási helyzetének alakulását, vezeti a szállítói követelésekre vonatkozó nyilvántartást, információszolgáltatással elősegíti a döntéshozatalt.

7.2.16. Gondoskodik a jogszabály által előírt egyéb központi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében (pénzforgalmi információ, időközi mérlegjelentés, év végi beszámolók),valamint az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek adatszolgáltatását figyelemmel kíséri és egyes kiemelt adatokra ellenőrzést végez.

7.2.17. A Személyügyi Osztállyal megosztott feladatkörben gondoskodik a MÁK által történő illetményszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatásról, mely keretében elvégzi a KIRA program pénzügyi moduljában szükséges adatrögzítést.

7.2.18. Működteti és ellenőrzi a házipénztárakat (önkormányzat, hivatal és nemzetiségi önkormányzatok).

7.2.19. Elvégzi a lakáshoz jutást elősegítő támogatások (helyi, szakember-letelepedési, munkáltatói támogatás) pénzügyi teljesítésével és megtérülésével kapcsolatos feladatokat.

7.2.20. Figyelemmel kíséri az Önkormányzatot megillető egyéb bevételek (a garázsok közterület-foglalási díjának, a haszonbérek, telepengedélyek, szabálysértési bírságok, helytállási kötelezettségek miatti hátralékok) alakulását, az önkormányzati helyiségek bérbeadása területén a Vagyonkezelési Osztállyal megosztva ellátja a számlázási feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését, a vevői állományról nyilvántartást vezet.

7.2.21. Az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében adóbevallást készít:

 • a) a NAV részére az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek után fizetendő adóról és a rehabilitációs hozzájárulásról,
 • b) a nettó finanszírozás keretében rendezésre kerülő közterheket lejelenti a MÁK felé. A munkaáltatói személyi jövedelemadó köteles tételekről (telefonadó és reprezentációs adó) az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak alapján,
 • c) gondoskodik a közvetlen pénzügyi teljesítésről a NAV felé, illetve kontrollálja a MÁK által teljesített adók rendezettségét.

7.2.22. A nemzetiségi önkormányzatok tekintetében ellátja a NAV felé szükséges adatközléseket, elkészíti az áfa bevallást.

7.2.23. Ellátja a felhalmozási és tőke jellegű bevételekkel kapcsolatos számviteli feladatokat, végzi a kiadások átutalását.

7.2.24. Előkészíti és koordinálja a bankválasztással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a választott pénzintézettel megkötendő szerződéseket és elvégzi a folyamatos működéshez szükséges ügyintézéseket.

7.2.25. Önkormányzati kötvénykibocsátás, hitelfelvétel esetén előkészíti a döntéshez szükséges dokumentumokat, a finanszírozó bankkal kapcsolatot tart, adatot szolgáltat, gondoskodik a szerződések megkötését megalapozó folyamatokról, közreműködik az Önkormányzat követelési/kötelezettségei során szükséges banki felhatalmazások elkészítésében, közjegyzői aláírási címpéldányok elkészítését koordinálja, aktualizálja a banki aláírási jogosultságokat.

7.2.26. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei betétként történő elhelyezése, lekötése érdekében elvégzi a szükséges előkészítő tevékenységet, gondoskodik a banki ügyintézés feltételeiről.

7.2.27. Közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának összeállításában és végrehajtásában.

7.2.28. Az osztály tevékenységét érintő külső ellenőrző szervek (Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, NAV, Munkaügyi Központ, stb.) ellenőrzései folyamán az ellenőrzést segíti, kapcsolatot tart és adatot, információt szolgáltat. Az ellenőrzések tényéről, a megállapításokról és a megtett intézkedésekről nyilvántartást vezet.

7.2.29. Végrehajtja az Önkormányzat, Hivatal kintlevőségeivel kapcsolatos polgármesteri és jegyzői együttes szabályzatban meghatározott feladatokat.

7.3. Egyéb feladatkörben:

7.3.1. Előterjesztéseket készít a közgyűlés, bizottságok és a polgármester számára a feladatkörébe tartozó döntést igénylő ügyekben.

7.3.2. A Hivatal szervezeti egységeinek igénye szerint segítséget ad az Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának felülvizsgálatához (pénzügyi számviteli véleményezés).

7.3.3. Adatokat szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező önkormányzati költségvetés tervezéséről, végrehajtásáról.

7.3.4. Megállapodás szerint gondoskodik a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

7.3.5. A feladat végrehajtását meglapozó jogszabályi környezet figyelembevételével elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó belső szabályzatokat (pénzügyi, számviteli, költségvetési, egyes gazdálkodási területekre), illetve segítséget nyújt a Hivatal szervezeti egységei által készítendő szabályzatok pénzügyi vonatkozású kérdéseinek kidolgozásában.

7.3.6. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.”

 • Frissítve: 2021. január 5.