fő tartalom

Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Osztályvezető: Salamonné Pintér Mónika - főosztályvezető
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „A” épület, VI. emelet, 612. iroda
tel: 06-25/ 544-320
email: salamonne.pinter.monika@dunaujvaros.hu

A Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály feladatai

Az önkormányzat éves költségvetése előkészítésének feladatkörében:

 • Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatokat.
 • A költségvetési törvény alapján a Hivatal szervezeti egységeinek közreműködésével, azok adatszolgáltatásainak alapul vételével koordinálja és előkészíti a város költségvetését megalapozó számításokat, mely feladathoz kapcsolódóan:
  • felméri az Önkormányzat és a Hivatal belső funkcióinak működéséhez, valamint az Önkormányzat irányítása alatt álló önálló költségvetési szervek működéséhez szükséges kiadási igényeket,
  • az intézmények feladatmutatóit összesíti, amelynek alapján kidolgozza az igényelhető állami hozzájárulás összegét,
  • kidolgozza a működés bevételi tervszámokat (állami támogatás, saját bevétel),
  • javaslatot tesz az esetleges forráshiány kiegyenlítésére,
  • koordinálja a Városüzemeltetési Osztály, valamint a Főépítészi és Pályázati Osztály által meghatározott fejlesztési, felújítási, kiadási tervjavaslat, valamint a felhalmozási célú bevételi tervjavaslat költségvetési tervbe történő beépítését és
  • előkészíti a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési tervét.
 • Gondoskodik a költségvetést megalapozó számadatok Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottsági, intézményi továbbá érdekképviseleti véleményeztetéséről, közgyűlés felé határidőre történő benyújtásáról.
 • A költségvetést megalapozó munkaanyag közgyűlési vitája során meghozott közgyűlési döntések figyelembevételével a Hivatal szervezeti egységeivel együttműködve elkészíti a költségvetési rendelettervezetet, gondoskodik annak közgyűlési beterjesztéséről.
 •  Elkészíti az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetését és továbbítja a Magyar Államkincstár számára.
 • Szervezi és irányítja az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek elemi költségvetésének előkészítését, elkészítését.
 • Elvégzi az intézményi költségvetések tartalmi és formai felülvizsgálatát.
 • Határidőre eleget tesz a jogszabályban előírt központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Közreműködik a közmeghallgatási munkaanyag összeállításában.
 • Az évközi gazdálkodási adatok és irányítószervi döntések alapján módosuló gazdálkodási adatok figyelembe vételével rendszeresen előkészíti a költségvetési rendelet módosítását.

Az éves költségvetés végrehajtása feladatkörében:

 • Az előkészítő szakaszban pénzügyi szempontból véleményezi a költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket.
 • Gyakorolja a jogszabály által meghatározott gazdálkodási hatásköröket az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
  Ennek keretében:
  • pénzügyi ellenjegyzést végez a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig a szakmai feladatok teljesítésére előkészített szerződések esetében, az osztályok által nyújtott fedezetigazolás alapján,
  • pénzforgalmi és előirányzati szintű nyilvántartást vezet, rögzíti a megtörtént gazdasági eseményeket (főkönyvi könyvelés),
  • elvégzi az Önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését, meggyőződik a számlák szervezeti egységek általi teljesítés-igazolásának meglétéről,
  • elrendeli a pénzügyi teljesítést (utalványozás), kivéve a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a választásokkal kapcsolatos kiadások esetében és
  • az „Elektra“ elnevezésű elektronikus felületen lebonyolítja az utalásokat."
 •  Folyamatosan figyelemmel kíséri és az analitikus nyilvántartásban rögzíti a közgyűlési tartalékok terhére tett kötelezettségvállalásokat.
 • Év közben gondoskodik a költségvetést érintő közgyűlési döntések, a polgármesteri határozatok, valamint a központi pótelőirányzatok miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosítások közgyűlés elé terjesztéséről és a döntést követően kiközli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeket érintő költségvetést módosító tételeket.
 • lntegrált számviteli rendszer használatával biztosítja a számviteli nyilvántartások vezetését, elvégzi a könyvelési és beszámoló készítései feladatokat.
 • Előkészíti és közgyűlés elé terjeszti az Önkormányzat és a Hivatal költségvetéséről szóló pénzügyi tájékoztatókat.
 • Jogszabály szerint meghatározott határidőben felülvizsgálja az igényelt általános működési és ágazati feladatokhoz jóváhagyott előirányzatokat meglapozó mutatószámokat és az intézmények által összeállított adatszolgáltatás feldolgozását követően elvégzi az összesített adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár felé.
 • Koordinálja és előkészíti az éves zárszámadási rendelettervezetet, ezen belül:
  • szervezi és irányítja az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények beszámoló készítését, ezek egyenkénti számszaki, technikai összefüggésbeli felülvizsgálatát elvégzi,
  • elkészíti az Önkormányzat, a Hivatal beszámolóját, továbbá
  • elkészíti a nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.
 • Törvényi határidőre eleget tesz a zárszámadással kapcsolatos központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Elszámol az igényelt általános működési és ágazati feladatokhoz kiutalt hozzájárulásokról (a tényleges teljesítések alapján megállapítja a felhasználható állami hozzájárulás összegét).
 • Gondoskodik a zárszámadási rendelettervezet közgyűlés elé terjesztéséről.
 • Elvégzi a kiemelt pénzeszközátadások utalását, figyeli mindezek jóváhagyott előirányzatának alakulását.
 • Előirányzat felhasználási ütemtervet készít havonta az intézményektől bekért likviditási terv adatai alapján az Önkormányzat által kidolgozott tervszámokkal összesítve.
 • Az Önkormányzat által fenntartott intézmények pénzellátása érdekében heti rendszerességgel finanszírozást utal az ellenőrzött kifizetési igény és a heti szállítói állomány figyelembe vételével.”
 • Figyelemmel kíséri az Önkormányzat likviditási helyzetének alakulását, vezeti a szállítói követelésekre vonatkozó nyilvántartást, információszolgáltatással elősegíti a döntéshozatalt.
 • Gondoskodik a jogszabály által előírt egyéb központi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében (pénzforgalmi információ, időközi mérlegjelentés, év végi beszámolók), vaIamint az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek adatszolgáltatását figyelemmel kíséri és egyes kiemelt adatokra ellenőrzést végez.
 • A Személyügyi Osztállyal megosztott feladatkörben gondoskodik a MÁK által történő illetményszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatásról, mely keretében elvégzi a KIRA program pénzügyi moduljában szükséges adatrögzítést.
 • Működteti és ellenőrzi a házipénztárakat (önkormányzat, hivatal és nemzetiségi önkormányzatok).
 • Elvégzi a lakáshoz jutást elősegítő támogatások (helyi, szakember-letelepedési, munkáltatói támogatás) pénzügyi teljesítésével és megtérülésével kapcsolatos feladatokat.
 • Figyelemmel kíséri az Önkormányzatot megillető egyéb bevételek (a garázsok közterület-foglalási díjának, a haszonbérek, telepengedélyek, szabálysértési bírságok, helytállási kötelezettségek miatti hátralékok) alakulását, az önkormányzati helyiségek bérbeadása területén a Vagyonkezelési Osztállyal megosztva ellátja a számlázási feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését, a vevői állományról nyilvántartást vezet.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal tekintetében adóbevallást készít:
  • a NAV részére az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek után fizetendő adóról és a rehabilitációs hozzájárulásról,
  • a nettó finanszírozás keretében rendezésre kerülő közterheket lejelenti a MÁK felé. A munkaáltatói személyi jövedelemadó köteles tételekről (telefonadó és reprezentációs adó) az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak alapján,
  • gondoskodik a közvetlen pénzügyi teljesítésről a NAV felé, illetve kontrollálja a MÁK által teljesített adók rendezettségét.
 • A nemzetiségi önkormányzatok tekintetében ellátja a NAV felé szükséges adatközléseket, elkészíti az áfa bevallást.
 • Ellátja a felhalmozási és tőke jellegű bevételekkel kapcsolatos számviteli feladatokat, végzi a kiadások átutalását.
 • Előkészíti és koordinálja a bankválasztással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a választott pénzintézettel megkötendő szerződéseket és elvégzi a folyamatos működéshez szükséges ügyintézéseket.
 • Önkormányzati kötvénykibocsátás, hitelfelvétel esetén előkészíti a döntéshez szükséges dokumentumokat, a finanszírozó bankkal kapcsolatot tart, adatot szolgáltat, gondoskodik a szerződések megkötését megalapozó folyamatokról, közreműködik az Önkormányzat követelési/kötelezettségei során szükséges banki felhatalmazások elkészítésében, közjegyzői aláírási címpéldányok elkészítését koordinálja, aktualizálja a banki aláírási jogosultságokat.
 • Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei betétként történő elhelyezése, lekötése érdekében elvégzi a szükséges előkészítő tevékenységet, gondoskodik a banki ügyintézés feltételeiről.
 • Közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának összeállításában és végrehajtásában.
 • Az osztály tevékenységét érintő külső ellenőrző szervek (Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, NAV, Kormányhivatal, stb.) ellenőrzései folyamán az ellenőrzést segíti, kapcsolatot tart és adatot, információt szolgáltat. Az ellenőrzések tényéről, a megállapításokról és a megtett intézkedésekről nyilvántartást vezet.
 • Végrehajtja az Önkormányzat, Hivatal kintlévőségeivel kapcsolatos polgármesteri és jegyzői együttes szabályzatban meghatározott feladatokat.

Egyéb feladatkörben:

 • Előterjesztéseket készít a közgyűlés, bizottságok és a polgármester számára a feladatkörébe tartozó döntést igénylő ügyekben.
 • A Hivatal szervezeti egységeinek igénye szerint segítséget ad az Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásának felülvizsgálatához (pénzügyi számviteli véleményezés).
 • Adatokat szolgáltat a Megyei Jogú Városok Szövetségétől érkező önkormányzati költségvetés tervezéséről, végrehajtásáról.
 • A feladat végrehajtását meglapozó jogszabályi környezet figyelembevételével elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó belső szabályzatokat (pénzügyi, számviteli, költségvetési, egyes gazdálkodási területekre), illetve segítséget nyújt a Hivatal szervezeti egységei által készítendő szabályzatok pénzügyi vonatkozású kérdéseinek kidolgozásában.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.
 • Elvégzi a kabinet-és sajtóirodától kapott számlák fedezetének vizsgálatát — rendezvény stb. — és azt rögzíti a nyilvántartásban.
 • Frissítve: 2022. február 21.
 • Létrehozva: 2015. szeptember 21.