fő tartalom

Az Önkormányzat és Hivatala működését meghatározó fő jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-a szerinti különös közzétételi listát ágazati jogszabály nem határoz meg, egyedi közzétételi listát a szerv vezetője nem határozott meg.

 • Magyarország Alaptörvénye,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
 • A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,
 • A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény,
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény,
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
 • A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény,
 • A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény,
 • A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény,
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. törvény,
 • A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény,
 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény,
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
 • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény,
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • A sportról szóló 2004. évi I. törvény,
 • A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
 • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény,
 • A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályiról szóló 2003. évi CXXVII. törvény,
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,
 • Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény.
 • Frissítve: 2023. március 27.
 • Létrehozva: 2011. augusztus 27.