Sándor Frigyes Zeneiskola

Sándor Frigyes Zeneiskola

Elérhetőség

cím:

2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/a.

tel:

25/ 412-520

fax:

25/ 412-520

e-mail:

duzenisk@invitel.hu

web:

http://www.sandorfrigyes.hu

Iskolánk bemutatása

A Sándor Frigyes Zeneiskola alapításának éve: 1953.

Kihelyezett tagozatok

 • Adony, Általános Iskola, Rákóczi út 39.
 • Kulcs, Általános Iskola, Kossuth L. u. 57.
 • Perkáta, Általános Iskola, Dózsa Gy. u. 13.

Régebben volt kihelyezett tagozat Dunaföldváron, Ercsiben, Pusztaszabolcson is.

Fő célok, feladatok

Az intézmény feladata alapfokú művészeti oktatás - zeneművészeti ágon. Mint ilyen, része a magyar közoktatásnak.
Iskolánk a zenei, művészeti nevelés lehetőségeivel és eszközeivel intenzív személyiségfejlesztő, gyermekközpontú iskola.
Célunk a gyermekek zenei képességeinek fejlesztése, a művészetek megszerettetése, értése, amatőr művelése, s a legtehetségesebbek művészeti pályára irányítása, értő közönség nevelése.
Iskolánk az alapfokú zenei képzés megvalósításával alapfeladatot lát el a művészeti oktatás és nevelés területén.
Alapfokú művészetoktatási intézményben a tankötelezettség nem teljesíthető, illetve a tanuló nem készülhet fel az alapműveltségi vizsga letételére.

Az alapfokú művészetoktatási intézménynek - az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában meghatározottak szerint - legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.
A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni.

További nevelési célok, feladatok
 • A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása.
 • Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
 • A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése.
 • A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
 • Rendszeres zenehallgatásra, a kortárs zene befogadására való nevelés, az értékes zene megszerettetése, a növendékek zenei ízlésének formálása.
 • A növendékek életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek, szakfolyóiratok olvasására való ösztönzés.
 • A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
 • A zenei élet eseményei iránti érdeklődés kialakítása, illetve részvétel városunk zenei életében.
 • Tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű növendékek segítése, támogatása, a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a szakirányú továbbtanulásra.

Az alapfokú zenei képzés iskolánkban megtalálható tanszakai

Hangszeres főtárgyak

Képzési tanszakok
zongora, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, gitár furulya, fuvola, klarinét,szaxofon, oboa, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer, hárfa, harmonika,

Magánének főtárgy
Kamarazene főtárgy

2 - 8 fős csoportok

A hangszeres, magánének és kamarazene tanszakokra beiratkozott növendékek számára kötelező tárgy: szolfézs ( alapfok 1-4. évfolyam ), "B" tagozaton a 12. évfolyam végéig
- a szakközépiskolai felvételi vizsga évében és az azt megelőző tanévben a nem zongora főtárgyú "B" tagozatos növendékek számára kötelező zongora heti min. 30 percben

Kötelezően választható tárgyak:

 • elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
 • gyakorlati: második hangszer, kamarazene, zenekar

Választható tárgyak:

 • szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, második hangszer, kamarazene, zenekar,
 • számítógépes zeneelmélet

A kiemelkedő képességű ( zenei pályára alkalmas ) növendékek az alapfok 2. évfolyamától emelt szintű oktatásban ( "B" tagozat ) részesülnek.
Korrepetíció ( zongorakíséret ): a hangszertanuláshoz ( kivéve hárfa, gitár, zongora, harmonika ) szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

Elméleti főtárgyak

A képzés formája csoportos.
Képzési tanszakok: előképző, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom

Kötelező tárgy:

 • zongora

Kötelezően választható tárgyak:

 • elméleti: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
 • gyakorlati: második hangszer, kamarazene, zenekar

Választható tárgyak:

 • zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, második hangszer, kamarazene, zenekar

Jelentkezés, beiratkozás, tanulói jogviszony létesítése

A zeneiskolába speciális képességvizsgálatot követően iratkozhatnak be a jelentkezők. A magánének tanszakra való jelentkezéskor szükséges, más tanszakok ( hangszerek ) esetében - a képességvizsgálatot lefolytató tanár vagy szülő kezdeményezésére - lehetséges szakorvosi vélemény beszerzése.
A felvételi meghallgatás ( képességvizsgálat ) a tanév szorgalmi idejének utolsó hetében történik. A pontos időpontról és helyszínől az iskola kapujában, hirdetőtábláján, a helyi újságban ( Dunaújvárosi Hírlap ), televízióban adunk tájékoztatást legalább egy hónappal a kitűzött időpont előtt.  A felvételi meghallgatás eredményét az iskola hirdetőtábláján tesszük közzé.

 • Jelentkezést követően a képességvizsgálat az alábbi szempontok alapján történik: a jelentkező legyen képes:
  - a tanár által bemutatott rövid, egyszerű ritmust a megadott tempóban visszatapsolni
  - néhány hangból álló dallamot ( motívumot ) hallás után tisztán visszaénekelni
  - korának megfelelő szinten egy kis gyermekdalt önállóan elénekelni
  rendelkezzék minimális zenei affinitással
   
 • Hangszerválasztáskor:
  szaktanári meghallgatáson kell részt venni, ennek alapján a növendék rendelkezzen ( halláson, ritmusérzéken, zenei memória-készségen túlmenően ) az adott hangszer megszólaltatásához szükséges alkati adottságokkal, manuális készséggel.
   
  A hangszertanulásra már alkalmasnak bizonyult jelentkezők az előképzővel egyidejűleg a hangszertanulást is megkezdhetik a kiválasztott hangszer ( főtárgy ) előkészítő évfolyamán.
   
 • Más zeneiskolákból történő átvétel esetén:
  A más zeneiskolában már megszerzett bizonyítvány és szaktanári vélemény, javaslat alapján.

Szolgáltatásaink

1. Hangszerkölcsönzés

2. Gyakorlási lehetőség biztosítása

3. Fellépési lehetőségek biztosítása

4. Könyvtár
Nyitva tartás:
- iskola számára: hétfő, szerda: 13-19-ig, kedd, péntek: 13-16-ig, csütörtök: 13-18-ig.
- nyilvános nyitva tartás: hétfő, szerda: hétfő, szerda: 13-19-ig.

5. Óvodás előképző
Az általános iskola megkezdését megelőző évben óvodás korú gyermekek számára a zeneiskolai tanulmányokat (előképzőt) előkészítő foglalkozásokat szervezünk. A tanítás heti két alkalommal 45 percben történik, játékos formában.

 • Frissítve: 2014. szeptember 11.