Szociális Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal
„B” épület („lapos tetős épület”) Fsz. 12. iroda
Osztályvezető: Dr. Deák Mária
Telefon: 06-25/ 544-248
E-mail: deakmaria@pmh.dunanet.hu

A Szociális Osztály feladatai

1. Gyermekvédelmi feladatkörben:

9.1.1. Gyámhatósági, bírósági és hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.

9.1.2. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos döntéseket.

9.1.3. Előkészíti a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos döntéseket.

9.1.4. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

9.1.5. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

2. Szociális feladatkörben:

9.2.1.    Előkészíti a rendszeres és rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.

9.2.2. Adatszolgáltatást végez az ágazati miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segély nyújtása céljából.

9.2.3. A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

9.2.4.    Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapítására és megszüntetése céljából.

9.2.5. Elvégzi a szociális osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a települési támogatások kiutalását.

9.2.6. Megkeresésre környezettanulmányt készít a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.

9.2.7. Azon személyek részére, akik tárgyévben a Szociális Osztály által vezetett nyilvántartás szerint valamely szociális ellátásban részesültek vagy részesülnek, a szociális ellátás jogerős határozattal való megállapításának hónapjától kezdődően havonta egy darab ingyenes mozijegyet biztosít.

9.2.8. Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.

3. Egyéb feladatkörben:

9.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

9.3.2. Ellátja a KGY SZMSZ 1. függeléke szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatai.

9.3.3. Nyilvántartja és frissíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződéseket, továbbá intézkedik a szerződések adatainak közzététele érdekében.

9.3.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 35/2015 (XII.18.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

 1. helyi lakásfenntartási támogatás,
 2. gyógyszerköltség-támogatás,
 3. időskorúak támogatása,
 4. hátralékkezelési támogatás,
 5. gondozási támogatás

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

 1. átmeneti segély,
 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 3. születési támogatás,
 4. iskolakezdési támogatás.

 Az egyes támogatási formákról az alábbi táblázat ad áttekintést:

2020. évi támogatási formák jövedelemhatára és a havi/évi támogatási összeg

Megnevezés

Egy főre jutó
jövedelemhatár Ft/fő/hó

Támogatási összeg
Ft/hó

Támogatási összeg
Ft/év

Helyi lakásfenntartási támogatás

Nem egyedül élő: 76.950,-
Egyedül élő: 85.500,-

6.000,-
(6 hónapra)

-

Gyógyszerköltség támogatás

Családos: 76.950,-
Egyedülálló: 85.500,-

4.000,-;
magasabb gyógyszerköltségnél
6.000,-
(6 hónapra)

-

Időskorúak támogatása

199.500,-

-

5.000,-

Hátralékkezelési támogatás

Nem egyedül élő: 79.800,-
Egyedül élő: 85.500,-

-

Max. 50.000,-
(15 % önrész)

Gondozási támogatás

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

5.000,-
(6 hónapra)

 

Rendkívüli települési támogatás:

 

 

 

a.) krízissegély, melynek formái:
   aa: kórházi krízissegély (6 nap folyamatos kórházi ápolás)
   ab: elemi kár utáni krízissegély
   ac: baleseti krízissegély
b.) étkezési-ruházati vagy eseti gyógyszertámogatás

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

10.000,-
(max. 4 alkalom)

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

Max. 100.000,-

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

Max. 100.000,-

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-

-

10.000,-

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

 

 

 

 1. étkezési támogatás
 2. eseti gyógyszertámogatás
 3. kórházi krízissegély (6 nap folyamatos kórházi ápolás)

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-

-

15.000,-

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-

-

10.000,-

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

10.000,-
(max. 4 alkalom)

Születési támogatás

142.500,-

-

25.000,-

Iskolakezdési támogatás

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

15.000,-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. alapján)

Családos: 38.475,-
Egyedülálló: 41.325,-

-

-

Nyugdíjminimum:    28.500 Ft

 • Frissítve: 2020. április 29.