Szociális Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal
„B” épület („lapos tetős épület”) Fsz. 12. iroda
Osztályvezető: Dr. Deák Mária
Telefon: 06-25/ 544-236, 544-303, 544-164, 544-268, 544-299, 544-244
E-mail: szocialisosztaly@pmh.dunanet.hu

A Szociális Osztály feladatai

1. Gyermekvédelmi feladatkörben:

9.1.1. Gyámhatósági, bírósági és hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.

9.1.2. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos döntéseket.

9.1.3. Előkészíti a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos döntéseket.

9.1.4. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

9.1.5. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

2. Szociális feladatkörben:

9.2.1.    Előkészíti a rendszeres és rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.

9.2.2. Adatszolgáltatást végez az ágazati miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segély nyújtása céljából.

9.2.3. A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

9.2.4.    Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapítására és megszüntetése céljából.

9.2.5. Elvégzi a szociális osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a települési támogatások kiutalását.

9.2.6. Megkeresésre környezettanulmányt készít a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.

9.2.7. Azon személyek részére, akik tárgyévben a Szociális Osztály által vezetett nyilvántartás szerint valamely szociális ellátásban részesültek vagy részesülnek, a szociális ellátás jogerős határozattal való megállapításának hónapjától kezdődően havonta egy darab ingyenes mozijegyet biztosít.

9.2.8. Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.

3. Egyéb feladatkörben:

9.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

9.3.2. Ellátja a KGY SZMSZ 1. függeléke szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatai.

9.3.3. Nyilvántartja és frissíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződéseket, továbbá intézkedik a szerződések adatainak közzététele érdekében.

9.3.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 35/2015 (XII.18.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

  1. helyi lakásfenntartási támogatás,
  2. gyógyszerköltség-támogatás,
  3. időskorúak támogatása,
  4. hátralékkezelési támogatás,
  5. gondozási támogatás

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

  1. átmeneti segély,
  2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
  3. születési támogatás,
  4. iskolakezdési támogatás.

 Az egyes támogatási formákról az alábbi táblázat ad áttekintést:

Megnevezés Egy főre,  jutó jövedelemhatár
Ft/fő/hó
Támogatási összeg
Ft/fő/hó
Támogatási összeg
Ft/év
Helyi lakásfenntartási támogatás   Családos: 76.950,-
Egyedül élő: 85.500,-
6.000,-
(6 hónapra)
-
Gyógyszerköltség támogatás   Családos: 76.950,-
Egyedülálló: 85.500,-  
4.000,-;
(magasabb gyógyszerköltségnél 6.000,- )
(6 hónapra)
-
Időskorúak támogatása 199.500,- 5.000,- MAX ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL
A RENDELET SZERINT
Hátralékkezelési támogatás   Családos: 79.800,-
Egyedül élő: 85.500,-
- Max. 50.000,-
(15 % önrész)
Gondozási támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
5.000,-
(6 hónapra)
-
Rendkívüli települési támogatás:
a) krízissegély, melynek formái:
aa) kórházi krízissegély (6 nap folyamatos kórházi ápolás)
ab) elemi kár utáni krízis
ac) baleseti segély
b) étkezési-ruházati vagy eseti gyógyszertámogatás
 
         
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,-
(max. 4 alkalom)
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-  
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-  
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
  -   10.000,-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
a) étkezési támogatás  
b) eseti gyógyszertámogatás  
c) kórházi krízissegély (6 nap folyamatos kórházi ápolás)
  Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
  -   15.000,-
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
  -   10.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,- (max. 4 alkalom)
Születési támogatás 142.500,- - 25.000,-
Iskolakezdési támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 15.000,-

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (Gyvt. alapján)

Családos: 38.475,-
Egyedülálló: 41.325,-
-

-

Nyugdíjminimum:    28.500 Ft

  • Frissítve: 2019. április 4.