Szociális Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal
„B” épület fsz. 12. iroda
Osztályvezető: Dr. Deák Mária
Telefon: 06-25/ 544-248
E-mail: deak.maria@dunaujvaros.hu

A Szociális Osztály feladatai

32.1. Gyámhatósági feladatkörében:

32.1.1. Gyámhatósági és egyéb hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.

32.1.2. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos helyzet, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket és a hozzá kapcsolódó pénzbeli ellátások utalását.

32.1.3. Továbbítja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy felügyeleti szerv felé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, a hátrányos helyzethez, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó döntés miatt jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

32.1.4. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

32.1.5. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

32.2.Szociális feladatkörében:

32.2.1. Előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési és rendkívüli települési támogatások megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.

32.2.2. A jogszabályokban előírtak alapján megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.

32.2.3. A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

32.2.4. Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről.

32.2.5. Intézkedik a Szociális Osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a támogatások pénzügyi teljesítéséről (teljesítésigazolás, érvényesítés).

32.2.6. Megkeresésre környezettanulmányt készít adósságrendezési eljárásban (csődvédelem) és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.

32.2.7. Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.”

32.3. Egyéb feladatkörben:

32.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

32.3.2. Folyamatosan aktualizálja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.

32.3.3. Teljesíti a jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatásokat.

32.3.4. Előkészíti a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződést, ellenőrzi a támogatás felhasználását.

32.3.5.Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 15/2021 (V.13.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

 • pénzbeli támogatás
  • helyi lakásfenntartási támogatás,
  • gyógyszerköltség támogatás,
  • időskorúak támogatása,
  • születési támogatás,
  • gondozási támogatás,
  • étkezési-ruházati támogatás,
  • gyermeknevelési támogatás,
  • iskolakezdési támogatás,
  • kórházi ápolás utáni támogatás,
 • természetbeni támogatás
  • helyi lakásfenntartási támogatás,
  • hátralékkezelési támogatás.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

 • elemi kár utáni krízissegély,
 • baleseti krízissegély,
 • rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély.

A támogatási formák jövedelemhatára és a havi/évi támogatási összeg

 

Megnevezés Egy főre jutó jövedelemhatár
Ft/fő/hó
Támogatási összeg
Ft/hó
Támogatási összeg
Ft/év
Helyi lakásfenntartási támogatás Nem egyedül élő: 76.950,-
Egyedül élő: 85.500,-
6.000,-
(6 hónapra)
-
Gyógyszerköltség támogatás Családos: 76.950,-
Egyedülálló: 85.500,-
4.000,-;
magasabb gyógyszerköltségnél 6.000,- (6 hónapra)
-
Időskorúak támogatása 57.000,-ft-ig
57.001,-ft-tól 199.500,-ft-ig
- 8.000,-
5.000,-
Születési támogatás 142.500,- - 25.000,-
Gondozási támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
5.000,-
(6 hónapra)
 

Étkezési-ruházati támogatás

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-

-

10.000,-

Hátralékkezelési támogatás Nem egyedül élő: 79.800,-
Egyedül élő: 85.500,-
- Max. 50.000,-
(15 % önrész)

Gyermeknevelési támogatás

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-

-

15.000,-

Iskolakezdési támogatás

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

15.000,-
(1. és 9. évfolyam)

6.000,-
(2-8. évfolyam)

Kórházi ápolás utáni támogatás
(6 nap folyamatos kórházi ápolás)

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

10.000,-
(max. 4 alkalom)

Hátralékkezelési támogatás

Nem egyedül élő: 79.800,-
Egyedül élő: 85.500,-

-

-

Rendkívüli települési támogatás:

Elemi kár utáni krízissegély

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

Max. 100.000,-

Baleseti krízissegély

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-

-

Max. 100.000,-

Rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély

Családos: 79.800,-
Egyedülálló: 85.500,-

-

20.000,-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. alapján)

Családos: 38.475,-
Egyedülálló: 41.325,-

-

-

Nyugdíjminimum: 28.500 Ft

 • Frissítve: 2021. július 3.