Szociális Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal
„B” épület fsz. 12. iroda
Osztályvezető: Dr. Deák Mária
Telefon: 06-25/ 544-248
E-mail: deak.maria@dunaujvaros.hu

A Szociális Osztály feladatai

32.1. Gyámhatósági feladatkörében:

32.1.1. Gyámhatósági és egyéb hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.

32.1.2. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos helyzet, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket és a hozzá kapcsolódó pénzbeli ellátások utalását.

32.1.3. Továbbítja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy felügyeleti szerv felé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, a hátrányos helyzethez, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó döntés miatt jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

32.1.4. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

32.1.5. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

32.2.Szociális feladatkörében:

32.2.1. Előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési és rendkívüli települési támogatások megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.

32.2.2. A jogszabályokban előírtak alapján megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.

32.2.3. A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

32.2.4. Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről.

32.2.5. Intézkedik a Szociális Osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a támogatások pénzügyi teljesítéséről (teljesítésigazolás, érvényesítés).

32.2.6. Megkeresésre környezettanulmányt készít adósságrendezési eljárásban (csődvédelem) és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.

32.2.7. Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.”

32.3. Egyéb feladatkörben:

32.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

32.3.2. Folyamatosan aktualizálja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.

32.3.3. Teljesíti a jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatásokat.

32.3.4. Előkészíti a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződést, ellenőrzi a támogatás felhasználását.

32.3.5.Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 35/2015 (XII.18.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

 1. helyi lakásfenntartási támogatás,
 2. gyógyszerköltség-támogatás,
 3. időskorúak támogatása,
 4. hátralékkezelési támogatás,
 5. gondozási támogatás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

 1. átmeneti segély,
 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 3. születési támogatás,
 4. iskolakezdési támogatás.
 5. rendkívüli iskolakezdési támogatás.

 Az egyes támogatási formákról az alábbi táblázat ad áttekintést:

2020. évi támogatási formák jövedelemhatára és a havi/évi támogatási összeg

Megnevezés Egy főre jutó jövedelemhatár
Ft/fő/hó
Támogatási összeg
Ft/hó
Támogatási összeg
Ft/év
Helyi lakásfenntartási támogatás Nem egyedül élő: 76.950,-
Egyedül élő: 85.500,-
6.000,-
(6 hónapra)
-
Gyógyszerköltség támogatás Családos: 76.950,-
Egyedülálló: 85.500,-
4.000,-;
magasabb gyógyszerköltségnél 6.000,- (6 hónapra)
-
Időskorúak támogatása 57.000,-ft-ig
57.001,-ft-tól 199.500,-ft-ig
- 8.000,-
5.000,-
       
Hátralékkezelési támogatás Nem egyedül élő: 79.800,-
Egyedül élő: 85.500,-
- Max. 50.000,-
(15 % önrész)
Gondozási támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
5.000,-
(6 hónapra)
 

Rendkívüli települési támogatás:

1. Átmeneti segély

a) krízissegély, melynek formái:
   aa) kórházi krízissegély (6 nap folyamatos kórházi ápolás)
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,- (max. 4 alkalom)
   ab) elemi kár utáni krízisegély Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-
   ac) baleseti krízissegély Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-
b) étkezési-ruházati vagy eseti gyógyszertámogatás Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 10.000,-
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
a) étkezési támogatás Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 15.000,-
b) eseti gyógyszertámogatás Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 10.000,-
c) kórházi krízissegély (6 nap folyamatos kórházi ápolás) Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,- (max. 4 alkalom)
 
3. Születési támogatás 142.500,- - 25.000,-
4. Iskolakezdési támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 15.000,-
5. Rendkívüli iskolakezdési támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 6.000,-
       
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. alapján) Családos: 38.475,-
Egyedülálló: 41.325,-
- -

Nyugdíjminimum: 28.500 Ft

 • Frissítve: 2021. január 5.