beszámoló

Bursa Hungarica

2001. évtől kezdődően indult útjára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszer, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó, érettségi előtt álló fiatalokat kívánták ösztöndíjjal támogatni.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

  • a települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
  • a támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat
  • a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
  • a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét,
  • a felsőoktatási intézményi támogatás:
  • az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000.- Ft/fő/hó volt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2000. (XII. 14.) KH. számú határozatával csatlakozott az első meghirdetett Bursa pályázati fordulóhoz, és azóta is minden évben részt vesz a pályázati rendszerben.

Az „A” típusú pályázatra azok a Dunaújváros közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (2017. évben 28.500.- Ft) 350%-át, ami 2017. évben 99.750.- Ft/hó/fő.
Az „A” típusú pályázaton nyertes hallgatók 10 hónapon keresztül kapják a megítélt támogatást.

A „B” típusú pályázaton nyertes, felsőfokú intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok pedig a sikeres felvételt követően három tanéven keresztül, összesen 3 x 10 hónapig kapják a támogatást. A pályázatra azok a Dunaújváros Megyei Jogú Város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

  1. érettségi előtt álló középiskolások; vagy
  2. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át (2017. évben 99.750.- Ft/hó/fő).

A pályázatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben eljárva – a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérése mellett – Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere bírálja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi eljárási rendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzata alapján.

A megítélt támogatásokat a pályázók közvetlenül a felsőoktatási intézményeiktől kapják a Minisztérium által kiegészítve.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer alapvető szabályait a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

DMJV Közgyűlésének Gazdasági Programja 2006 - 2010

Oldalak