Dunaújvárosi Járási Hivatal - Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. II. emelet
Hivatalvezető: Dr. Szabó Katalin
Telefon: 25/795-630
Fax: 25/795-649
E-mail: gyamhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 12 óra

A Gyámhivatali Osztály illetékességi területéhez a következő települések tartoznak: Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás.

A Gyámügyi feladatok:

 • elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában,
 • megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
 • dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és megváltoztatásáról,
 • nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
 • dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
 • figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését,
 • dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,
 • dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről,
 • dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
 • megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,
 • dönt a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről,
 • közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
 • dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről,
 • dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,
 • kezdeményezi a folyósátó szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,
 • felelős a családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért,
 • dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
 • dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről,
 • eljár a megelőlegzett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében,
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
 • megállapítja a gyermek családi és utónevét,
 • eljár a családi jogállás rendezése iránti ügyekben
 • dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
 • elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
 • pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
  • a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,
  • a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
  • a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
  • a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése és
  • a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
 • feljelentést tesz:
  • a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása és
  • a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.
 • dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
 • intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról,
 • dönt a szülő jognyilatkozatai érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 • dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre,
 • hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
 • dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben a szülők vitájáról,
 • jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,
 • dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
 • eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben,
 • engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport, modell, vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását,
 • a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
 • ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
 • támogatót, hivatásos támogatót rendel, felügyeli tevékenységét, felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót,
 • irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
 • felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
 • külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat,
 • dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,
 • dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
 • hozzájárulást ad a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez,
 • rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
 • elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
 • közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben és
 • közreműködik a hagyatéki eljárásban.

Igazságügyi feladatok:

Ügyintéző:

Molnárné dr. Jászberényi Rita

Elérhetősége:

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 210. iroda

Telefon:

25/795-605

Áldozatsegítéssel összefüggésben:

 • kérelemre áldozati státusz igazolás állít ki,
 • a bűncselekmények áldozatai részére azonnali pénzügyi segélyt nyújt,
 • átveszi és továbbítja a kárenyhítés iránti kérelmeket

Jogi segítségnyújtás keretében:

 • dönt a peren kívüli támogatás nyújtásáról
 • dönt a polgári és közigazgatási eljárásokban, valamint a büntetőeljárásokban való támogatás nyújtásáról
 • dönt a jogi segítő díjának megállapításáról
 • Frissítve: 2019. március 27.