fő tartalom

Dunaújvárosi Járási Hivatal - Gyámügyi Osztály

Helye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. II. emelet
Osztályvezető: Nagy Viktória
Telefon: 25/795-630
Fax: 25/795-649
E-mail: gyamhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8 – 12 óra

A Gyámhivatali Osztály illetékességi területéhez a következő települések tartoznak: Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás.

A Gyámügyi feladatok:

 • Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában.
 • Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését.
 • Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról.
 • Nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.
 • Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról.
 • Figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét.
 • Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről.
 • Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
 • Dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről.
 • Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét.
 • Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről.
 • Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban.
 • Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről.
 • Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról.
 • Kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését.
 • Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében.
 • A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény elkészítésére.
 • Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról.
 • Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.
 • Kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.
 • Hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg.
 • Hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához.
 • Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, vagy ha az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn.
 • Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt.
 • Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.
 • A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét.
 • A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás.
 • Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét.
 • Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.
 • Pert indíthat, illetve kezdeményezhet:
  • A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása iránt.
  • A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése iránt.
  • A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránt.
  • A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése iránt.
  • A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
 • Feljelentést tesz:
  • A gyermek veszélyeztetése vagy a tartási kötelezettség elmulasztása miatt.
  • A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.
 • A bíróságtól kéri az eltűnt személy holtnak nyilvánítását.
 • Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel le, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el.
 • Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.
 • Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el.
 • Hozzájárul a gyermek családba fogadásához.
 • Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról.
 • Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását.
 • Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről.
 • Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében.
 • A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.
 • A gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli.
 • Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel és felügyeli tevékenységüket.
 • Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét.
 • Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot.
 • Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja munkadíjukat.
 • Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldésétől.
 • Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.
 • Hozzájárulást ad a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tételének elvégzéséhez.
 • Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről.
 • Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.
 • Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást.
 • Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben.
 • Közreműködik a hagyatéki eljárásban.
 • Frissítve: 2020. augusztus 29.
 • Létrehozva: 2013. október 2.