fő tartalom

Személyügyi Osztály

Osztályvezető: Dr. Kaja Edit
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, IV. emelet, 401. iroda
Telefon: 06-25/ 544-104
E-mail: kaja.edit@dunaujvaros.hu

A Személyügyi Osztály feladatai:

Személyi feladatok körében:

 • Közreműködik a tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek) jegyző, aljegyző munkafeltételeinek biztosításában, szervezi, koordinálja munkájukat közvetlenül segítő feladatokat.
 • Szervezi a polgármesteri munkát közvetlenül segítő feladatokat.
 • Figyelemmel kíséri az előjegyzett programokat, gondoskodik a polgármester utasításainak megfelelően a reprezentációs igények teljesítéséről.

Személyügyi feladatok körében:

 • Ellátja a közgyűlés, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítését az alábbi tárgykörökben:
  • kinevezés, annak módosítása, átsorolás, illetményváltozás, munkaszerződés kötése, módosítása,
  • jubileumi jutalom,
  • jogviszony megszűnése, megszüntetése,
  • rendkívüli munkavégzés, helyettesítés,
  • összeférhetetlenség,
  • fegyelmi eljárás megindítása,
  • egyéb munkáltatói juttatások,
  • tanulmányi szerződés.
 • Személyi ügyekben előkészíti közgyűlési előterjesztéseket, egyeztetések folytat le.
 • Közszolgálati és egyéb, az osztály feladatkörébe tartozó szabályzatokat készít elő, javaslatot tesz a módosításukra.
 • Kezeli a személyi anyagokat, nyilvántartásokat.
 • Előkészíti és lebonyolítja a pályázatokat, álláshirdetéseket.
 • Közreműködik a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában, a munkáltatói intézkedések előkészítésében, nyilatkozatok átvételében.
 • Kezeli a közszolgálati teljesítményértékelési rendszert (TÉR).
 • Elkészíti és továbbítja a KÖZSTAT jelentéseket.
 • Nyilvántartja a vizsgakötelezettségeket és szervezi a Kormányhivatal értesítése alapján.
 • Kezeli az Elektronikus Képzési és Vizsgarendszert (PROBONO).
 • Ellátja a kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokat.
 • Kezeli a TARTINFO rendszert.
 • Kezeli a központosított illetmény-számfejtési rendszert.
 • Ellátja a Hivatal alkalmazottai cafetéria juttatásának igénylésével, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, összegezi az igényelt juttatásokat és a kifizetés érdekében továbbítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztályra.
 • Végzi a kedvezményes utazási utalvány biztosításával kapcsolatos ügyintézést.
 • Vezeti a Hivatal alkalmazottai esetében szabadság, egyéb távollétek nyilvántartását, elkészíti a jelentéseket, továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.
 • Együttműködik a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más szervezeti egységeivel, a Magyar Államkincstárral.
 • Elkészíti az ágazati statisztikákat, a jogszabályban előirt adatszolgáltatásokat, jelentéseket.
 • Közreműködik a munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges helyi rendeletek, szabályzatok és utasítások előkészítésében.

Munkaerő-gazdálkodás körében:

 • Elősegíti és támogatja a Hivatal, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézményrendszer fenntartása és alakítása (intézmény-létrehozás, — fejlesztés, — összevonás, — megszüntetés)    során felmerülő munkaerő-gazdálkodási, koordinációs feladatok ellátását.
 • Közreműködik a különböző szervezetek által meghirdetett humánerőforrás gazdálkodási, foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú pályázatok figyelésében és azokra való pályázati előkészületekben.
 • Operatív módon együttműködik a munkanélküliség megelőzését, kezelését megcélzó helyi nonprofit szervezetekkel, illetve a helyi, kistérségi szintű szociális párbeszédre törekvő munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletekkel.

Esélyegyenlőségi feladat körében:

 • Előkészíti a Hivatal esélyegyenlőségi tervét és vizsgálja annak teljesülését, elősegíti és támogatja a megvalósulását.
 • Közreműködik a hátrányos megkülönböztetés kapcsán jelzett problémák kivizsgálásában és az intézkedések meghozatalában.
 • A munkaerő-felvételi eljárás során észlelt hátrányos megkülönböztetés esetén intézkedést kezdeményez.

Az éves költségvetés előkészítése és végrehajtása feladatkörében:

 • Javaslatot készít a tárgyévi költségvetési rendelet előkészítése során a hivatali és az önkormányzati költséghely személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatáról.
 • Gondoskodik az osztályhoz tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartásáról.
 • Végzi az osztályhoz tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzését, a pénzügyekért felelős szervezeti egység bevonásával pénzügyi ellenőrzését."

Egyéb feladat körében:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Közreműködik az osztály hatáskörbe tartozó közérdekű adatok közzétételében.
 • Kinyomtatja és postázza a havi bérjegyzékeket.”
 • Kiadja, összegyűjti és továbbítja az Államkincstár Számfejtési-lrodájának a tárgyi év januárjában a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat.
 • Előkészíti a „Dunaújvárosért Díj“, a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj“, valamint a „Dunaújváros Díszpolgára“ kitüntetői cím adományozásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, és az abban foglaltakat végrehajtja.
 • Nyilvántartja a közgyűlés által alapított kitüntetésekben részesülteket.
 •  Figyelemmel kíséri az osztály tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségeket, közreműködik a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában.
 • Ellátja a KIÉT üléseinek titkári feladatait.
 • Előkészíti a foglalkoztatási jellegű alapítványokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a hivatali közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó koordinációs és szervezési feladatokat.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.
 • Ellátja a Hivatal személyszállítási feladatait. biztosítja a gépjárművek üzemeltetési és üzemviteli feltételeit.
 • Ellátja azokkal a szövetségekkel kapcsolatos feladatokat, amelyeknek az Önkormányzata a tagja.
 • Összeállítja a tisztségviselők, jegyző, aljegyző által meghatározott szervezési protokolláris feladatokat.
 • Frissítve: 2022. február 21.
 • Létrehozva: 2013. január 31.