DMJV Önkormányzata

Egyetlen Föld - az élő bolygónk

Kohéziós Alap KEHOP-5.4.1-16-2016-00467

ALAPADATOK

 • Konzorcium vezető: Dunaújváros MJV Önkormányzata
 • Konzorciumi tag: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
 • Támogatás összege: 4 994 607 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Forrás: az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Fizikai megvalósítás tervezett időszaka: 2019.09.01. – 2020.08.31.
 • Fenntartási kötelezettség: a pénzügyi zárástól számított 3 év. A kedvezményezett köteles a projekt számára létrehozott al-weboldalt, és az azon közzétett tartalmakat, projektelemek elérhetőségét, illetve a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhelyet fenntartani.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, HÁTTERE

Célok:

 • az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése;
 • hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat,
 • hogy változzon az ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódás.

Célterületek:

I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság

 1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
 2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
 3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
 4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
 5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.

II. Megújulóenergia-felhasználás

 1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása
 2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
 3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

TEVÉKENYSÉGEK

I. Projekt előkészítés

 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

II. Projektmegvalósítás

 • Intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Interaktív, játékos előadássorozat
 • Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett szereplő intézmények munkavállalói számára. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” tájékoztató előadás
 • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása. „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” Tanulmányi versenyek
 • A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

III. Horizontális elemek

 • horizontális tevékenységek, projektmenedzsment
 • projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (honlap stb.)
 • esélyegyenlőség biztosítása

KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS A PROJEKTRŐL

 • Közgyűlési döntés: Dunaújváros MVJ Közgyűlése 304/2016. (V.19.) határozatával döntött a pályázaton való részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal.
 • A projekt előkészítése 2016. májustól megkezdődött a konzorciumi partnerek részvételével.
 • A Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására” című megállapodást a felek 2016.06.14-én aláírták.
 • A támogatási kérelmet 2016.10.13-án határidőre benyújtottuk. Több körös hiánypótlást követően 2018.12.08-án érkezett a nyerési értesítés. A szükséges átdolgozások megtörténtek a 2019. év folyamán. A Támogatási Szerződés kötése folyamatban van.
 • 2019.05.06-án aláírásra került a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatott projekt megvalósítására dokumentum.

Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban

Projekt adatok:

 • Projekt címe: Déli iparterület fejlesztése Dunaújvárosban
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001
 • Kedvezményezett neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Konzorciumi partnerek: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
 • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft,
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célkitűzése, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város déli ipari területén a vállalkozói környezet fejlesztésével a város gazdasági vonzerejét, új munkahelyek teremtését, és ezáltal a város lakóinak jólétét növelje.

A projektben fejlesztéssel érintett déli iparterületi ingatlanok Dunaújváros MJV településrendezési tervében „ipari gazdasági terület” minősítést nyertek, így ezeket a területeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv is ipari felhasználás céljára jelöli ki.

A fejlesztés által érintett - zöldmezősnek tekinthető, művelésből kivont - ingatlanok belterületen, ipari területek által körül zártan helyezkednek el.  

A projekt helyszínének kiválasztásakor figyelembevételre került, hogy a város tulajdonában nincs több olyan egybefüggő terület, mely alkalmas lenne a beruházás céljára, így a területek igénybevétele nélkül a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés nem valósulhatna meg.

A projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú céljainak megvalósítását szolgálja azzal, hogy:

 • erősíti a városi gazdaságot és a helyi foglalkoztatási környezet stabilizálását a meglévő ipari termelési kultúrára, és az újonnan betelepült vállalkozások által teremtett kedvező üzleti-gazdasági klímára építve,
 • növeli a város népességvonzó erejét a települési és természeti környezet fenntartható fejlesztésével, egyes városi területek revitalizálásával
 • javítja a lakosság életminőségét és előmozdítja a társadalmi befogadást a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.

A tervezett iparterület fejlesztési beruházás keretében:

 • elvégzésre kerülnek az ingatlanok kármentesítésére irányuló feladatok azon iparterület-fejlesztésbe bevont ingatlanok esetében, amelyek a korábbi ipari tevékenységgel összefüggésben tartós környezetkárosodást szenvedtek,
 • az iparterület hasznosítása, a vállalkozások számára vonzó gazdasági környezet megteremtése érdekében a projekt része az iparterület elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése is.

A projekt megvalósítása során Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten ügyel arra, hogy:

 • a környezetvédelmi szempontokat a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizze
 • a fennálló környezeti károk a projekt során enyhítésre kerüljenek
 • az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vegye, és a projekt megvalósítása során érvényesítse
 • a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációjában és viselkedésében is esélytudatosságot fejezzen ki
 • a projekt során megvalósuló beruházás ellenálló legyen az éghajlat-változással és a természeti katasztrófákkal szemben

Oldalak