fő tartalom

Városüzemeltetési Osztály

Osztályvezető: Beéry Réka
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület III. 316.
Telefon: 06-25/544-125
E-mail: beery.reka@dunaujvaros.hu

Összevont jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

Hótakarítási kisokos

A Városüzemeltetési Osztály feladatai

Városüzemeltetési feladatkörében:

 • Ellátja a közlekedésre, közterületi fakivágásra, mezőgazdasági, növényvédelmi tevékenységre, állattartásra, köztemető működtetésére, közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hatósági ügyek intézését.
 • Ellátja a közvilágítás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik a felszíni vízrendezéssel, vízkár elhárítással, belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, szerződéskötésre előkészíti a Dunaújvárosi Vízitársulattal megkötendő szerződéseket, igazolja azok teljesítését.
 • Közreműködik a köztemető működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok megszervezésében.
 • Gondoskodik a parkok, erdők fenntartásáról, a zöldfelület gazdálkodásról, előkészíti a parkok, erdők fenntartásával kapcsolatosan megkötendő szerződéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását.
 • Gondoskodik a partvédelemmel kapcsolatos megelőző és helyreállító feladatok szervezéséről, a partfal-, partvédelemmel kapcsolatos beruházásokról való és más a tárgyat érintő döntés előkészítéséről, szerződéskötésre előkészíti a Partvédelmi Vállalattal megkötendő szerződéseket, igazolja azok teljesítését.
 • Gondoskodik a köztéri játszóterek, utcabútorok és fitneszparkok (kondipark) biztonságos üzemeltetéséről, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről (TÜV papírok). Ellátja a kilátóval kapcsolatos üzemeltetési feladatokat.
 • Szervezi a közterületi szúnyog- és rágcsálóirtást.
 • Koordinálja a közterületi növényvédelmi munkák elvégzését.
 • Szervezi a köztéri szobrok fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a kifolyók, szökőkutak üzemeltetését.
 • Ellátja a köztisztasággal, téli hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokat, előkészíti a köztisztasággal kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, és ellenőrzi annak végrehajtását. Gondoskodik a nyári időszakban az utak locsolásáról.
 • Ellátja a helyi utak és azok tartozékainak, hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában.
 • Gondoskodik a piacok és vásárok működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, előkészíti az ezzel kapcsolatosan megkötendő megbízási szerződést, ellenőrzi annak végrehajtását.
 • Gondoskodik    a    városi    közkifolyók    üzemeltetésével    kapcsolatos    feladatok végrehajtásáról.
 • Megköti a nyilvános illemhely üzemeltetésével kapcsolatos szerződést.

Mezőgazdasági és állat egészségügyi feladatkörében:

 • Lefolytatja az állatvédelmi hatósági eljárásokat.
 • Jelzi a gyepmesternek a közutakon elhullott állatokat azok eltávolítása érdekében, üzemelteti az állati hullák elhelyezésére szolgáló telepet. Közreműködik a Gyepmesteri telep fejlesztési feladataiban, üzemeltetéshez kapcsolódó számlák kezelésében.
 • Elkészíti a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák vezetését.

Beruházási feladatkörében:

 • Közreműködik a pályázat által finanszírozott beruházási, illetve a felújítási célok meghatározásában.
 • Közreműködik az éves költségvetési és a távlati fejlesztési tervek előkészítésében.
 • Ellátja a terület- és településfejlesztés szakágak közötti koordinációt, ezen belül elvégzi az egyes ágazatok (művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, kommunális ágazat) fejlesztési, felújítási terveinek összehangolását, műszaki, gazdasági elemzését.
 • Közreműködik a város rövid- és hosszú távú fejlesztési programjának és az éves költségvetésének előkészítésében.
 • Elkészítteti a költségvetési rendeletben jóváhagyott, a településüzemeltetési feladatok végrehajtásához szükséges tanulmányokat, valamint az engedélyezési és kiviteli terveket.
 • Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében, és teljes körű lebonyolításában.
 • A költségvetési rendeletben szereplő üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések végrehajtása érdekében kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál az engedélyezési eljárások lefolytatását, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges valamennyi engedélyt beszerzi az általa lebonyolításra, ellenőrzésre kerülő fejlesztési, felújítási feladatokkal kapcsolatban.
 • Közreműködik a feladatkörébe tartozó fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtására vonatkozóan a kivitelezők kiválasztásának, valamint a vállalkozási szerződések aláírásának előkészítésében.
 • Biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések és az egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében.
 • Az egyes fejlesztési feladatok végrehajtása után kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalombahelyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyek birtokában gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembe helyezési okmányok elkészítéséről.
 • Gondoskodik a fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, illetve a hatáskörébe tartozó gazdasági, beruházási statisztikai jelentések elkészítéséről.

Gondnoksági feladatkörében:

 • Ellátja a Hivatal épületeinek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Elkészíti az épületek és szolgáltatások költségeinek fedezetére vonatkozó költségvetési javaslatot, gazdálkodik az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül.
 • Biztosítja a portaszolgálatot.
 • Ellátja a Hivatal belső anyagmozgatási feladatait.
 • Ellátja a Hivatal épületeinek tisztán tartási feladatait.
 • Gondoskodik a Hivatal nyomtatvány — és irodaszer ellátásáról.
 • Vezeti a bélyegző és kulcs nyilvántartást.
 • Gondoskodik a személyi használatra kiadott eszközök analitikus nyilvántartásáról.
 • Szervezi a leltározás végrehajtását és elvégzi a leltárértékelést, ellátja a Hivatal tárgyi eszközeinek nyilvántartását, közreműködik azok leltárba vételében és selejtezésében.
 • Biztosítja a választások, önkormányzati rendezvények, a közgyűlés és bizottságai ülésének technikai feltételeit.
 • A munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében kapcsolatot tart a Hivatal szervezeti egységeivel.
 • Kapcsolatot tart azokkal a szolgáltatókkal, amelyek a működéshez szükséges üzemviteli feladatokat biztosítják.
 • A karbantartási, felújítási feladatok ellátása érdekében a vállalkozói árajánlat kérése, a szerződés előkészítése, a végrehajtás és a teljesítés ellenőrzése, teljesítésigazolása.
 • Biztosítja a hivatali gépjárművek üzemeltetési és üzemviteli feltételeit (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és casco vagyonbiztosítás).
 • Előkészíti a hivatal épületében lévö irodák hasznosítási szerződéseit.

Egyéb feladatkörben:

 • Ellátja a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellenőrzi a közterületeket, az ezekre vonatkozó országos és helyi rendeletek (köztisztasági, közterület-használati, ebtartási, szemétszállítási, parkolást stb.) végrehajtását, kezdeményezi a szabálysértési eljárások lefolytatását.
 • Döntésre előkészíti és ellátja az ellenőrzési feladatokat a közterület-használat feladatkörében.
 • Ellátja a közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Műszaki nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat az utakról, járdákról, a közvilágítási hálózatról, a parkokról, erdőkről, közterületekről.
 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Frissítve: 2022. február 21.
 • Létrehozva: 2013. január 31.