Pedagógusok elismerése

Ünnepélyes keretek között adta át a mai napon Cserna Gábor polgármester Dunaújváros MJV Közgyűlése által alapított Pedagógus díjakat. Ezúttal a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza adott otthont a díjátadásnak.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 142/2014. (IV. 24.) határozatának értelmében az idei évben:

A Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat:

-Nagy Klára tanító

-valamint Juhászné Nagy Marianna óvodapedagógus részére adományozta.

A Dunaújváros Oktatásügyéért díjat:

-Szupricsné Szabó Magdolna Mária pedagógus

-Tóthné Véner Éva könyvtáros és tanárnő

-Csibri Istvánné tanító

-Palack Edit Klára óvodapedagógus

-Hevesi Árpádné óvodapedagógus részére adományozta.

A Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat:

-Szabó Józsefné pedagógus

-Ivacs Júlia pedagógus

-Maradáné Králl Edit óvodapedagógus

-Szabóné Kiss Ilona óvodapedagógus

-valamint Farkas Katalin pedagógus részére adományozta.

 

Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjak

Nagy Klára

1974 óta dolgozik pedagógusként. Diplomáját a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte, mint tanító, ének szakkollégista. A pályát Ráckeresztúron kezdte, majd a dunaújvárosi Ságvári Endre Általános Iskolában dolgozott közel 20 évig. Vezető-helyettesként több mint 10 évig segítette a Barátság Általános Iskolában folyó munkát.

Nyolc éve a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola nevelőtestületének tagja. Tudásával, emberi magatartásával mindig pozitív példa volt a kollégái számára. Nagy szakmai és módszertani tudását szívesen adja át kollégáinak, nagy szeretettel fordul a pályakezdők felé.

Munkaközösség-vezetőként szervezi a rábízott tagozat munkáját, ápolja a hagyományokat, őrzi az évszázados emberi értékeket, mint a tisztesség, a becsület és a haza szeretetét. Tanítványait a jóra és a szépre neveli, munkájával hozzájárul a tanulmányi sikerekhez.

Nagy empátiával fordul az elesettek, a gyengébbek, a rászorultak felé. Minden mondatában és cselekedetében a segítőkészség a jellemző, legnagyobb érték számára a gyermek.

Dunaújváros Közgyűlése a kimagasló szakmai és emberi tulajdonságai, a lelkiismeretes oktatói tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Nagy Klára tanító részére adományozta.

 

Juhászné Nagy Marianna óvodapedagógus a tanulmányait 1979-ben fejezte be a kecskeméti Óvónőképző Főiskolán, így a 11. számú Napköziotthonos Óvodában helyezkedett el. Majd 1980 novemberében átkerült az akkor újonnan épült 26. számú Napköziotthonos Óvodába, a mai Százszorszép Tagóvodába, ahol jelenleg is dolgozik.

1987-ben úgy gondolta, hogy a családoknak úgy nyújthat még több segítséget a gyermekek nevelésében, ha a Családsegítő Központba megy át dolgozni. A gyerekek iránti szeretete azonban erősebb volt, így 1993-ban ismét a Százszorszép Óvoda pedagógusa lett. Az 1997-ben elvégzett Érintőműhely pedagógiai és pszichológiai ismereteit bővítette. Munkáját az állandó megújulás jellemzi. 2000-ben Fejlesztő pedagógusi diplomát szerzett. Így amíg a kolléganők vegyes életkorú csoportokban dolgoztak, addig ő 2001-2004-ig szegregált csoportban dolgozott, amelyben sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelt.

2007-től a Kompetencia alapú Ayres terápia segítségével fejleszti, neveli gyermekeit. Fejlesztő pedagógusi tudásának birtokában szívesen ad segítséget kolléganőinek is. Jelenleg vegyes életkorú integrált csoportjában foglalkozik a reá bízott gyerekekkel.

Elhivatott és áldozatos tevékenységének, színvonalas pedagógusi munkájának elismeréseként az idei évben a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Juhászné Nagy Marianna óvodapedagógus részére adományozta.

A Dunaújváros Oktatásügyéért díjak

Szupricsné Szabó Magdolna Mária a Móricz Zsigmond Általános Iskola pedagógusa.

Magyar, történelem szakos tanári munkáját 1979-ben kezdte a dunaújvárosi Ságvári Endre Általános Iskolában. Már pályakezdő korában osztályfőnöki feladatokat kapott, ami végig kísérte egész életen át.

Hatalmas lendülettel, különleges empatikus képességekkel fordult tanítványai felé már az első időszakban és így van ez most is. Szakmai felkészültsége, módszertani példatára rendkívül széleskörű. Óráira mindig precízen, pontosan készül a mai napig. Szívügye a szép magyar beszéd, a magyar irodalom és hazánk történelmi múltjának megismertetése. Szívesen tanul, fogékony az új ismeretek megszerzése iránt, ezért folyamatosan képzi magát.

Magas színvonalú szakmai munkáját számos városi, megyei, országos, sőt Kárpát-medencei esemény is igazolja.

A több évtizedes példamutató oktató-nevelő munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat, Szupricsné Szabó Magdolna Mária tanárnő részére adományozta.

 

Tóthné Véner Éva a Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtárosa és magyar nyelv és irodalom szakos tanára.

1972-ben kezdte pályáját könyvtárosként a Tolna Megyei Tanács Városi Bizottságának Könyvtárában, Szekszárdon, majd ismeretterjesztő előadóként folytatta Tolnán, a Kulturális Intézmények Szakmaközi Egyesülésénél. 1974 őszén érkezett Dunaújvárosba, ahol először üzemi koordinátorként tevékenykedett a Dunaújvárosi Tervező Irodánál.

Felsőfokú képesítést 1976-ban szerzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézetének népművelő-könyvtáros szakán. Ezt követően a Dunaújvárosi Városi Tanács Városi Bizottságának Szervezési Osztályán dolgozott főelőadóként, majd a Dunaújvárosi Ingatlankezelő és Városgazdálkodási Vállalatnál közművelődési előadóként.

Tóthné Véner Éva pedagógus 1985 augusztusában érkezett a Petőfi Sándor Általános Iskolába tanítani, ahol először napközis nevelőként dolgozott. 1990-ben tanári diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakon. Második diplomája megszerzése óta felsős szaktanári, osztályfőnöki, főállású könyvtáros, és könyvtáros-tanári munkakörben tevékenykedik az iskolában. Az 1993/1994. tanévben megbízott igazgató-helyettesi feladatokat látott el, majd a 1996/1997. tanévtől az iskola magyar szakmai munkaközösségét vezette.

Mind a magyar nyelv tanítása, mind az iskola könyvtára a szívügyévé vált, az elmúlt 29 évben szakmai ismereteit folyamatosan fejlesztette.

Tanulói elé példaként állhat tudatos, kiforrott nevelői egyéniségével, szakmailag felkészült, gazdag módszertárával. Kollégái között is kedves, segítőkész, munkatempója nyugdíjazása küszöbén sem csökken. A kollégái szeretik és tisztelik őt.

A több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Tóthné Véner Éva pedagógus részére adományozta.

 

Csibri Istvánné osztálytanítóként dolgozik a Petőfi Sándor Általános Iskolában több mint három évtizede. 1975-ben szerezte meg első, tanítói diplomáját a Bajai Tanítóképző Intézetben testnevelés műveltségi területtel. Még ebben az évben elhelyezkedett a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ahol az első 12 évben tanítóként dolgozott. Ismeretei bővítése érdekében 1979-ben tanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán pedagógiai szakon. Az iskola közművelődési felelőseként számos program és rendezvény ötletgazdája és lebonyolítója volt. 1987-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán pedagógiai oklevelet szerzett. Munkája pedig új feladatkörrel bővült, szaktanácsadói megbízást kapott a Fejér Megyei Pedagógiai Intézettől.

Tapasztalatával, sokrétű tanulmányi előképzettségével az alsós szakmai munkaközösségek aktív tagja. Munkáját a mai napig az elhivatottság, lendületesség, szakmaszeretet jellemzi. Osztályainak, és az egész intézménynek szívesen és rendszeresen szervez kulturális és szabadidős programokat.

Hosszú évek óta dolgozik teljes odaadással a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány kuratóriumának vezetőjeként és segíti azoknak a diákoknak az érvényesülését, akik vagy tehetségük, vagy rászorultságuk révén, de igénylik a támogatást.

Dunaújváros Közgyűlése, az egész pályáján átívelő magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Csibri Istvánné tanárnő részére adományozta.

 

Palaczk Edit Klára 1974-ben a Soproni Óvónőképző Intézet nappali tagozatán végzett. Sopronban kezdte pályafutását, majd 1975-től a dunaújvárosi 17. számú Napköziotthonos Óvoda, azaz a Római Városrészi Tagóvoda óvodapedagógusa.

Munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte, melynek elismeréseként 1990-ben miniszteri dicséretet kapott.

Mindig fontosnak tartotta az önképzést, továbbképzést, melyet munkájába beépített, kollégáinak továbbadott.

Közvetlen, vidám egyénisége segített abban, hogy a gyerekekkel mindig kiemelkedő volt a kapcsolata, ahogy a szülőkkel és a munkatársakkal is. Nevelő munkájába szívesen próbálta ki az új nevelési eljárásokat, és igen fontosnak tartotta a szakmai munka színvonalának megtartását, emelését. A fejlesztés sok lehetőségét kipróbálta az évtizedek során, de talán a legkedvesebb terület számára a zenei nevelés komplex alkalmazása.

Munkájában elsősorban Kodály alapelveit szem előtt tartva használta fel az alternatív zenepedagógiai irányzatok ötleteit, melyekkel eredményesebbé, színesebbé tette az óvodai zenei nevelést.

Az óvoda rendezvényein szívesen vesz részt, szakmai programok lebonyolításában segítőkész, az óvoda egyik meghatározó személyisége. A 40 év alatt sok fiatal kollégát segített át a kezdeti nehézségeken, ahogy most az utolsó munkában töltött években is.

Dunaújváros Közgyűlése, az elkötelezett és lelkiismeretes tevékenységének, sokoldalú feladatvállalásának elismeréseként, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Palaczk Edit Klára óvodapedagógus részére adományozta.

Hevesi Árpádné

A Dunaújvárosi 5. számú Napköziotthonos Óvoda óvónőjeként kezdte szakmai tevékenységét 1975-ben. A magas színvonalú szakmai felkészültséggel bíró óvónő 39 évet felölelő munkájában, mindig hangsúlyt kapott a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, saját módszertani ismereteinek mélyítése, megújítása.

1983-ban vezetői feladatot kapott a Kisapostagi Óvodában. 1990-ben ismét Dunaújvárosban helyezkedett el, az akkori Napraforgó Óvodában, mint óvodapedagógus, 1992-től pedig vezető-helyettesként végezte munkáját. Később az akkor 9. számú Napköziotthonos Óvodában dolgozott tovább, ahol felismerték kimagasló pedagógiai képességét, ezért 1998-tól vezető-helyettesi feladatot kapott. 2002-ben megbízott vezetője lett az akkor összevont 8-as és 9-es számú Napköziotthonos Óvodának. Nevéhez fűződik a két óvoda nevelési programjának harmonizálása, amely az egyediségeket figyelembe véve, mindkét nevelőtestület egyetértésével készült el. 1996 óta a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvoda óvodapedagógusa.

Az előző óvodákból hozott hagyományok és az általa képviselt nevelési elvek, kezdettől nagy hatást gyakoroltak a nevelőközösség légkörére, arculatára, nevelőmunkájára.

Időt és többletmunkát nem kímélve kész minden áldozatra a gyermekek fejlesztésére, és nevelésére irányuló tevékenységek területén. Mentálhigiénés képzettségéből és egyéni érzékenységéből adódóan nagy figyelmet fordít az elesettekre, gondjaikat szívügyeként igyekszik orvosolni.

Alapító tagja volt a TIKIRIKI BÁBEGYESÜLET-nek, mely országos szintű bábcsoportként működött. Művészi képességeit igazolja, hogy bábművészként, rendezőként, illetve bábkészítőként is számítottak munkájára.

Mindennapjaiban emberséges, reálisan gondolkodó óvodapedagógus és vezető, aki a közösséget higgadt és korrekt véleménynyilvánításával támogatja.

Lelkiismeretes és példaértékű munkájának elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Hevesi Árpádné óvodapedagógus részére adományozta.

 

Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjak

Szabó Józsefné az Arany János Általános Iskola tanítója, több mint 40 évvel ezelőtt hivatást választott, miután frissen érettségizett a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban, és 1973-ban képesítés nélküli nevelőként Tiszasason, később Tiszakürtön az általános iskolában helyezkedett el.

Úgy döntött, hogy ő mindig is gyerekekkel szeretne foglalkozni. Ezzel a felelősségteljes választással pedagógia szakos általános iskolai tanár, később sok éven keresztül iskolaigazgató édesapja örökébe lépett, és az ő nyomdokain haladt tovább.

Több évfolyamon volt alkalma tanítani, és emellett napközis csoportokat vezetett az eltelt évek alatt. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 1975-ben végzett, majd városunkba költözött és a Ságvári Endre Általános Iskolában töltött két tanévet.

Ezt követően 1980-tól a Béke Városrészi I. számú Általános Iskolában kezdett el dolgozni, amely 1986-ban lett Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, majd később jelenlegi nevén Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola.

Személyiségéből fakadóan könnyen beilleszkedett az iskola közösségébe. Nevelő-oktató munkáját lelkiismeretesen, odaadással, a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával végezte.

A technika órák és iskolai rendezvények díszletei kapcsán megtapasztalt kézügyessége mellett, 2010-ben az informatika területén is szakképesítést szerzett. Tehetséggondozó tevékenysége mellett kiemelt figyelmet fordított a felzárkóztatásra szoruló gyermekekre, akiknél megtalálta a kihívás örömét a nevelési problémák megoldásában.

A 40 éves pedagógus pályán eltöltött szakmai és önzetlen közösségi munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Szabó Józsefné pedagógus részére adományozta.

Ivacs Júlia a Dózsa György Általános Iskola tanítója 1981-ben szerezte meg diplomáját a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán.

Pedagógusi munkája azonban már sokkal korábban elkezdődött. 1974-től 1978-ig képesítés nélküli nevelőként dolgozott Baracson, majd 1982-ig Perkátán. Ebben az időszakban alapozta meg szakmai hozzáértését, alakította ki nevelési módszereit.

A diploma megszerzését követően kezdett el dolgozni Dunaújvárosban, az Arany János Általános Iskolában, majd 1985-től a Dózsa György Általános Iskolában.

A matematika tanítás területén új módszereket, technikákat alkalmazott. A szorobán használatával szintén új utakat mutatott tanítványainak. A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül is kereste az új lehetőségeket. 1993-tól 1996-ig elvégezte a megfelelő továbbképzéseket, később közoktatási vezető diplomát szerzett és pedagógus szakvizsgát is tett. Szigorú, következetes munkája során nemzedékek tanulták meg a pontos hatékony munkavégzést, amit az életben is jól kamatoztathatnak.

Az iskolai munka mellett tevékenyen kiveszi részét a nyári szabadidős programok szervezéséből is. Az elmúlt években napközis nevelőként dolgozik az iskolában. Nemcsak a tanulók délutáni tanulását és szabadidejét szervezi a tőle megszokott maximális odafigyeléssel, hanem az iskolai szintű rendezvények megszervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vesz.

Pedagógiai és emberi értékei, példaértékű szakmai pályafutásának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Ivacs Júlia tanítónő részére adományozta.

Maradáné Králl Edit

Munkáját hivatásnak érezve, már gyermekkora óta erre a pályára készült. Munka mellett végezte el a Kecskeméti Óvónőképző Főiskola levelező tagozatát, közben a Dunaújvárosi 16. számú Napköziotthonos Óvoda képesítés nélküli óvónőjeként dolgozott, mely által alapos gyakorlati tapasztalatra tett szert. Óvónői oklevelét 1976-ban vehette át, Kecskeméten. Egy tanévet a 20. számú Napköziotthonos Óvodában dolgozott, majd a 4. számú Napköziotthonos Óvodába került át, ahol 1992-ig végezte óvónői feladatait.

1992-től a Dunaújvárosi Mesevár Tagóvoda óvodapedagógusa. Szinte az első naptól magáénak érezte és tudta az óvodát egész épületével, udvarával, berendezésével. Jó gazda módjára alakította, fejlesztette, ügyes kézzel kreatívan, mely által családias légkört teremtett. Munkája alapján 2008-ban megbízást kapott tagóvodájának vezetésére is. Pozitív, dinamikus, tapintatos és körültekintő személyisége által jó munkahelyi légkört teremtett, összetartó közösséget hozott létre.

Szakmai felkészültsége kiváló, állandó megújulásra kész, ötletgazdag. Az elmúlt 40 év alatt óvónői munkájában mindig hangsúlyt kapott a gyermekek magas színvonalú fejlesztése.

A Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Országos Egyesületének aktív tagja. Éves rendszerességgel újítja meg módszertani ismereteit, hogy azután a mindennapi munkájába beépítve sok-sok irodalmi élményhez juttassa a gyermekeket. Neki köszönhető a Mesevár Tagóvoda történeti albumának megvalósulása, mely által tagóvodája krónikása lett.

Intézkedéseiben humánus óvodapedagógus, tagintézmény-vezető, folyamatos, kiegyensúlyozott munkájával szolgálta mindvégig az óvoda ügyét.

Dunaújváros Közgyűlése, a hivatástudattal és példaértékkel bíró, több évtizedes pedagógiai tevékenységének elismeréseként, a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Maradáné Králl Edit óvodapedagógus részére adományozta.

Szabóné Kiss Ilona

Negyven éve, 1974 júliusától végzi pedagógusi tevékenységét. Három esztendőt a 3. számú óvodában, majd 37 éve, 1977-ben alapító tagként az újonnan megnyíló 21. számú óvodába, mai nevén Margaréta Tagóvodába ment, ahol azóta is nagyfokú hivatástudattal és alapos szakmai felkészültséggel végzi óvodapedagógusi tevékenységét. Mindig szívesen vállal plusz feladatokat a közösségért, áldozatkész ember. Az óvodapedagógusi hivatás iránti szeretete, alkotó pedagógiai munkája mindenkor példa a nevelőtestület előtt.

Számos szakmai továbbképzésen vett részt, kiemelten a gyermekek mozgásfejlesztési elősegítő programokon, Évtizedeken át sikeres bemutató foglalkozások sokaságát tartotta a megye és a város óvodapedagógusai számára.

A képzéseken tanultakat kiemelkedően magas színvonalon alkalmazza a normál fejlődésű és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében egyaránt. A munkaköréhez kapcsolódó megbízásokat, feladatokat intenzíven, precízen látja el, minden helyzetben megállja a helyét.

Évek óta hasznos tagja a bábmunkaközösségnek. A szenzációs színházi előadások résztvevőjeként nemcsak házon belül örvendeztette meg a gyermekeket, hanem a város más óvodásainak, iskolásainak is felejthetetlen élményt nyújtott. Szakmai tapasztalatával magas szinten segíti a kollégák munkáját. A szülők, gyermekek körében is népszerű pedagógus.

Dunaújváros Közgyűlése a kiváló, és példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként, a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Szabóné Kiss Ilona óvodapedagógus részére adományozta.

 

 Farkas Katalin

1980-ban a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként végzett, majd 1987-ben villamosipari műszaki tanári diplomát szerzett. 2008-ban közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett. Pályáját végigkísérte a tanulás, részt vett a hátrányos helyzetű gyermekekért továbbképzési programon, tanúsítványt szerzett a Kooperatív tanulás alapelemeiből, a kompetencia alapú szakképzésből, számítógépes grafikát tanult. Európai Számítógép-használói jogosítvánnyal rendelkezik. 1991-ben eredményes munkájáért miniszteri dicséretet kapott.

Munkáját a Mezőhegyesi Állami Gazdaságnál kezdte, majd 1977-től ugyancsak Mezőhegyesen, a 614. Szakmunkásképző Intézetben tanított. A Dunaferr Szakközépiskolában immár 27 éve dolgozik. Munkaközösség vezető, folyamatosan osztályfőnök. Ma az egyik legtapasztaltabb villamos műszaki tanár. Kiváló szakmai képességekkel rendelkezik, és ezt a tudást igyekezett sok-sok munkával átadni diákjainak, és kollégáinak. Hosszú éveken keresztül a villamos mérőterem gazdája volt, sokat tett azért, hogy annak műszaki állapotát fenntartsa, fejlessze. Farkas Katalin az a pedagógus, aki mindig tartotta magát tanári és szakmai elveihez. A pályakezdőket, az új kollégákat sokszor és sokat segítette.

Dunaújváros Közgyűlése, a lelkiismeretes és példaértékű oktató-nevelő munkájának elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Farkas Katalin pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. június 10.